13 آفت مضر درخت پسته و راه های مبارزه با آن ها

1.ریزش خوشه و  جلوگیری از رشد شاخه  با حمله آفت پروانه چوب خوار پسته (کارمانیا)

با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذران این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله های شفیرگی بر روی سرشاخه ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره ها در دهه سوم اسفند ماه در صورت زیاد بودن جمعیت این آفت در باغ می توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود ۲۰ اسفند تا ۵ فروردین ماه با آن ها مبارزه کرد.

این آفت فقط به پسته حمله کرده و طرز خسارت آن به دو طریق است:

تعدای از لاروهای پروانه از مغز خوشه تغذیه کرده و باعث مرگ حدود ۵ تا ۸ درصد میوه های خوشه می شوند. گاهی نیز تمام خوشه را در جوانی خشکانیده و باعث ریزش آن می گردد. تعدادی دیگر از لاروها به شاخه وارد شده و از مغز چوب تغذیه می کنند و بدین ترتیب سوراخ هایی را در داخل چوب به وجود می آورند. شاخه های مبتلا به آفت رشدشان کم و در نتیجه از میزان کل محصول سال بعد کاسته می شود.

مبارزه با آفت کارمانیا پسته:

چون لاروهای آفت کارمانیا، چوب خوار هستند و مبارزه شیمیایی نمی تواند بر آن ها به خوبی موثر باشد، به نظر می رسد که انجام مبارزه بیولوژیک راه مناسبی برای از بین بردن این آفت باشد. در صورت نیاز به سم پاشی علیه آفت چوب خوار پسته، در اوایل بهار و پس از ریزش بیش از ۵۰٪ از گلبرگ ها با استفاده از سموم مناسب اقدام می گردد.

1.ریزش خوشه و  جلوگیری از رشد شاخه  با حمله آفت پروانه چوب خوار پسته (کارمانیا)

2.خسارت آفت پسیل پسته یا شیره خشک

زمستان گذرانی این آفت از اواسط اسفند ماه شروع می شود و از جوانه های در حال سبز شدن تغذیه کرده و بر روی آن ها تخم گذاری می کنند. نسل اول این آفت در فروردین و اردیبهشت به صورت جمعیت کم بوده و نیاز به مبارزه علیه این آفت نیست اگر در ماه فروردین و اردیبهشت علیه آفات دیگر سم پاشی شود، باعث از بین رفتن جمعیت آفت پسیل می شود. مبارزه با آفت پسیل پسته از اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد ضروری می باشد.

2.خسارت آفت پسیل پسته یا شیره خشک

3.ضعف و عدم رشد کافی درختان پسته در اثر حمله شپشک 

این آفت بر روی شاخه های قطور و یا تنه اصلی درختان مستقر می شود و از شیره گیاهی اندام ها تغذیه می کند که باعث ضعف و عدم رشد کافی درختان می شود. دو نمونه شپشک پسته وجود دارد: شپشک واوی یا سرشاخه و برگ پسته، شپشک تنه ای یا کنده ای پسته.

شپشک واوی یا سرشاخه و برگ پسته دارای دو نسل در سال اما فقط می توان با نسل اولیه این آفت مبارزه کرد زمان مبارزه با این آفت اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت همزمان با خروج 70 درصد پوره ها نسل اولیه می باشد.

شپشک تنه ای یا کنده ای درخت پسته دارای یک نسل در سال می باشد اختلاف زمانی پوره های این آفت 3 تا 4 روز است و بهترین زمان مبارزه اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت می باشد. درصورت وجود جمعیت شدید این آفت و خسارت زیاد آن می توان مبارزه (سمپاشی) را دو هفته بعد از مبارزه اول تکرار کرد.

3.ضعف و عدم رشد کافی درختان پسته در اثر حمله شپشک 

4.شناخت آفت زنجره یا شیره تر درختان پسته

در سال های گذشته جمعیت این آفت در باغ های پسته زیاد بود اما امروزه استفاده از سمپاشی های مکرر باعث شده که جمعیت این آفت کم شود. بهترین زمان سمپاشی برای این آفت هنگام ظهور پوره های آفت می باشد.

4.شناخت آفت زنجره یا شیره تر درختان پسته

5.تغذیه سنک های درخت پسته از میوه های نابالغ

آفت سن یا سنک های درختان پسته تقریبا در همه باغ های پسته کشور مشاهده شده است، زمان فعالیت این آفت از اول بهار شروع شده و تا زمان تشکیل پوست استخوانی میوه ادامه می یابد و در این زمان از میوه های نابالغ تغذیه کرده و خسارت شدیدی وارد می کنند. در قدیم باغداران از سم آندوسولفان برای از بین بردن این آفت استفاده می کردند، اما با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشاورزی می توانید از سموم دیگر استفاده کنید.

