Nothing found!

It looks like nothing was found here. Maybe try a search?

چرا درخت پسته بار (محصول)  نمی دهد

آیا تا به حال برایتان پیش آماده است درخت پسته ای را که کاشته اید هیچ محصولی نداده و یا به مقدار خیلی کمی ثمر می دهد. عوامل مختلفی در میزان باردهی درخت پسته تاثیر گذار هستند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:

  • عدم پیوند زنی نهال پسته
  • وجود نداشتن درخت نر در نزدیکی درخت ماده
  • هرس و تربیت صحیح درختان نر  
  • تغذیه درختان نر
  • سال آوری درختان نر برای باردهی درخت پسته 
  • نیاز سرمایی درختان نر و مدیریت رفع آن
  • گرده افشانی تکمیلی در باغهاي پسته 
  • نسبت درختان نر به ماده و تعیین الگوي صحیح قرار گرفتن درختان نر در باغ پسته

سخن آخر:

دانه گرده پسته یک موجود زنده و بسیار حساس است پس با احتیاط با آن رفتار کنید

از آنجایی که دانه های گرده پسته خیلی حساس هستند؛ و به سرعت قدرت جوانه زنی خود را از دست می دهد و از بین می رود پس باید خیلی با دقت و ظرافت با آن رفتار شود. حساسیت دانه های گرده آنقدر بالا بوده که اگر در مکان و دمای نامناسب به مدت زمان خیلی کم قرار گیرد قدرت جوانه زنی خود را از دست می دهد و از بین می رود.