خرید کود برای درختان بارده

مقدار مصرف کودهای شیمیایی

مقدار مصرف کود نیتروژن برای درختان جوان یک ساله، دو ساله و سه ساله مرکبات به ترتیب حدود ۱۰۰ – ۷۰، ۱۵۰ – ۱۰۰ و ۲۰۰ – ۱۵۰ گرم به ازای هر درخت است که این مقدار می تواند براساس نوع خاک، تاریخچه کشت زمین و منبع و مدیریت مصرف کود تغییر کند. مصرف نیتروژن برای درختان بارده مرکبات حدود ۱۵۰ – ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار برای درختان ۴ تا ۷ ساله و برای درختان ۸ سال و بیشتر، حدود ۲۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار است که به ویژگی های خاک، وضعیت تغذیه ای درختان و پتانسیل عملکرد بستگی دارد اما به طور کلی، تاکید بیشتر به عملکرد سال های گذشته و عملکرد پیش بینی شده درختان است.

توصیه فسفر هم، به نتایج آزمون خاک و برگ بستگی دارد. مدیریت مصرف دقیق کودهای شیمیایی متناسب با فنولوژی و فیزیولوژی رشد رویشی و زایشی، می تواند موجب کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی مصرف کودهای شیمیایی بدون کاهش در عملکرد میوه شود، علاوه براین موجب ارتقای عملیات مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و اقتصاد باغداران نیز می شود.


تولید بخشی از نیتروژن معدنی مورد نیاز درختان

 

در باغ های درختان میوه، همچنان که برگ های درختان می ریزند یا پوشش های گیاهی کف باغ از بین می روند، این مواد به تدریج تجزیه می شوند. معدنی شدن نیتروژن آلی، می تواند بخشی از نیتروژن معدنی مورد نیاز درختان را فراهم نماید. این چرخه مجدد نیتروژن، اغلب می تواند نیاز برگ های جدید را فراهم کند بنابراین نیتروژن نسبتا کمی برای رشد جدید مورد نیاز است.

لذا جایگزینی کود نیتروژن خارج شده توسط برداشت میوه، نیاز اصلی نیتروژن در باغ های بارده است. عملکرد حدود ۶۰ تن میوه پرتقال در هکتار، حدود ۸۱ کیلوگرم نیتروژن از باغ خارج می کند. بنابراین اگر این باغ بالغ بارده، حدود ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال دریافت کند تقریبا ۱۱۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار باقی می ماند که ممکن است برای پس از برداشت محصول منظور شود. سرنوشت این نیتروژن، کاملا مشخص نشده است.

مقداری از این نیتروژن به ریشه ها و سرشاخه های جدید می رود، مقداری نیز توسط علف های هرز جذب می شود و مقداری از باقی مانده نیتروژن نیز ممکن است توسط تصعید و نیترات زدایی هدر رود. اگرچه نیترات زدایی در خاک های با بافت سبک و با زهکشی خوب، در حداقل است.


پس از مصرف کودآبیاری چند درصد از نتیروژن مصرفی در خاک بازیافت نمی شود؟


در بیشتر مطالعات انجام شده در باغ های مرکبات، شستشوی نیتروژن از پروفیل خاک کاملا کنترل شده بود و بلافاصله پس از مصرف کود آبیاری انجام می شد نتایج نشان داد که حدود ۴۰ درصد از نیتروژن مصرفی در خاک، بازیافت نمی شود.

اما در اغلب باغ ها، شستشوی نیتروژن از پروفیل خاک منطقه ریشه، مهمترین عامل کاهش راندمان مصرف این کودها است بنابراین به باغداران توصیه می شود از مصرف زیاد و یک باره نیتروژن در باغ های درختان میوه اجتناب کنند. بیشتر خاک های مناطق ساحلی و همچنین زمین های با سطح آب زیرزمینی بالا، حساس به شستشوی نیتروژن هستند.

