آشنایی با مراحل کاشت خیار

آشنایی با شناخت مراحل کاشت خیار

گیاهی اســت یک ساله و کشت آن در بیشتر مناطق جنوبی کشور (در اواخر پاییز و در طول زمســتان) و در مناطق معتدله (در فصل بهار) متداول است. دوره ی رشد خیار 70-50 روز   اســت. بنابراین در بســیاری از مناطق امکان چندین بار کشت این محصول وجود دارد (مثلا در جیرفت 3-2 بار در یک سال کشت می شود).

بهترین طریقه ی کاشــت خیار، روش جوی و پشــته می باشد. فاصله ردیف ها حدود 140-9 ســانتی متر و فاصله بوته ها 70-45 ســانتی متر اســت. پس از آماده سازی زمین به صورت جوی  پشــته و مشــخص نمودن داغ آب، با بیلچه چاله ای حفر می کنند و 2 تا 3 عدد بذر را در آن قرار می دهنــد.

پس از آن که بوته هــا چهاربرگی و خطرات احتمالی برطرف شــد، بوته قویتر را نگه داشته، بقیه را از نقطه تماس با خاک قطع می کنند.

میزان بذر برای یک صد متر مربع، 35 گرم اســت که 24 ســاعت قبل از کاشت در روشهای سنتی برای تســریع در جوانه زنی آن را خیس می کنند. دادن کود ســرک، خــاک دادن پای بوته و آبیاری منظم از جمله عملیات داشــت این   محصول می باشد.

از آفات مهم این محصول یکی شــب پره ی زمســتانی ست که لارو آن جوانه ها و برگ ها و ساقه گیاه را مورد حمله قرار داده، باعث نابودی آن می شود. طریقه مبارزه با این آفت در کاشت هویج توضیح داده شــده اســت. مبارزه با علف های هرز و دادن یخ آب زمستانی، در کاهش این  آفت بسیار مؤثر است. شته و تریپس نیز از دیگر آفات خیار هستند.

تریپس حشــره کوچکی اســت به رنگ زرد مایل به خاکســتری که از شــیره برگ ها تغذیه می کند در نتیجه لکه سفید که بعداً قهوه ای می شود در برگ ایجاد می گردد.برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا