آیا بید گیاه(مَرغ) درمان کنندۀ سنگ کلیه و مثانه است؟

آیا بید گیاه (مَرغ) گیاه دارویی است یا علفی؟

در این مقاله استفاده های دارویی بیدگیاه مورد بحث می باشد که بیشتر خواص آن از نظر افراد مطلع در ساقه های زیر زمینی آن می باشد.

در زبان فارسی معمولاً «مَرغ» می گویند ولی نام اصیل فارسی آن «بیدگیاه» است. نام محلی آن در تنکابن و مازندران «کرک جرواش» می باشد. در کتب طب سنتی «ثیل صغیر»، «نجیل» و «نجم» نامبرده شده است.

به فرانسوی Chiendent و Petit chiendent و chiendentrampant و chiendent officinal و به انگلیسی common wheat grass و Quick grass می نامند. گیاهی است از خانوادۀ گندمیان Graminaceae نام علمی آن Agropyron repens (L) Beaw و مترادف های آن Triticum repens L می باشد.

آیا بید گیاه (مَرغ) گیاه دارویی است یا علفی؟

شکل ظاهری بیدگیاه چگونه است؟

مَرغ یا بیدگیاه، گیاهی است علفی چند ساله، رنگ آن سبز غباری.

مشخصات ساقه بید گیاه (مَرغ)

ساقه های هوایی آن بلند نیست و به صورت کاه قسمتی خزنده و قسمتی قائم و ایستا از ساقه های زیر زمینی آن منشاء می گیرد. ساقۀ زیر زمینی آن دارای انشعابات متعدد زیر زمینی  است و گره دار که از هر گره ای ریشکها خارج می شوند.

مشخصات برگهای بید گیاه (مَرغ)

برگهای آن که از محل هر گره در ساقه خارج می شود متناوب سبز غباری، دراز، باریک، افتاده می باشد.

گلهای بید گیاه (مَرغ)

گلهای آن که در اواخر بهار ظاهر می شود، سبز روشن خوشه ای شبیه گل گندم است. دانه های آن شبیه گندم کوچک به صورت خوشه مانند خوشه گندم در انتهای ساقۀ گل دهنده، تشکیل می شود.

چگونگی تکثیر بید گیاه (مَرغ)

مرغ بسرعت از طریق پخش دانه و همچنین گسترش ساقۀ زیر زمینی آن تکثیر می شود.

محل رویش بید گیاه (مَرغ)

در اراضی بایر نسبتاً مرطوب و کنار آبها در مناطق معتدل می روید.

در ایران معمولاً در تمام نقاط ایران، دامنه های البرز، بین تهران و قزوین، دماوند و در مناطق شمالی ایران در مازندران و در آذربایجان در اطراف تبریز و خراسان و در قسمت مرکزی در تفرش، اراک به طور خودرو می روید.

از نظر کشاورزی یک علف هرز سمج است که با زحمت در براندازی آن می کوشند ولی از نظر دارویی این گونه مورد بحث بسیار مفید و جالب است. اشخاص مطلع از ساقه های زیر زمینی آن استفاده دارویی متنوعی می نمایند.

شکل ظاهری بیدگیاه چگونه است؟

ترکیبات شیمیایی بید گیاه (مَرغ)

از نظر ترکیبات شیمیایی، ساقۀ زیر زمینی مرغ دارای مقداری اسانس و دو نوع گلیکوزید و ماده متبلور اینوزیت و مادۀ تری تیسین[1] است.

در گزارش دیگری آمده است که ساقۀ زیر زمینی گیاه دارای دکستروز[2] ، تری تیسین[3] ، لعاب[4]، مانیتول[5]، اینوزیتول[6] است[بُر].

خواص و کاربرد بید گیاه (مَرغ)

قسمت مورد استفاده گیاه مَرغ ساقه های زیر زمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین باید آن را خوب شسته و ریشک های  آن را گرفته و قطعه قطعه کرده و خشک کنند. رنگ آن زرد و طعم آن کمی شیرین و لعاب دار است.

طبیعت بید گیاه (مَرغ) در طب سنتی

از نظر طبیعت طبق حکمای طب سنتی کمی سرد و خشک است و قابض می باشد.

ساقه زیر زمینی بید گیاه جهت درمان دل پیچه

در مورد خواص آن معتقدند که دم کردۀ بیخ یا ساقۀ زیر زمینی آن برای دل پیچه و زخمهای مثانه و سخت و قطره قطره ادرار کردن مفید است.

ساقه بید گیاه برای درمان سنگ کلیه و مثانه

همچنین دم کرده یا جوشاندۀ بیخ آن برای خرد کردن سنگ مثانه و کلیه بسیار نافع است.

موارد دارویی آب بید گیاه (مَرغ)

آب گیاه نیز از 500-250 گرم برای دفع سموم اقسام مارها به عنوان ضد سم و برای رفع سوزش مجاری ادرار  و حبس ادرار و خرد کردن سنگ مثانه و سل بسیار نافع است.

خواص و کاربرد بید گیاه (مَرغ)

ضماد بید گیاه (مَرغ) درمان کننده ورم ها

ضماد گیاه برای ورمهای گرم مفید است. ضماد خاکستر آن برای قطع خون بواسیر، تحلیل ورمها، خشک کردن جراحتها بسیار نافع است.

عصاره بید گیاه (مَرغ) معجزه دیابت

عصارۀ بیخ آن برای بیماری قند مفید است. در دم کرده ها به نسبت 20 گرم ساقۀ زیر زمینی گیاه در 1000 گرم آب جوش استفاده می شود.

ریشه بید گیاه (مَرغ) در هندوچین

در هندوچین ریشۀ مَرغ را با ریشۀ پنبه جوشانده و از بخور آن و همچنین از آب جوشاندۀ آن برای شستو شو و بخور بواسیر استفاده می کنند[می نات].

جوشاندۀ ریشه بید گیاه

ریشۀ بید گیاه 20 گرم و آب 1000 گرم. ریشه را نیم کوب کرده و مدت نیم ساعت در آب بجوشانند و صاف کنند و مانند مدرِّات بیاشامند.

جوشانده بیدگیاه و شیرین بیان

ریشۀ بید گیاه 20 گرم، ریشۀ شیرین بیان 10 گرم و آب به قدری که صاف شده به تنهایی 1000 گرم شود.

اول مدت یک ساعت ریشۀ بید گیاه را در آب بجوشانند و صاف کنند و بعد ریشۀ شیرین بیان را به آن بیفزایند و آن را مدت یک ساعت دم کنند و صاف نمایند و بتدریج بیاشامند. مدّر است و تمام خواص مذکوره در شرح گیاه را دارا می باشد.

برای خرید انواع گیاهان دارویی به فروشگاه ما مراجعه کنید!!

خواص و کاربرد بید گیاه (مَرغ)

[1] Triticin

[2] Dextrose

[3] Triticin

[4] Mucilage

[5] Mannitol

[6] Inositolبرچسب‌ها:, , , ,
برگشت به بالا