در درختان مرکبات، رشد رویشی قوی و پیوسته برای چند سال بعد از شروع میوه دهی یکی از اهداف کوددهی است. مصرف نیتروژن به توسعه تاج و تولید میوه کمک می کند. به علاوه، کیفیت میوه هم برای میوه های تازه و هم برای میوه های فرآوری شده مهم است باغ های پرتقال و گریپ فروت که در ابتدا به منظور فرآوری میوه احداث می شوند نیاز به کرد نیتروژن بیشتری دارند زیرا بازگشت سرمایه در این باغ ها براساس تولید قند کل و عملکرد به ازای واحد سطح است.

اما در باغ هایی که میوه آن ها برای تازه خوری انتخاب می شود اندازه میوه، شکل میوه، ضخامت پوست، بافت پوست و رنگ میوه اهمیت زیادی دارد. مصرف کود نیتروژن در این باغ ها معمولا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف کود نیتروژن در باغ هایی است که میوه آن ها برای فرآوری استفاده می شود.

پس از مصرف کودآبیاری چند درصد از نتیروژن مصرفی در خاک بازیافت نمی شود؟

مقدار مصرف نیتروژن برای درختان بارده

 

مقدار کود نیتروژنی توصیه شده برای درختان مرکبات، باید نیتروژن کافی را برای توسعه تاج درختان با یک اندازه کنترل شده فراهم کند به طوری که حداکثر عملکرد اقتصادی با کیفیت مطلوب تولید شود. مقدار کود نیتروژن مصرفی برای درختان مرکبات بارده، بر اساس ویژگی های خاک (مقدار ماده آلی)، غلظت نیتروژن در برگ و پتانسیل عملکرد است زمانی که درختان به اندازه ای رسیدند که فضای در نظر گرفته شده را پر کرده و رشد بیشتر تاج، مورد نظر نباشد مقدار مصرف عناصر غذایی می تواند ثابت شود و یا در موارد احتمالی، کاهش یابد.

به طور کلی هدف از مدیریت کوددهی نیتروژن در درختان بارده:

 • حفظ بیوماس درختان
 • تولید رشد رویشی کافی برای تولید چوب های میوه ده
 •  جایگزینی نیتروژن خارج شده توسط میوه های برداشت شده از باغ


مقدار مصرف سالانه کود نیتروژن

 

مقدار مصرف سالانه کود نیتروژن، برای تامین نیتروژن مورد نیاز رشد رویشی و نیتروژن خارج شده توسط میوه است. مقدار نیتروژن مصرف شده، براساس نیاز درختان (که توسط تفسیر نتایج آزمون برگ نشان داده می شود)، ویژگی های خاک، ویژگی های کیفی میوه و پتانسیل عملکرد است.

برای رسیدن به عملکرد بالا با میوه های درشت، باغداران باید مقدار مصرفی کود نیتروژن را به گونه ای تنظیم کنند که غلظت نیتروژن برگ برای درختان پرتقال در دامنه 2/5 تا 2/7 درصد حفظ شود، برای درختان نارنگی در محدوده 3 – 2/5 درصد و برای درختان گریپ فروت در حدود 2/2 درصد باشد.

دامنه مناسب نارنگی ها و گریپ فروت، به ترتیب، بیشتر و کمتر از دامنه مناسب برای پرتقال ها است. مقدار نیتروژن توصیه شده برای درختان پرتقال ۸ تا ۱۱ سال، براساس پتانسیل عملکرد پیش بینی شده و برای درختان ۱۲ سال و بیشتر، براساس متوسط عملکرد میوه ۴ سال متوالی پیشین است.


