بایگانی/آرشیو برچسب ها : آب و هوای مناسب رشد نماتود انگل

نماتودهای زیان آور محصولات میوه سردسیری و خشکبار

کدام نماتودها به میوه های سردسیری خسارت می زنند؟ از بین میوه های سردسیری و محصولات خشکبار، سیب (M. sylvestris, Malus domestica)، گیلاس (P. cerasus, Prunus avium)، هلو(P. persica)، گردو (J. regia, J. nigra, Juglands california)، و پکان (Carya illinoensis) محصولاتی هستند که به طور بسیار وسیع کاشته می شوند. …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای انگل گیاهی محصول زراعی تجارتی نیشکر

نماتودهای مهم انگل نیشکر نیشکر (Sugarcane (Saccharum officinarum یک محصول زراعی تجارتی است که عموما در کشورهای گرمسیری کاشته می شود و دارای چندین نماتود انگل گیاهی مختلف با گستره جهانی می باشد. از این نماتودها، گونه هائی که بیشترین اهمیت اقتصادی را دارند به جنس های  Meloidogyne,  Pratylenchus متعلق …

بیشتر بخوانید »

مهم ترین آفات نماتودی خسارتزای محصول باغی آناناس

مهم ترین آفات نماتودی آناناس آناناس (Pineapple (Ananas comosus یک محصول باغی با تولید کل 14 میلیون تن در سطح 768000 هکتار در سال 2002 می باشد. آسیا (فیلیپین و تایلند) 60 درصد تولید جهانی، با 20 درصد در کارائیب و آمریکای مرکزی و جنوبی را به خود اختصاص داده …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای پارازیت مهم گیاهان چندساله قهوه

آیا قهوه نماتود پارازیت دارد؟ قهوه گیاهی چندساله است که دارای نماتودهای مهم پارازیت می باشد. در این مقالعه به بررسی آنها می پردازیم. دو گونه قهوه (.Coffee (Coffeae spp مهم که به عنوان محصولات تجارتی کاشته می شود شامل قهوه عربیکا، Coffeae arabica و قهوه روبوستا، Coffeae canephora می …

بیشتر بخوانید »

نماتود اصلی و مهم محصولات توتون

گیاه توتون دارای نماتود پارازیت توتون به عنوان یک محصول غیر خوراکی تجارتی به طور وسیع در سراسر جهان توسط کشاورزان واحدهای بزرگ و کوچک کاشته می شود، گرچه تقاضا برای تولید این محصول رو به زوال است. بدون شک، آفات اصلی این محصول نماتودهای گره ای ریشه، .Meloidogyne spp …

بیشتر بخوانید »

نماتودها آفت اصلی و درجه اول خسارتزا روی موزها

نماتودهای آسیب رسان به موزها موزها .Banana Musa spp نماتودها آفات اصلی و درجه اول موزها می باشند، و بعضی از گونه ها خسارات شدیدی به این محصولات وارد می سازند. آفات نماتودی عمده این محصولات عبارتند از: گونه های انگل ریشه، Radopholus similis, Pratylenchus coffeae, P. goodeyi, Helicotylenchus multicinctus, …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای انگل مهم محصول ریشه ای هویج

نماتودهای مهم و خسارتزای ریشه هویج هویج (Carrot (Daucus carota به عنوان یک محصول سبزی توسط همان نماتودهائی که دامنه وسیع میزبانی هستند و در فصل سبزیجات شرح داده شده اند مورد ابتلا قرار می گیرد. این نماتودها شامل نماتودهای مهم تر گونه های گره ای ریشه  Meloidogyne hapla, M. …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای زیان آور مهم غده خوراکی تارو

آیا غده خوراکی تارو (Taro (colocasia esculenta نماتود دارد؟ کولوکازیا برای مصرف غده corm یا پیاز خوراکی آن کاشته می شود و در سراسر دنیا به اسامی مختلف، تارو، کوکویام، داشین، یا ادو معروف است. این محصول ممکن است از نظر شباهت با محصول گزانتوزوما  xanthosoma که در غرب آفریقا …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای مهم روی غده زیرزمینی یام و خسارت آنها

غده زیرزمینی یام و نماتودهای خسارت زای آن یام ها (Yams (Dioscorea spp، چند گونه یام به عنوان محصولات غذائی کاربوهیدراتی، بالاخص D. rotundata, D. alata, D. esculenta و  D. cayenensis کاشته می شود. این گیاهان دارای دستک هائی بوده که تولید غده های زیرزمینی کرده که می توان آنها …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای آفت و انگل محصول غذایی کازاوا

محصول غذایی کازاوا چه نماتودهایی دارد؟ کازاوا (Cassava (Manihot esculenta یک محصول گرمسیری و بومی آمریکای جنوبی است، اما اکنون یک محصول غذای بسیار مهم در سراسر مناطق تروپیک مخصوصا افریقا می باشد. چند نماتود از روی کازاوا پیدا شده که فقط گونه های Meloidogyne  و Pratylenchus brachyurus آفات زیان …

بیشتر بخوانید »