تقویم مدیریت تلفیقی آفات درختان پسته در طول فصل

تقویم مدیریت تلفیقی آفات درختان پسته در طول فصل

تقویم مدیریت تلفیقی آفات پسته در طول فصل

توسعه برنامه های مدیریت تلفیقی آفات(TPM) باید هدف همه مدیران آفات گیاهی باشد. IPM یا مدیریت تلفیقی آفات از طریق تلفیق روش های مختلف مبارزه مانند زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی، به منظور مدیریت موثر آفات و امن بودن این روش ها برای انسان و محیط انجام می شود.

برنامه های IPM کاربرد منطقی و اصولی آفت کش ها و استفاده بیشتر از روش های غیر شیمیایی را در پیش می گیرد. کارشناسان IPM این کار را از طریق شناخت بیولوژی آفات و موجودات مفيد، استفاده از روش هایی نظیر برنامه های ردیابی، مدل های درجه روز و آستانه های مبارزه انجام می دهند.

برنامه های قابل قبول TPM باید در برنامه های بودجه حفظ نباتات قرار گیرند. این اطلاعات باید به طور جداگانه و مرحله به مرحله برای هر قطعه و باغ پیاده شود. تقویم زیر مثالی از عملیات ماهیانه ای است که به برنامه های IPM در طول سال کمک می کند.سم پاشی علیه درختان پسته

دی – بهمن

 1. میزان مومیایی شدن و پارازیتیسم کرم ناف پرتقال را ارزیابی کنید. برای برنامه ریزی مدیر کشاورز، ضرورت انجام اقدامات بهداشتی و کاهش مشکل کرم ناف پرتقال، بررسی های اصلی باید در ماه های اکتبر و نوامبر (نیمه مهر – نیمه آذر) صورت گیرد. کرم ناف پرتقال به طور معنی داری باعث آلودگی پسته ها به آفلاتوکسین می شود.
 2.  بررسی و بازدید علف های هرز را شروع کنید. بررسی یک گونه خاص، قطعه به قطعه صورت گیرد. این ارزیابی به صورت یک منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی پیش از خروج علف های هرز در پاییز به کار می رود. این اطلاعات در زمان رشد پوشش گیاهی از نظر مدیریت حشرات، مفید هستند. علف های هرزی مانند Birdsfoot Burclover، شبدر سه برگ ، Lupine، خاکشیر لندنی، Tarweed و بوته خار روسی بیشتر از بقیه محل زیست حشرات مضر می شوند. حشرات بالقوه ای را که به صورت لکه ای خسارت می زنند شناسایی کنید زیرا بعداً در طول فصل، در زمان زیاد بودن کارهای باغ به ما کمک می کند و زمان لازم برای ردیابی را کاهش می دهد. بررسی و ردیابی گونه های خاص علاوه بر کنترل علف های هرز مهم تر، باعث ۳۰-۱۵٪ صرفه جویی در هزینه ها می شود.
 3. اگر ارزیابی جمعیت شپشک های نرم تن در پاییز کامل نشده، در این زمان این کار را انجام دهید. در حال حاضر مبارزه بر علیه آن ها در صورت لزوم در اواسط ماه فوریه (اواخر بهمن) صورت می گیرد.

بهمن – اسفند

 1.  اقدامات انجام شده در ماه ژانویه (دی – بهمن) را ادامه دهید.
 2. در جایی که پوشش گیاهی رشد کرده، ارزیابی جمعیت سن ها و شکارگرها و پارازیت ها را آغاز کنید.
 3. جوانه ها و یا سرشاخه های کوچک را برای آگاهی از حضور Botryposphaeria بازدید کنید.

درختان پسته در زمستان

اسفند – فروردین

 1. ردیابی سن های بدبو، Calocoris Lygus Phytocoris و سن های پابرگی را آغاز کنید. در صورت وجود پوشش گیاهی در کف باغ، آن ها را نیز مانند درختان ردیابی نمائید.
 2. کنترل بیماری هایی را که در طول دوره شکوفه دهی ادامه می یابند را آغاز کنید. فاکتورهایی مانند ردیابی در فصل پاییز، مشاهدات زمان برداشت و مدل های آب و هوایی سال جاری، در این مورد نقش دارند. Botrytis و Botryosphaeris بیماری هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
 3. برای تعیین ضریب رشد حشرات بالغ نسل اول و ساختن مدل های فنولوژیکی درجه روز تله هایی برای جلب ماده های با کره و تخم کرم ناف پرتقال در باغ بگذارید.
 4. مبارزه با مهره داران را در طول این ماه شروع کنید.