مقدار نیتروژن واقی مورد نیاز درختان

 

مقدار نیتروژن توصیه شده، براساس پتانسیل عملکرد پیش بینی شده، حداقل نیتروژنی است که باید برای درختان مرکبات مصرف شود اما مقدار نیتروژن واقعی مورد نیاز، با ملاحظه موارد زیر تعیین می شود:

 • درختان بارده جوان چه مقدار محصول تولید می کنند.
 •  ویژگی های خاک (بافت و مقدار ماده آلی خاک)
 • نتایج آزمون برگ
 • اگر غلظت نیتروژن برگ در دامنه کفایت باشد افزودن کود، عملکرد درختان را افزایش نخواهد داد.
 • مبنای حداقل مقدار کود نیتروژنی توصیه شده (کود پایه)، برای باغ هایی است که عملکرد حداقل (کمتر از ۲۰ تن در هکتار) دارند.
 • بیشترین مقدار نیتروژن مصرفی برای باغ هایی است که عملکرد حدود ۱۰۰ تن در هکتار دارند.
 • حداقل مقدار کود نیتروژنی توصیه شده برای باغ های بارده، همان حداقل کود نیتروژنی (کود پایه) است که برای باغ های با عملکرد کمتر از ۲۰ تن در هکتار توصیه می شود. اما به ازای هر تن افزایش در پتانسیل عملکرد پیش بینی شده باغ یا افزایش در متوسط عملکرد ۴ سال متوالی قبلی، مقدار کود نیتروژن توصیه شده حدود 1/5 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار افزایش می یابد.


مصرف کود های شیمیایی در شمال کشور

 

در شرایط آب و هوایی شمال ایران، معمولا مقدار زیادی از بارندگی ها در اواخر زمستان و همچنین در طول فصل بهار رخ می دهد. بنابراین مصرف کودهای شیمیایی باید به گونه ای مدیریت شود که با ریزش مقدار زیاد باران، هم زمان نباشد تا احتمال شستشو به حداقل برسد.

اما گاهی اوقات ممکن است بلافاصله پس از کوددهی، بارندگی شدید رخ دهد، اگر ۷۲ ساعت پس از مصرف کود نیتروژنی، بیش از ۷۵ میلی متر بارندگی (بارندگی تجمعی در طول ۷۲ ساعت) رخ دهد، توصیه می شود که نصف کود نیتروژنی مصرف شده، دوباره پس از بارندگی مصرف شود که تقریبا معادل مقدار کودی است که توسط این مقدار بارندگی می تواند از منطقه ریشه خارج (از طریق شستشو) شود. اما به طور کلی، بیشتر از ۳۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای مصرف دوباره، پس از بارندگی توصیه نمی شود.

مصرف کود های شیمیایی در شمال کشور


مقدار مصرف پتاسیم برای درختان بارده

 

به طور کلی، مقدار کود پتاسیم (K20) توصیه شده برای درختان بارده مرکبات تقریبا معادل مقدار نیتروژن خالص مصرفی است. اگر غلظت پتاسیم برگ مرکبات در سال های متوالی به مقدار قابل ملاحظه ای کمتر از حد کفایت باشد مقدار پتاسیم (K20) مصرفی به ویژه در خاک های آهکی می تواند تا ۲۵ درصد افزایش یابد. مقدار پتاسیم (K2O) توصیه شده بر اساس پتانسیل عملکرد پیش بینی شده (درختان ۸ تا ۱۱ سال) و متوسط عملکرد میوه ۴ سال متوالی پیشین درختان ۱۲ سال و بیشتر است.

اما به طور کلی مقدار پتاسیم (K20) توصیه شده با ملاحظه موارد زیر انجام می شود:

 • عملکرد درختان در واحد سطح (تن در هکتار)
 • ویژگی های خاک (بافت خاک، نوع رس و مقدار پتاسیم قابل استفاده خاک)
 • نتایج آزمون برگ

اگر کود پتاسیمی در یک سال مصرف شود برای تعیین این که، در سال بعد چقدر پتاسیم مصرف شود نیاز است دوباره آزمون خاک و برگ انجام شود. بر اساس تفسیر نتایج این آزمون ها و متوسط عملکرد باغ، نسبت به مصرف کودهای پتاسیمی اقدام شود. اگر مقدار پتاسیم قابل استفاده خاک بیش از حد بحرانی و غلظت پتاسیم در برگ نیز در حد مطلوب و بیشتر باشد می توان مصرف خاکی کودهای پتاسیمی را متوقف کرد یا آن را به حداقل رساند. اما مصرف کودهای محلول پتاسیمی (مانند نیترات پتاسیم و…) به شکل محلول پاشی برای افزایش اندازه و بهبود کیفیت میوه، توصیه می شود در مراحل خاص فنولوژی مانند پس از تشکیل میوه و اواخر فاز دوم رشد میوه، انجام شود.