5.تغذیه سنک های درخت پسته از میوه های نابالغ

6.تغذیه آفت سرخرطومی درختان پسته از جوانه های رویشی و زایشی  

این آفت از جوانه های رویشی و زایشی درختان پسته به شدت تغذیه کرده و به آن ها خسارت وارد می کنند. ظهور این حشرات از اواخر اسفند و یا اوایل فروردین به صورت حشره کامل به رنگ خاکستری در باغ می باشد که در این مرحله باید با این آفت مبارزه شود. حشره کامل این آفت به صورت سوسک قهوه ای و مایل به خاکستری به طول 5/5 تا 7 میلیمتر و عرض 2 تا 3 میلیمتر می باشد.

ظهور این حشره یا آفت در باغات پسته همزمان با باز شدن جوانه های گل که در دهه اول فروردین هست می باشد و این آفت به مدت 50 روز از گل و برگ درختان تغذیه می کند. هر حشره ماده روزانه 6 الی 13 تخم می گذارد و طول دوره تفریخ 2 هفته می باشد. این آفت یا حشرات دارای یک نسل در سال می باشد. می توانید برای کنترل این آفت از کودهای کنترل آفات استفاده کنید.

6.تغذیه آفت سرخرطومی درختان پسته از جوانه های رویشی و زایشی  

7.آفت سوسک سرشاخه خوار  یا سوسکو درختان پسته

این آفت در تمام مناطق پسته کاری کشور شیوع دارد به این آفت در استان کرمان سوسکو می گویند این حشره به رنگ زرد مایل به خرمایی که طول آن ها 3 تا 3/5 میلیمتر می باشد. این آفت زمستانگذرانی خود را از اواخر اسفند ماه در چوب های خشک به صورت لارو به سر می برند و سپس به صورت حشره کامل از چوب های خشک خارج شده و به طرف درختان پرواز می کنند.

اوج خروج و حمله این آفت در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت می باشد. این حشرات به شاخه های جوان حمله کرده و از جوانه ها تغذیه می کنند که باعث به وجود آمدن دالان هایی به طول 3 تا 5 سانتیمتر بر روی جوانه ها می شوند. با توجه یه این که زمستانگذرانی این آفت به صورت لارو در داخل شاخه های خشکیده می باشد می توانید مبارزه غیر شیمیایی را انجام دهید، یعنی هرس و یا بریدن شاخه های خشک و جمع آوری آن ها در بیرون از باغ و در آخر سوزاندن آن ها.

7.آفت سوسک سرشاخه خوار  یا سوسکو درختان پسته

8.خشک شدن درختان پسته در اثر حمله آفت سوسک طوقه و ریشه (کاپنودیس)

این آفت در مناطقی چون کرمان، دامغان، قزوین، فارس و خراسان فعالیت دارد. طول این حشرات 35 تا 38 میلیمتر بوده و رنگ بدن آن ها سیاه می باشد. این حشرات از اواسط اردیبهشت در باغ ظاهر شده و حتی تا آخر تابستان مشاهده می شوند. تخم گذاری این آفت در اطراف طوقه و زیر پوست درختان بوده که حشرات کامل از برگ درختان و لاروها از قسمت های چوبی طوقه و ریشه تغذیه می کنند.

یکی از عوامل خشک شدن درختان پسته آفت سوسک طوقه و ریشه پسته می باشد، این آفت در 2 یا 3 سال یک نسل دارد. راه های مبارزه با این آفت اینگونه می باشد:

  • تقویت درختان پسته با تغذیه و آبیاری مناسب و به موقع.
  •  با مفتول سیمی لاروهای داخل کانال را خارج کنید.

8.خشک شدن درختان پسته در اثر حمله آفت سوسک طوقه و ریشه (کاپنودیس)

9.بی برگ شدن و خشکیدگی شاخه درختان پسته با حمله آفت سوسک شاخه بلند

سوسک شاخک بلند پسته برای اولین بار در بهار سال 1378 در باغات منطقه خیرآباد سیرجان مشاهده و پیدا شد. این حشره به طول 9/2 تا 12/6 میلیمتر می باشد. ظهور این آفت یا حشره در فروردین ماه می باشد که از برگ درختان تغذیه می کند یا به عبارتی دیگر برگخوار می باشد. تخم گذاری این حشره بر روی سرشاخه ها می باشد.

لارو های این آفت داخل سرشاخه ها از شاخه های پسته تغذیه می کنند و در نهایت باعث خشکیدگی شاخه می شوند. عواملی که باعث مهاجرت این آفت به درخت پسته شده است به شرح زیر می باشد:

  1. استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی.
  2. افزایش سطح زیر کشت باغات پسته.
  3. قطع کردن بی رویه درختان بنه برای مصارف سوخت.

راه های مبارزه غیر شیمیایی با این آفت به شرح زیر می باشد:

  1. هرس و یا قطع شاخه های آلوده به این آفت و سوزاندن آن ها.
  2. حذف پا جوش ها.
  3. جلوگیری از راه هایی که باعث مهاجرت این آفت به درختان پسته می شود مثل قطع بی رویه درختان بنه.
  4. از افزایش سطح زیر کشت پسته جلوگیری شود.

