علائم کمبود روی در درختان پسته

علائم کمبود روی در درختان پسته

علائم کمبود روی در درختان پسته مقدار روی در محلول خاک بسیار ناچز بوده و هر چهPH  خاک بیشتر شود از مقدار روی قابل جذب گیاه کاسته میشود بنابراین در خاکهای با  PH قلیایی که خاص خاکهای آهکی است کمبود روی شایع و گسترده میباشد . استفاده ی زیاد از کودهای فسفره در خاک هایی […]

بیشتر بخوانید