مقدار مصرف فسفر برای درختان بارده

 

مقدار مصرف کود فسفر برای درختان بارده بر اساس متوسط عملکرد و تفسیر نتایج آزمون خاک و برگ است. اگر کود فسفر در یک سال مصرف شود، برای تعیین این که، در سال بعد چه مقدار کود فسفری مصرف شود، نیاز است مجددا آزمون خاک و برگ انجام شود. 

اگر مقدار فسفر در خاک منطقه ریشه کمتر از حد بحرانی باشد اما غلظت فسفر در برگ در دامنه کفایت باشد حدود یک کیلوگرم فسفر (P105) به ازای هر تن عملکرد میوه توصیه می شود. اگر غلظت فسفر در برگ در دامنه کم یا کمبود باشد به ترتیب 1/5 و 2 کیلوگرم فسفر (2205) به ازای هر تن میوه توصیه می شود.

برای تعیین مقدار مصرف فسفر در سال های بعد، پیشنهاد می شود دوباره آزمون خاک و برگ انجام شود و براساس تفسیر نتایج این آزمون ها و متوسط عملکرد باغ، نسبت به مصرف کودهای فسفری اقدام شود. اگر مقدار فسفر خاک بیش از حد بحرانی و غلظت فسفر برگ نیز در دامنه کفایت و بیشتر باشد می توان در آن سال، مصرف کودهای فسفری را به حداقل رساند یا از مصرف آن ها صرف نظر کرد.

مقدار مصرف فسفر برای درختان بارده


مقدار مصرف کلسیم و منیزیم برای درختان بارده

 

در خاک های آهکی که مقدار کربنات کلسیم آن ها بیشتر از ۳ درصد باشد نیازی به مصرف خاکی هیچ نوع کود کلسیمی برای درختان بارده (همه درختان میوه از جمله درختان مرکبات) نیست. اما مصرف محلول پاشی آن در اوایل فاز اول رشد میوه (بعد از تشکیل میوه چه ها و رسیدن قطر آن ها به حدود ۷ تا ۱۰ میلی متر) و همچنین در طول فاز دوم رشد میوه ها، به ویژه در اواخر فاز دوم رشد میوه با کودهای مناسب کلسیمی مانند نیترات کلسیم یا کودهای کلسیمی با بنیان آلی، برای افزایش اندازه، بهبود کیفی رنگ میوه، افزایش انبارمانی میوه و ….. ضروری است.

اما در خاک های اسیدی، مانند برخی مناطق غرب مازندران و برخی دامنه های جنوبی و باغ های حاشیه جنگل های شرق مازندران که pH خاک آن ها کمتر از ۶ است، محلول پاشی کلسیم و افزودن آهک به خاک برای افزایش pH خاک به حدود 6 تا 6/5 (رساندن pH خاک به این دامنه) ضروری است و این افزایش pH می تواند.

نیاز کلسیم اندام های رویشی درختان مرکبات را به خوبی فراهم کند، اما همچنان محلول پاشی کلسیم برای بهبود عملکرد و کیفیت میوه ها ضروری است. اگر pH خاک، در دامنه مناسب باشد نیازی به مصرف خاکی کودهای کلسیمی نیست مگر این که آزمون خاک نشان دهد که کلسیم خاک، کمتر از حد بحرانی است یا این که غلظت کلسیم برگ، کمتر از حد کفایت باشد.

