Les engrais et les méthodes de collecte de débris végétaux

La matière organique joue un rôle important dans la fertilité des sols et nettoyer également des éléments nocifs, ajoute des fonctionnalités bon sol. ازبقایای گیاهی میتوان برای حاصلخیزی خاک، که یکی از مهمترین عامل های مؤثر در بالا بردن عملکرد محصولات کشاورزی است استفاده نمود. مواد آلی از بقایای گیاهان و یا جانوران به وجود می آید که در دل خاک به مرور زمان پوسیده شده و تجزیه میگردند و در نهایت مورد استفاده مجدد گیاه قرار می گیرند.

 

روش های معمول برای از بین بردن بقایای گیاهی

 1. خرد کردن و زیر خاک نمودن
 2. Couper et empiler
 3. combustion résiduelle

1ـ خرد کردن و زیر خاک نمودن بقایای گیاهی

خرد کردن: تکه تکه کردن بقایای گیاهان به قطعات کوچک تر با وسایل دستی و یا ماشینی برای تجزیه آسان سریع می باشد. یک هکتار سبزی و صیفی معمولا بین 10 تا40 تن بقایای (شاخ و برگ و ریشه) گیاهی تازه به جامی گذارد که معادل 5 jusqu'à 20 تن کود حیوانی است و میتواند تقریبا یک تا دو تن هوموس (ماده آلی تیره رنگ که از تجزیه گیاهان و جانوران به وجود می آید)به خاک اضافه کند. افزایش بقایای گیاهی باعث تشدید فعالیت میکروب های مفید خاک می شود هرچه مقدار این مواد بیشتر باشد فعالیت آن ها نیز بیشتر خواهد بود. خرد کردن و زیر خاک نمودن بقایای گیاهی را میتوان برای تمام خاک ها توصیه کرد.
Les méthodes de collecte des débris végétaux

2ـ بریدن و جمع کردن بقایای گیاهی

با بریدن و جمع آوری بقایای گیاهی و انتقال آن ها به خارج از مزرعه وسپس عمل آوری آن ها ماده آلی کمپوست حاصل می شود. تهیه کمپوست یک فرایند بیولوژیک است که در طی آن موادی که منشأ آلی دارند در طبیعت بر اثر فعالیت این میکروارگانیزم ها تجزیه شده و به حالت کمپوست در می آید.

با ایجاد شرایط مناسب(رطوبت، دما و اکسیژن) فعالیت میکروارگانیزم ها افزایش یافته و در نتیجه تجزیه مواد با سرعت بیشتری انجام میگردد. به دلیل جلوگیری از تخریب خاک و کاهش حاصلخیزی آن لازم است که برگ ها پس از پوسیده شدن دوباره به خاک مورد استفاده بازگردانده شوند. برگ ها سرشار از مواد آلی می باشند که باید به روش صحیح پوسیده شده و مجددا قرار گیرند.

 Couper et empiler

3ـ سوزاندن بقایای گیاهی

سوزاندن بقایای گیاهی منجر به نابودی مواد آلی خاک می شود، متأسفانه این رویه غلط بین کشاورزان رایج شده و بسیاری از کشاورزان به جای برگرداندن بقایای گیاهی به خاک، اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی در مزرعه می‌کنند، این اقدام یکی از عوامل آسیب رسان به طبیعت و محیط زیست به شمار می رود که موجب نابودی میلیون ها موجود زنده در خاک نیز می شود.

combustion résiduelle

usine comptable débris et nonherbal

برای ساماندهی بقایای غیرگیاهی میتوان آن ها را جمع آوری، جداسازی و از زمین خارج نمود.
در رابطه با بقایای گیاهی روش های مختلفی وجود دارد:

 1. چرانیدن مزرعه با دام.
 2. خردکردن با ادوات.
 3. زیر خاک نمودن.
 4. جمع آوری و خارج نمودن از مزرعه

گیاهان قادراند عناصر غذایی مورد نیاز خود را توسط ریشه از خاک جذب کنند، اگرچه از راه برگ نیز میتوانند تا حدودی این کار را انجام دهند. سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که زمان کاشت تا برداشت آن سی روز است کود کمتری نیاز دارند. Dans les légumes comme les poivrons, les aubergines, les tomates et ainsi que pendant la saison de croissance, engrais doit être utilisé dans deux ou trois fois.

عناصر غذایی مورد نیازگیاهان:

Alv_plante des nutriments minéraux

TRUSTe oligo-éléments

éléments macro végétale sont:

 1. azote
 2. phosphore
 3. potasse
 4. soufre
 5. calcium
 6. magnésium

oligo-éléments:

 1. fer
 2. sur
 3. cuivre
 4. manganèse
 5. molybdène
 6. sur
 7. Clare

Macronutriments et les micronutriments pour les plantes sont tout aussi importants. سه عنصر حیاتی Carbone, d'oxygène et de l'hydrogène L'eau et l'air sont fournis par.

fumier

کود چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اصول اساسی تغذیه و رفع نیاز غذایی گیاهان، کود دادن است.

