درختان پسته چه زمانی گل می دهند؟ (زمان مناسب برای گلدهی پسته)

درختان پسته چه زمانی گل می دهند؟ (زمان مناسب برای گلدهی پسته)

زمان مناسب برای گلدهی پسته

برای آشنایی با زمان مناسب برای گلدهی پسته باید توجه داشت که درخت پســته دو پایــه اســت و گل هــای نــر و مــاده بــه روش خوشــه و به طــور جانبــی بــر روی شــاخه های یــك ســاله ظاهــر می شــوند. گل هــای پســته فاقــد گلبــرگ و غــده هــای شهدسـاز هسـتند و گـرده افشـانی توسـط بـاد انجـام مـی شـود. اگـر چـه 92 درصـد گل هـا در گل اذیـن بـه صـورت جانبـی هسـتند ولـی فقـط 5 درصـد آنهـا بـه میـوه تبدیـل مـی شـوند کـه ایـن میـوه هـا بیشـتر در مجـاورت نـوک شـاخه هـای جانبـی قـرار مـی گیرنـد.

در مقابـل فقـط 8 درصـد گل هـای نقطـه انتهایـی (انتهـای خوشـه و انتهـای خوشـه هـا) را آشـغال مـی کننـد، امـا 66 درصـد آن هـا تبدیـل بـه میـوه مـی شـوند. بنابرایـن درصـد میوه بنـدی در قسـمت انتهایـی گل آذیـن بالاتر اسـت و بـه طـرف قسـمت هـای میانـی و قاعـده ای کاهـش مـی یابـد. از تمـام گل هایـی کـه در گل آذیـن قـرار مـی گیرنـد، تنهـا حـدود 10 درصـد بـه میـوه تبدیـل مـی شـوند.

زمان مناسب برای گلدهی پسته

اهمیت کشت و پرورش درخت پسته 

پسته درختی است که از زمان های خیلی قدیم در نقاط مختلف ایران و جهان کشت و پرورش داده می شود. درخت پسته یک درخت نیمه گرمسیری بوده که می تواند تا دمای بالای 45+ درجه سانتیگراد و دمای 25- درجه سانتیگراد را تحمل کند. بنابراین، به عنوان یک درخت بسیار مقاوم در برابر کم آبی و خشکی شناخته شده است. این درخت از نظر اقتصادی از ارزش زیادی برخوردار است. زیرا یکی از عوامل مهم ارزآوری محسوب می شود. در نتیجه محصول پسته هر چه از کیفیت بیشتری برخوردار باشد باعث، ارز آوری بیشتر می شود که به میزان گلدهی درخت پسته بستگی دارد.  در این مقاله سعی کرده ایم تمام نکات مربوط به عوامل موثر بر گلدهی را بازگو کنیم.

گلدهی درخت پسته 

پسته درختی دو پایه بوده که گل های نر و ماده به صورت مجزا بر روی پایه های درخت نر و ماده قرار گرفته اند. گل های این درخت به صورت تک جنس، فاقد گلبرگ و همراه با 5 الی 4  کاسبرگ است. به دلیل عدم وجود غده های شهد ساز در شکوفه پسته گرده افشانی به وسیله باد انجام می شود. گل های موجود بر روی گل آذین 92 درصد به صورت جانبی هستند که فقط 5 درصد آن ها که بیشتر در قسمت نوک شاخه های جانبی قرار دارند به میوه تبدیل می شوند. و همچنین 8 درصد از 66 درصد گل هایی که در قسمت انتهایی خوشه ها قرار دارند به میوه تبدیل می شوند. در نتیجه  درصد میوه دهی در قسمت های انتهایی نسبت به قسمتهای جانبی بیشتر است.

عکس درخت پسته نر و عکس درخت پسته ماده

زمان گلدهی پسته

گل درخت پسته ماده (ارقام ماده) از نظر زمان مناسب برای گلدهی به سه دسته زودگل، متوسط گل و دیرگل تقسیم می شود. میزان گلدهی در درختان پسته بستگی به گرده افشانی دارد. همانطور که میدانید گل های درختان پسته فاقد هر گونه جذابیت و گلبرگ برای جذب حشرات برای گرده افشانی است. و تنها راه گرده افشانی  به شکل طبیعی در درخت پسته توسط باد انجام می شود. در این قسمت به زمان گلدهی درخت پسته اکبری نیز اشاره شده است.

ارقام زود گل

ارقام زود گل مانند کله قوچی، احمد آقایی، سفید پسته نوق و ممتاز محسوب می شود. به دلیل گلدهی زود هنگام ممکنه است دچار سرمازدگی و خسارات ناشی از بارندگی در فصل بهار شوند.

ارقام متوسط گل

پسته های رقم بادامی زرندی و اوحدی در دسته ارقام متوسط گل قرار میگیرند. این ارقام نسبت به ارقام زود گل خسارات کمتری از بارندگی های بهار و سرمای متحمل می شوند. در ضمن ارقام متوسط گل در زمان گلدهی به مقدار زیاد، گرده تولید می کند. بنابراین، در زمان گلدهی از توجه زیادی برخوردار هستند.

ارقام دیرگل

این ارقام دارای میزان کمی از دانه های گرده هستند و در زمان گلدهی با کمبود دانه گرده مواجه اند. اما از نظر سرما و بارندگی خسارت کمتری را دریافت می کنند. ارقام اکبری، خنجری دامغان و شاه پسند جزو این دسته اند.