در این حالت، مصرف گچ در خاک یا محلول پاشی با کودهای کلسیمی محلول توصیه می شود. اگر pH خاک، بالای 6/5 باشد خاک احتمالا کلسیم کافی برای رشد درختان دارد و تنها محلول پاشی کودهای مناسب کلسیمی برای بهبود کیفی میوه نیاز است. اگر pH خاک در دامنه مناسب از 5/5 تا 6/5 باشد به مصرف کلسیم نیازی نیست اما اگر pH خاک، کمتر از 5/5 باشد آهک باید مصرف شود تا pH خاک به ۶/۵ برسد.


اگر pH خاک بیشتر از 6/5 باشد کلسیم خاک چه مقدار می باشد؟

 

اگر pH خاک بیشتر از 6/5 باشد خاک دارای مقدار زیادی کلسیم خواهد بود. اگر نتایج آزمون خاک نشان دهد که مقدار منیزیم خاک، کمتر از دامنه کفایت (متوسط یا کم) است پیشنهاد می شود کود منیزیم به مقدار حداکثر ۲۰ درصد نیتروژن توصیه شده، مصرف شود. اما اگر نتایج آزمون خاک نشان دهد که مقدار منیزیم خاک بیش از حد بحرانی و در دامنه زیاد یا خیلی زیاد قرار دارد ولی غلظت منیزیم در برگ کمتر از حد کفایت باشد، توصیه می شود مصرف خاکی منیزیم متوقف شود یا به حداقل برسد و کودهای منیزیمی (مانند نیترات منیزیم، سولفات منیزیم و ….) به روش محلول پاشی، به ویژه در فاز دوم رشد میوه مصرف شوند.

اگر pH خاک بیشتر از 6/5 باشد کلسیم خاک چه مقدار می باشد؟

 مصرف عناصر میکرو (کم مصرف) برای درختان بارده

مقدار عناصر غذایی کم مصرف که توسط میوه خارج می شود بسیار کم است و در مقایسه با مقداری که به طور طبیعی در خاک وجود دارد ناچیز است. برای درختان جوان، در زمین هایی که قبلا کشت نشده اند مصرف منگنز، مس و بور به ترتیب حدود 5 درصد، 2/5 درصد و 0/33 درصد نیتروژن مصرف شده توصیه می شود تا وقتی که نتایج آزمون خاک یا برگ یا علائم ظاهری درختان نشان دهد که مصرف این عناصر (یکی یا بیشتر باید کاهش یابد یا حذف شود.

برای درختان مسن تر، نیاز عناصر غذایی کم مصرف (به استثنای بور و مس) باید توسط علائم کمبود ظاهری یا نتایج آزمون برگ تایید شود سپس اقدام به مصرف آن ها شود. اما بور ممکن است نیاز باشد هر سال مصرف شود به علت این که به سرعت تحت تاثیر شستشو قرار می گیرد. در خاک های با pH بیشتر از هفت، به طور کلی توصیه می شود محلول پاشی برگی، در زمانی انجام شود که تقریبا بیش از ۶۰ درصد برگ های فلش های بهاره کاملا توسعه پیدا کرده اند در صورتی که مصرف خاکی در هر زمانی که مورد نیاز باشد می تواند انجام شود.


مصرف خاکی با کود های آهن معدنی غیرکلاته

 

مصرف خاکی با کود های آهن معدنی غیرکلاته، معمولا نمی تواند علائم کمبود ظاهری آهن را بر طرف نماید و اغلب برای درختان، غیر قابل استفاده است. خاک های آهکی ممکن است دارای مقدار زیادی از آهن کل باشند اما به طور عمده، نامحلول و غیرقابل استفاده هستند. در خاک های خنثی تا کمی اسیدی نیز، کمبود آهن می تواند یک مشکل باشد اگر مس به مقدار زیاد در این خاک ها وجود داشته باشد.