La définition du fumier: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالابردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود اطلاق می شود.به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع کشت و سیستم آبیاری روش کوددادن تفاوت می کند.

کودهای شیمیایی و دامی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هردو در سبزی و صیفی کاری استفاده می شوند. Conditions d'absorption des éléments chimiques fournissent du fumier pour les plantes ne peuvent pas répondre à tous les besoins et lacunes devraient être résolus par les engrais chimiques. استفاده صرف از کودهای شیمیایی نیز درست نیست چرا که سبب کاهش خصوصیات مطلوب خاک می شود.

engrais organiques: هر ماده آلی که به وسیله میکروارگانیسم های خاک قابل تجزیه باشد به عنوان کود آلی محسوب می شود.

fumier: منظور از کود حیوانی مجموعهای از مواد بستری، فضوالتجامد و مایع گاو، گوسفند، مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها به دست می آید.

کمپوست چیست؟

مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیهبقایای گیاهی، حیوانی و یا زباله های شهری و همچنین لجن فاضلاب که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام میگیرد را کمپوست میگویند. Ceci est probablement la plus ancienne méthode de recyclage. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود.مخلوطی از زباله های خانگی، فاضلاب های عمومی، کاه و بقایای گیاهی و حیوانی را پس از تخمیر میتوان به عنوان کمپوست و برای تقویت و حاصلخیزی زمین مورد استفاده قرار داد.

ورمی کمپوست چیست؟

از انواع کمپوست است که به وسیله نوعی ازکرم های خاکی تولید می شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم نسبی پسمانده های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید. تولید ورمی کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم های خاکی است.

دلیل استفاده از این کرمها توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه آنها برای مصرف انواع مواد آلی زائد و تبدیل آنها به یک کود آلی با کیفیت باال و همچنین آغشته شدن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطی، متابولیت های مختلف، میکروارگانیسم های دستگاه گوارش این کرم ها و بالاخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک، در مجموع مخلوطی را تولید میکند که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم ها پیدا کرده است.

کود سبز چیست؟

یکی از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطلاح کود سبز به مواد گیاهی پوسیده نشده که به زیر خاک می رود، اطلاق می شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت نموده و پس از اینکه به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان دار زیر خاک می کنند. این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می گردد.

Les engrais verts

طریقه ی عمل آوری کود حیوانی

هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. برای تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز به تهویه، حرارت و رطوبت کافی می باشد. البته اگر شرایط پوسیدگی یا به اصطلاح عمل آوری کود به شکل صحیح تری صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخشتر خواهد بود.

مزایای روش عمل آوری کود حیوانی

 • کود حیوانی در عرض چهار الی پنج ماه کاملا پوسیده می شود.
 • تمامی لارو حشرات و بذرهای علف های هرز و حتی اسپور قارچ ها از بین میرود.
 • به جهت اضافه کردن آب فضوالت دامی بر روی آن، تجزیه سریع تر انجام و حتی کیفیت مواد آلی محلول در کود بالا میرود.
 • نوع کود به دست آمده با این روش با توجه به مسائل بهداشتی و کیفیت فوق لعاده قوی آن و حتی ارزان بودن قیمت فضولات دامی تازه نسبت به فضولات پوسیده و عمل آوری مطمئن آن، مقرون به صرفه می باشد.عمل آوری کود حیوانی

source:

Production végétale

Tadjik Galilée, Saint Rismanchian, S. Sadeghi, Mehdi Ferdowsi, Hossein Ali Radnya
Bahrami, Davoud Jamshidi, H. Srdarbndh
Tadjik Jalil Mehdi Frdvsyzadh,

Pour voir les nouvelles de l'industrie de la pistache et des articles utiles de l'agriculture et Rafsanjan Pistache Pistache rejoindre le canal

Cliquez sur l'image ci-dessous pour vous abonner aux canaux:

 

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب Morteza Zeinali
 • بهترین رژیم میوه و سبزیجات کدام است؟

  بهترین رژیم میوه و سبزیجات کدام است؟ بهترین میوه ها و سبزیجات برای آب گیری در مطالب گذشته،
 • Tout à propos de la plantation et la récolte gingembre

  بهترین شرایط محیطی برای رشد زنجبیل زنجبیل یکی از مهم ترین و قدیمی ترین ادویه هایی است که ب
 • ravageurs et maladies Ginger

  Les ravageurs et les maladies comme le gingembre mentionné, le gingembre est un phytoravageurs herbacés et maladies…
بارگذاری بیشتر در Centrale électrique

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

ویدیو آموزشی پیوند زدن نهال هیبریدی پسته

ویدیو آموزشی پیوند زدن نهال هیبریدی پسته تقدیم به شما همراهان گرامی ب