فروردین – اردیبهشت

 1.  ردیابی حشرات یادداشت شده در ابتدای ماه مارس (نیمه اسفند) را ادامه دهید. کنترل سنک های Lygus و Calocoris یک مانع جالب توجه را در اینجا نشان می دهد. در قطعاتی که پوشش گیاهی وجود دارد باید ردیابی درختان و پوشش گیاهی به طور مجزا صورت گیرد. اگر سطح جمعیت سنک Phytocoris در روی درخت پایین تر از سطح آستانه اقتصادی است امکان مبارزه فقط بر روی پوشش گیاهی وجود دارد. پیش بینی هایی برای میزان جمعیت سن های Phytocoris در اینجا به کار می رود. در وضعیتی که پوشش گیاهی را برای مبارزه با سنک های جنس Lygu اقدام به سم پاشی درختان علیه سنک های Phytocoris نکنید، در زمانی که یک بار سم پاشی نمودن می تواند بر علیه هر دو موثر باشد اقدام کنید.(سم پیشنهادی در کالیفرنیا پرمترین می باشد) در باغ هایی که پوشش گیاهی وجود دارد، باید مراقب سرعت خشک شدن پوشش گیاهی بود چرا که این موضوع سبب جابجایی و حرکت سنک های Lygus با Calocoris از پوشش گیاهی به سوی درختان و ایجاد خسارت اصلی به محصول می شود. درختان پسته توانایی قابل توجهی در جبران کاهش دانه های اولیه پسته مورد تغذیه حشرات را دارند. این موضوع کلید اصلی تصمیم گیری برای سم پاشی علیه هجوم اولیه حشرات می باشد. به واسطه فاکتور جبران پذیری درخت پسته فقط زمان سم پاشی علیه سنک های Phytocoris صورت می گیرد که خسارت زیاد و تعداد زیادی سنک مشاهده شود.
 2. سن های پابرگی، سن های بدبو و کرم برگ خوار نواری آفات اتفاقی در این زمان هستند.

شیره پسته

اردیبهشت – خرداد

 1.  خطر خسارت سنک های Phytocoris در این زمان به سرعت کاهش می یابد و جمعیت هایی که دارای اهمیت اقتصادی نیستند نباید سم پاشی شوند زیرا سنک های Phytocoris شکارگر بسیار خوب تخم های کرم ناف پرتقال هستند. این سنگ ها را در مزرعه برای حمله به تخم های کرم ناف پرتقال رها کنید مگر این که میزان کاهش محصول ناشی از خسارت آن ها جدی شود. هنگام ارائه پیشنهاداتی در این مورد باید تعداد خوشه، انبوهی، سلامت دانه های پسته و باغ به طور قابل توجهی ارزیابی شوند. هیچ فرمول عددی محکم و ثابتی در این مرحله تصمیم گیری وجود ندارد. فاکتورهای نامحسوس زیادی در این امر دخیل هستند. مدیران IPM باید همه فاکتورها و عوامل را برای دستیابی به یک پیشنهاد عملی، مؤثر و قابل قبول از نظر اقتصادی در نظر بگیرند.
 2.  خطر خسارت سنک های Lygus یا Calocoris در طول این ماه به اوج خود می رسد؛ به طوری که گیاهان رویشی درون باغ پسته و نواحی اطراف خشک شده و این سنک ها به روی درختان می روند و خسارت زیادی را در طول مدت کوتاهی ایجاد می کنند. ردیابی های قبلی و ارزیابی های فعلی برای به حداقل رساندن این خسارت های پیش بینی نشده به کار می روند.
 3. کنترل مهره داران در این زمان مناسب است. انتخاب روش مبارزه به زمان، موجودیت منبع غذایی اصلی و نوع مهره دار بستگی دارد.
 4. بررسی هایی روی Alternaria و Botryosphaeria (در صورت عملی بودن) صورت گیرد. بسته به شرایط باید کاربرد قارچ کش ها را مورد نظر قرار داد.
 5. اگر شپشک های آرد آلود در طول فصل پاییز گذشته دیده شده اند، برای مشاهده خروج پوره های خزنده و کمک به تعیین زمان مناسب سم پاشی در ماه ژوئن (نیمه خرداد – نیمه تیر) ردیابی را شروع نمائید.
 6. در صورت لزوم روش های کنترل آفات ثانویه ذکر شده برای ماه آوریل (نیمه فروردین – نیمه اردیبهشت)، اجرا شوند. این تقویم به عنوان راهنمایی برای امکان زمانبندی وقایع معین در باغ به کار می رود نه برای تعریف زمان وقوع و شرح تیمارهای ممانعت کننده آن ها  این که چه رخ می دهد، از جمله لزوم سم پاشی فقط بر اساس مشاهدات مزرعه ای صورت می گیرد، تیمارها با توجه به نیاز شرح داده می شوند.
 7. کنه های تار عنکبوتی ممکن است آفات مهمی در این موقع و در طول تابستان باشند.
 8. ظهور شپشک های نرم تن جوان در این موقع شروع می شود؛ در صورتی که به تعداد زیاد دیده شدند، این مورد را برای کنترل بعدی آن ها در طول سال یادداشت نمائید.