اما کلروز آهن می تواند به وسیله مصرف خاکی کودهای کلاته آهن تصحیح شود. موثر بودن کلات های آهن عمدتا بستگی به pH خاک دارد. کلاتهای Fe – EDTA و Fe – HEDTA، نسبتا ارزان هستند و اگر pH خاک، کمتر از 6/5 باشد در رفع کمبود آهن، موثر خواهند بود. اما این کلات ها نباید در خاک های آهکی مصرف شوند زیرا به سرعت در این خاک ها شکسته می شوند و قابلیت استفاده آهن آن ها به شدت توسط رسوب آهن در خاک، کاهش می یابد.

در مقابل، کلروز آهن درختان مرکبات با پایه های حساس در خاک های آهکی، به آسانی رفع نمی شود. برخی کلات های آهن (مانند FeEDDHA FeEDDHSA FeEDDHMA) در رفع کمبود آهن موثر هستند اما مصرف آن ها پر هزینه است. همچنین سبز شدن برگ ها، در این خاک ها پایدار نیست و مدتی پس از مصرف آن دوباره علائم کلروز و زردی را نشان خواهند داد.

در خاک های آهکی، خنثی و اسیدی برای رفع علائم کمبود آهن، محلول پاشی ۳ تا ۵ کیلوگرم از کلات های آهن ( FeHEDTA یا FeHEDTA) در هکتار با غلظت یک الی 1/5 درهزار همراه با اوره با غلظت یک تا سه در هزار و یک مویان مناسب، با فاصله زمانی ۱۰ تا ۲۰ روز در میان (با توجه به سرعت رشد سرشاخه ها و شدت کمبود) می تواند بسیار موثر باشد.


منگنز و مصرف خاکی آن برای باغ های مرکبات

 

در مورد منگنز، مصرف خاکی آن، برای باغ های مرکبات در خاک های آهکی میانه و شرق مازندران توصیه نمی شود. نتایج مطالعات انجام شده در خاک های آهکی این مناطق نشان داده است که مصرف خاکی کودهای حاوی منگنز (حتی همراه با کودهای آلی و حیوانی به شکل چالکود)، تاثیری در افزایش جذب منگنز و رفع کمبود برگ درختان مرکبادت ندارد.

در خاک های غرب مازندران نیز، مصرف خاکی کودهای منگنز توصیه نمی شود. مشکل کمبود منگنز در باغ های مرکبات این مناطق ناشی از کمبود قابلیت استفاده منگنز در خاک نمی باشد، به طوری که مطالعات شبکه ای خاک های این استان نشان داد در بیشتر این باغ ها قابلیت استفاده منگنز خاک بیش از مقدار بهینه و در دامنه زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.

از طرف دیگر، برگ های این درختان علائم ظاهری کمبود را به خوبی نشان می دهند پژوهش های نگارندگان نشان داده است که مشکل کمبود منگنز در این باغ ها، ناشی از راندمان پایین انتقال آن، از ریشه ها به اندام هوایی است. بنابراین در این مناطق برای رفع علائم کمبود منگنز، محلول پاشی ۳ تا ۵ کیلوگرم کلات منگنز (MnEDTA) در هکتار (با غلظت 1 الی 1/5 درهزار همراه با اوره با غلظت یک تا سه در هزار و یک مویان مناسب) است توصیه می شود. توجه ویژه ای برای پیش گیری از بروز علائم کمبود منگنز و روی در باغ های مرکبات کشور، به ویژه در مناطق جنوبی ضروری است تا امکان پایش مداوم علائم بیمار گرینینگ (citrus greening disease) در باغ های مرکبات فراهم شود.

منگنز و مصرف خاکی آن برای باغ های مرکبات
زمان و فراوانی مصرف کودهای شیمیایی برای درختان بارده

 

مدیریت تغذیه درختان بارده باید هم رشد رویشی و هم رشد میوه های سال جاری را تامین کند. رشد رویشی در بهار برای درختان بارده، اهمیت زیادی دارد. زیرا موجب تشکیل چوب های میوه ده برای سال بعد می شود. نیاز تغذیه ای درختان مرکبات در اواخر زمستان و یا اوایل بهار شروع می شود و تا اوایل تابستان توسعه می یابد. در طول این زمان، گلدهی و توسعه میوه ها با رشد رویشی فلش های بهاره رقابت می کنند.