علت گل ندادن درخت پسته در زمان مناسب

از عوامل عدم گلدهی در درختان پسته می توان به عدم گرده افشانی و نسبت نامناسب پایه های نر و ماده در باغات پسته اشاره کرد. گرده افشانی یک مسئله مهم و ضروری و وجود پایه های نر و ماده عامل موثر در گرده افشانی به حساب می آید. بنابراین توصیه می شود برای انجام موثر گرده افشانی یک ردیف درخت نر را عمود در مسیر باد غالب در حاشیه باغ بکارید و یا برای هر 8 الی 10 درخت ماده یک درخت نر قرار دهید. یک سری از عواملی که بر روی گرده افشانی درخت پسته تاثیر دارد به شرح زیر است.

علت گل ندادن درخت پسته در زمان مناسب

دما مناسب برای گلدهی درخت پسته

دما های 15 الی 22 درجه سانتی گراد مناسب ترین دما برای گرده افشانی است. اما دماهای بالاتر از 32 درجه سانتی گراد منجر به از بین رفتن مادگی و دما های پایین تر از 4 درجه سانتی گراد باعث ایجاد سرمازدگی در باغات پسته شود.

تاثیر رطوبت در گلدهی درخت پسته

یکی از عوامل مهم ایجاد خسارت در زمان گرده افشانی رطوبت است. وجود رطوبت زیاد در زمان گرده افشانی مانع از پراکنده شدن دانه های گرده می شود. بنابراین، باعث ایجاد مشکل در تشکیل میوه دهی می شود. پیشنهاد می شود در این دوره در هنگام صبح از انجام هر گونه فعالیت سمپاشی و محلول پاشی خودداری کنید.

نقش باد در گادهی درخت پسته

مهم ترین عامل در گرده افشانی وزش باد است. زیرا، وزش باد منجر به پراکنده شدن دانه های گرده در کل باغ شده و در نتیجه باعث کاهش دوره گلدهی در درختان نر و ماده می شود. اما وزش طوفان همراه با گرد و غبار منجر به پوشاندن سطح کلاله و کاهش چسبندگی کلاله می شود.

درخت پسته، چند ساله گل می دهد؟

درختان پسته معمولا از سال چهارم و پنجم به بعد شروع به گلدهی و بار دادن می کند. میزان باردهی در سال های اول چیزی حدود 1 الی 2 کیلوگرم است. و به مرور زمان که درخت بزرگ تر می شود مثلا در سن 12 الی 14 سالگی میزان باردهی درخت کامل می شود. 

در سالی که درختان پسته دارای محصول زیادی است، جوانه های گل شروع به ریزش میکنند. این پدیده از تیره ماه که دانه های پسته شروع به رشد کرده اند آغاز و تا زمان بلوغ دانه ها ادامه دارد که به این مکانیسم سال آوری درخت پسته گفته می شود. در سال آوری درختان پسته عوامل فیزیولوژیکی زیادی دخالت دارند که به شرح زیر هستند.

درخت پسته، چند ساله گل می دهد؟

هرس و تنک کردن درخت پسته

در درختان پسته بین دانه های در حال رشد و شاخه ها رقابت بالایی وجود دارد. شما می توانید با انجام عملیات تنک و هرس باعث ایجاد تعادل بین اندامهای زایشی و رویشی شوید.

نوع پایه و رقم

درخت پسته بعد از 10 الی 11 سال پس از کاشتن دچار مکانیسم سال آوری می شوند. رقم های پسته جندقی، ایتالیایی و شاه پسند دارای کمترین میزان سال آوری و ارقام اکبری، کله قوچی و اوحدی متوسط و رقم های احمد آقایی، سفید پسته نوقی و فندقی دارای بیشترین میزان سال آوری است. و طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده پایه UCB1 دارای بیشترین میزان تولید میوه و کمترین میزان سال آوری است، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پایه UCB1 کلیک کنید.

عوامل محیطی، بیماری ها و آفات

حمله آفات و بیماری های به درختان پسته (میوه های جوان، چوب و برگ ها)  می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر روی سال آوری به جای گذارد و حتی وجود عوامل طبیعی مانند رطوبت و سرما نیز اثر گذار است. به عنوان مثال، کاهش رطوبت باعث خشک شدن کلاله و کاهش جوانه زنی شده و در صورت همراه شدن رطوبت هوا با سرما باعث ایجاد اثرات غیر مستقیم بر روی تشکیل میوه، ریزش و پیری برگ ها شود.

آبیاری درخت پسته در زمان گلدهی

انجام عملیات آبیاری در زمان مناسب برای گلدهی درخت پسته برای داشتن دانه هایی درشت و با کیفیت نیازمند انجام دقیق دوره آبیاری به میزان کافی است. به عبارت دیگر درختان پسته در تمامیه مراحل رشدی خود به مقدار معینی آب برای آبیاری نیاز دارند. در واقع برای گلدهی، تشکیل میوه، پر شدن مغز، رسیدگی و خندان شدن پسته آبیاری باید انجام شود. 

در صورت عدم انجام آبیاری درختان پسته در فروردین ماه (زمان گلدهی) و تیر ماه (زمان پر شدن مغز) باعث سقط جنین و در نهایت پوکی دانه های پسته می شود.

انجام آبیاری در اواخر فروردین ماه ( بعد از گرده افشانی و در زمان تشکیل میوه) بر روی تعداد دانه های درخت پسته تاثیر گذار است.

آبیاری درخت پسته در زمان گلدهی

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه
اینستاگرام
تلگرام
آپارات
ایتا
روبیکا
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویس برامون!x