9. بی برگ شدن و خشکیدگی شاخه درختان پسته با حمله آفت سوسک شاخه بلند

10.پوکی پسته در اثر حمله آفت زنبور مغز خوار پسته

دو نمونه زنبور مغز خوار وجود دارد:

زنبور مغز خوار سیاه و زنبور مغز خوار طلایی که به مغز پسته حمله کرده  و از آن ها تغذیه می کنند که باعث پوکی پسته می شوند. این آفت زمستان خود را به صورت لارو در داخل پسته به سر می برد که در اوایل بهار به صورت شفیره و حشره کامل می شود، حشره کامل سوراخ بزرگی در پوست پسته ایجاد می کند و به خارج راه پیدا می کند. این حشره دارای دو نسل در سال می باشد و بهترین راه مبارزه با این آفت جمع آوری و از بین بردن پسته های آفت زده در پاییز و بهار می باشد.

10.پوکی پسته در اثر حمله آفت زنبور مغز خوار پسته

11.ریزش میوه ها در اثر حمله آفت پروانه میوه خوار پسته

زمستان گذارنی این آفت به صورت لارو در زیر پوست تنه درختان می باشد و سپس در اواخر اسفند تبدیل به شفیره و پروانه می شوند. ظهور حشره کامل این آفت در فروردین ماه همزمان با تورم جوانه ها بوده که بعد از جفتگیری روی گل ها و میوه ها تخم گذاری می کنند. حدود 2 هفته طول می کشد تا تخم ها باز شوند و لارو های سن اول به داخل میوه های تازه نفوذ کرده و از جنین آن ها تغذیه می کنند.

خسارت آفت پروانه میوه خوار این است که تا قبل از زمان سخت شدن پوست استخوانی، میوه ها در اثر تغذیه لارو سیاه شده و ریزش می کنند. لارو ها پس از تغذیه از یک میوه، آن را سوراخ کرده و به میوه دیگری حمله می کنند، هر لارو قادر است 8 میوه را از بین ببرد.

لارو ها پس از این که به پروانه کامل تبدیل شدند بر روی میوه های درشت پسته تخم ریزی می کنند و بعد از باز شدن تخم ها لارو ها به زیر پوست سبز پسته نفوذ کرده و از آن تغذیه می کنند و یا ممکن است از محل خندانی پسته نفوذ کرده و از مغز پسته تغذیه کنند و بعد از آن با به جای گذاشتن فضولات باعث به وجود آمدن لکه های سیاه روی پوست پسته می شوند.

زمان مبارزه با آفت پروانه میوه خوار پسته هنگامی است که گل ها تبدیل به میوه شوند و مبارزه به صورت شیمیایی انجام می باشد.

12.از بین بردن میوه پسته با حمله آفت پروانه پوست خوار (کرم کراش)

پروانه پوست خوار پسته در اصطلاح محلی کرم کراش نام دارد. میزبان این آفت خود میوه پسته می باشد که زمستان گذرانی آن به صورت شفیره در روی پوسته های خشک، برگ و در لای کلوخه های زیر درختان می باشد. این آفت طی سه نسل لارو باعث خرابی و خسارت پسته می شود لارو های سن اول در ماه های اردیبهشت و خرداد از میوه های ریز پسته تغذیه می کنند و خسارتی شبیه به آفت پروانه میوه خوار پسته ایجاد می کنند.

لاروهای سن بعدی از پوست سبز پسته تغذیه می کنند و درنتیجه پسته بودن پوست و بدون مغز خشک شده و می ریزند. لارو های سن آخر هنگام رسیدن محصول، پسته تازه را مورد حمله قرار می دهند که با تغذیه از پوست نرم پسته رسیده، باعث ایجاد لکه های سیاه بر روی پوست استخوانی می شوند که این عمل از بازار پسندی و مرغوبیت پسته کم می کند.

مبارزه با آفت کرم کراش درختان پسته به صورت شیمیایی (سمپاشی) می باشد. بهتر است سمپاشی در هوای خنک مانند صبح زود هنگام طلوع آفتاب و در عصر هنگام غروب آفتاب صورت گیرد.

12.از بین بردن میوه پسته با حمله آفت پروانه پوست خوار (کرم کراش)

13.خسارت حمله آفت پروانه برگخوار یا رائو پسته

آفت پروانه برگخوار درخت پسته که به آن رائو می گویند زمستان گذرانی آن به صورت شفیره در پناهگاه های مختلف به سر می برد و شیوه خسارت این افت به این صورت است که زمانی لاروها از تخم بیرون می آیند از پارانشیم برگ و اپیدرم فوقانی تغذیه کرده و لاروهای سنین بعد از قسمت اعظم برگ تغذیه کرده و فقط رگبرگ های اصلی برگ باقی می مانند.

حشره کامل برگ پروانه برگخوار پسته پروانه ای با بال سفید صدفی که روی بال های جلویی لکه های سیاه رنگی موازی با حاشیه خارجی بال است دیده می شود. زمان مبارزه با این آفت زمانی است که حد اقل یک لارو روی برگ های درختان ظاهر شود و مبارزه با این آفت به صورت شیمیایی می باشد.برچسب‌ها:,
برگشت به بالا