گل ها و میوه چه ها، مقدارتغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات زیادی از عناصر غذایی را در بافت های خود جمع می کنند اما مقداری از این عناصر به طور موقتی در طول فرآیند ریزش گل و میوه چه ها هدر می رود. سایر میوه های درختان که باقی می مانند، می توانند تا زمان بلوغ، حمایت شوند. این فرآیند همچنان ادامه می یابد تا ریزش تابستانه (June drop) میوه ها کامل شود. پس از آن، نیازهای تغذیه ای برای توسعه میوه ها کاهش می یابد. بهترین کیفیت میوه، زمانی فراهم می شود که وضعیت تغذیه ای درختان در پاییز، به ویژه از نظر غلظت نیتروژن در برگ، در بخش پایین دامنه حد کفایت باشد.


برنامه مصرف کود برای درختان مرکبات

 

بر اساس تقاضای تغذیه ای نمادین درختان مرکبات در طول یک سال، توصیه می شود برنامه مصرف کودها حداقل به پنج فاز (مرحله) تقسیم شود:

 • اولین مرحله، در شروع گل دهی انجام شود
 • دومین مرحله، بین تشکیل میوه چه ها و ریزش تابستانه (June drop) میوه چه ها،انجام شود.
 • سومین مرحله، در اوایل فاز دوم رشد میوه ها انجام شود. 
 • چهارمین مرحله، در اواخر فاز دوم رشد میوه انجام شود (محلول پاشی کودهای پتاسیم و کلسیم) 
 • پنجمین مرحله، بلافاصله پس از برداشت میوه می باشد.

مصرف کودها همچنین ممکن است در طول پاییز و زمستان، به ویژه در نواحی جنوب کشور، که در بیشتر مواقع، مرکبات تقریبا در تمام طول سال رشد می کنند، در هر زمان که وضعیت هوا مناسب باشد و رشد صورت گیرد انجام شود. تامین نیاز غذایی درختان اهمیت زیادی در تولید دارد. به هر حال مصرف زیاد کود در پاییز و زمستان می تواند توسعه رنگ میوه ها را به تاخیر بیاندازد و همچنین حساسیت درختان را به صدمه یخبندان افزایش دهد.

برنامه مصرف کود برای درختان مرکبات

خرید بهترین کودهای آلی، ارگانیک و شیمیایی(مایع و جامد)

 

تمامی گیاهان و درختان موجوداتی زنده، و نیاز به تغذیه و آبیاری دارند تغذیه گیاهان و درختان باعث می شود که درخت یا گیاه شاداب پر بار و میوه ای سالم داشته باشد. بنابراین تغذیه گیاهان عملیات بسیار مهم و ضروری بوده و باید به این عملیات اهمیت داد و از بهترین کودها برای تغذیه آن ها استفاده کرد.

گاهی برای شما این سوال مطرح می شود که بهترین کودها را می توان از کجا و به آسان ترین شکل خریداری کرد؟

در جواب این سوال می توان گفت:

رسانه پسته رفسنجان ارائه دهنده انوع کود های آلی، ارگانیک و شیمیایی (به صورت مایع و جامد)  که بر طرف کننده عناصر پر مصرف و کم مصرف بوده و تمامی نیاز های تغذیه گیاه را برطرف می کند که شما می توانید بهترین کود ها را از فروشگاه ما به صورت آنلاین سفارش و خریداری کنید.

ما بزرگترین پرتال کشاورزی کشور هستیم!

 

برای عضویت در کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات پسته رفسنجان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

منبع:کتاب تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات از دکتر علی اسدی کنگر شاهی و دکتر نگین اخلاقی امیری

 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا