انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

هرس درخت پسته و هدف از انجام آن هرس عمل بریدن و قطع قسمتی از اندام گیاه با هدف و فرمول مشخص می باشد. عملیات هرس باعث افزایش رشد رویشی و زایشی و همچنین نظم و آرایش گیاه می شود که در نهایت موجب افزایش و بهبود کیفیت محصول می گردد. به طور کلی هرس […]

بیشتر بخوانید
 مدیریت صحیح تربیت و هرس درختان پسته

مدیریت صحیح تربیت و هرس درختان پسته

هرس درخت پسته یکی از مهم ترین اقدامات کشاورزی در باغات پسته به شمار می رود. پسته یکی از مهم ترین محصولات باغبانی در کشور است که دارای بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید و صادرات محصول را در ایران داراست. از این رو برای استفاده بهینه از منابع موجود، باید حداکثر بهره برداری […]

بیشتر بخوانید
 نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟

نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟

بهترین فصل برای مدیریت هرس درختان پسته نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟هرس یکی از عملیات باغبانی است که همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: آبیاری، کوددهی و تغذیه، کنترل آفات و بیماری ها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین می‌کند.صرف نظر از هرس «فرم‌دهی» که در باغ های غیربارور […]

بیشتر بخوانید