27 августа, 1398

Понимание факторов, способствующих созданию оливковых рощ

آشنایی با عوامل موثر در احداث باغات زیتون برای احداث باغ زیتون مانند سایر باغ های میوه بررسی کلیه عوامل موثر قبل از احداث بسیار مهم و ضروری است و می بایست با دقت و توسط کارشناسان با تجربه و با استفاده از داده ها و اطلاعات مورد نیاز ارزیابی شده و در نهایت نتایج به دقت تفسیر و اجرا

Происхождение и история ботаники, выращивание и оливковый Профиль

مبدا و تاریخچه کشت مشخصات گیاهشناسی زیتون زیتون (Olive) با نام علمی Olea europaea به خانواده Oleaceae تعلق داشته، گیاهی بزرگ و همیشه سبز و جزء درختان نیمه گرمسیری می باشد. خانواده زیتون دارای 20 Секс 400 گونه است که 160 گونه آن فقط در جنس یاس (Jasminum) есть. مبدا و تاریخچه کشت زیتون مبدا زیتون نواحی شرقی

Обрезка вечнозеленых(موز، زیتون، مرکبات، خرما، ازگیل ژاپنی)

Обрезка вечнозеленых

Обрезка вечнозеленых(Оливковое масло, цитрусовые, финики, японская мушмула, манго, банан) Обрезка оливковых деревьев в Nonahali в Nonahali этапе, который длится от 2 до 4 лет высокого роста и завода по производству фруктов не имеет. На данный момент очень мало обрезка делается только с целью формирования. هدف از فرم دادن درخت زیتون همانند سایر

Оливковое дерево болезни

Оливковое дерево является долгоживущим, субтропическим, вечнозеленым, произрастающим в Средиземноморье. Некоторые из них доходят до 1000 лет. Оливковое масло ценится за его плоды. کشورهای حاشیه مدیترانه دارای ۹۵% از کل سطح زیر کشت زیتون دنیا می باشند. ۹۰% زیتون های تولید شده برای تهیه روغن به کار میرود. Испании самый большой …

آشنایی با مراحل کاشت خیار

آشنایی با شناخت مراحل کاشت خیار گیاهی اســت یک ساله و کشت آن در بیشتر مناطق جنوبی کشور (در اواخر پاییز و در طول زمســتان) А в регионах с умеренным климатом (Весной) общий. دوره ی رشد خیار 70-50 روز اســت. بنابراین در بســیاری از مناطق امکان چندین بار کشت این محصول وجود دارد (مثلا در جیرفت 3-2 بار در یک سال

Фруктовые деревья пригодны Тегеран (оливковый)

оливковый: Эксплуатация этого дерева, Olea еигораеа и его английское название Olive. Olive слово 6 بار در قرآن تکرار شده است و از این رو درخت زیتون را یک درخت بهشتی و مقدس می دانند، زیتون یک درخت همیشه سبز با ارتفاع نه چندان زیاد می باشد و خواص بی نظیری در برگ هسته و میوه آن وجود

زبان

Покупка и продажа фисташки


  • Отправить виды фисташки по всей стране
  • Самое лучшее качество и лучшие цены
  • Соленые фисташки и фисташка ядро ​​сырого или
Для того, чтобы купить или советы могут в этом случае, пожалуйста, обратитесь к следующей . шифр: 09131923700 Г-н Хадж Хасаня Для получения информации о ежедневной цене фисташки Эта статья посещение .

Купить Фисташки культуры ткани – американский

Aria рассада Рафсанджан Фисташки производитель самого высокого качества гибридных сеянцев в мире

Производство рассады с использованием тканевой культуры с опытными специалистами из биотехнологии - Селекция растений и фармацевтические препараты сделаны .

Лучшая особенность, давая деревья на другие деревья :

  • Очень быстрый рост
  • Устойчива разновидность заболеваний
  • Устойчив к морозу
  • Устойчив к засухе и засоленности почвы
  • Более других сеянцев культур

Отправить на все части страны !

направление, купить Рекомендации и получить более подробную информацию или получить контракт с компанией, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам :

Г-н Gholami : 09916924184

Г-н Большой : 09916924189

И как вы можете для получения дополнительной информации Лучшие продажи гибридных сеянцев (Нажмите) посещение .

Смарт Retention Купить Удобрение Воды

 

Рекомендуется сайт Рафсанджан Фисташки


Содержат консерванты, воду и питательные вещества

Этот продукт является результатом исследования воды удерживания основателя пустыни Aria доктор Ehsan Аскари Срань университетов в Америке и пытаются выпускать продукцию, которые конкурируют с иностранными.
Задержка воды органическое удобрение состоит из двух частей, которые делают его до коровы и куриного помета для растений и минералов, таких как кальций, калий и воду и консерванты …
Преимущества этого удобрения:

1.Навоза удерживает влагу в корневой зоне увеличит эффективность орошения
2.Предотвратить возвращение воды к поверхности почвы и испаряются его и тем самым предотвратить засоление почвы.
3.В районах, которые обезвоженные, в результате чего навоз действует как живучести чуда растений и радости
4.Предотвращение выщелачивания питательных веществ и поддержание этих элементов в корневой зоне
5.Повышение эффективности удобрений
6.Способствовать формированию почвенных агрегатов
7.Проницаемой почвы и улучшить его вентиляцию
8.Помогите развивать и поддерживать здоровый корень
9.Способствовать развитию полезных почвенных микроорганизмов
10.Захваченные токсины и тяжелые металлы и предотвратить их поглощение растениями
11.Меньше орошения продукт Подробнее
12.Возможность увеличения эффективного использования удобрений и орошение интервалов и в конечном итоге снизить издержки производства .

 

В этих случаях использование удобрений может :
Все деревья, растения и цветы, и лучший вариант для газона и сада .

Для того, чтобы приобрести удобрения с завода с контактными номерами:

Г-н Большой : 09916924189

Г-н Gholami : 09916924184

Для получения дополнительной информации по этому вопросу пост посещение .

Оставайтесь с нами …

Рафсанджан Фисташки Телеграмма