خرداد – تیر

 1.  سم پاشی علیه سنک های Phytocoris در این موقع از سال مفید است ولی خطر سنک های Lygus در این زمان تمام شده است.
 2. ردیابی ها را برای اطلاع از حضور آفات ثانویه ادامه دهید.
 3. همچنان توجه به و ردیابی قارچ های Botryosphaeria و Alternaria را ادامه دهید. در باغ هایی که اقدامات بهداشتی به اندازه کافی صورت گرفته، قارچ کش ها باید بعداً و در مرحله شکوفه دهی استفاده گردند؛ اما می توان در شرایط فوق العاده و خاص، اولین کاربرد قارچ کش ها بر علیه این بیماری ها را در طول این دوره در برنامه قرار دارد. سم پاشی بر اساس شرایط جوی کنونی، مشاهدات باغی، تاریخچه و مدل های بیماری صورت گیرد.
 4. علف های هرز تابستانه را بررسی کنید. این اطلاعات برای تعیین فرمول بعدی برنامه ریزی پیش از خروج بهاره استفاده می شود.
 5. ردیابی کنه پهن مرکبات شروع شود.
 6. تله هایی برای بررسی جمعیت و فنولوژی دومین پرواز ماده های جفت گیری نکرده و جفتگیری کرده کرم ناف پرتقال در باغ های بگذارید.
 7. خروج پوره های خزنده شپشک های آرد آلود را پیگیری کنید و در زمان خروج اکثریت پوره های خزنده سم پاشی را انجام دهید.

شیره خشک پسته

تیر – مرداد

 1.  برنامه کنترل بیماری ها را ادامه دهید و ردیابی را به طور جدی در طول این دوره انجام دهید. با افزایش رطوبت در طول این دوره و تا ماه آگوست (نیمه مرداد – نیمه شهریور)، جنس Alternaria (در صورت وجود) به خصوص روی درختان پربار مشهودتر می شود.
 2. سن های بدبو و سن های پابرگی در این زمان شایع تر می شوند. در صورت اقتصادی بودن سطح جمعیت آن ها مبارزه صورت گیرد.
 3. زودخندانی را برای اطلاع از حضور کرم ناف پرتقال و تعیین ضریب رشد معتبری که بر اساس تله های ماده های جفتگیری کرده و جفتگیری نکرده تنظیم شده ارزیابی کنید. تله ها به منظور مشاهده مستقیم دانه های پسته برای اطلاع از حضور کرم ناف پرتقال هم زمان با تعیین ضریب رشد برداشته می شوند.
 4. کرم برگ خوار نواری می تواند آفت مهمی در این دوره باشد. اگر سطح جمعیت آن اقتصادی باشد باید مبارزه صورت گیرد.

مرداد – شهریور

 1. ردیابی کرم ناف پرتقال در طول این ماه بر هر کاری تقدم دارد که با استفاده از مدل های درجه – روز برای پیش بینی سومین پرواز کرم ناف پرتقال و بررسی تخم گذاری و حضور لاروهای جوان روی پسته های زودخندان انجام می شود. در مواردی که سم پاشی لازم شد، حتماً با کشاورز ارتباط داشته باشید که هر حشره کشی را در فاصله پیش از برداشت محصول استفاده نکند.
 2.  آفاتی مانند گرم بر کخوار چغندر قند، و هلیوتیس نقش مهمی در تصمیم گیری برای سم پاشی در طول این زمان دارند. مدیران برنامه های IPM بایستی کاملاً از بیولوژی همه آفاتی که با آن ها روبرو می شوند مطلع باشند.
 3. اگر سم پاشی علیه قارچ های BotryOSphaeria و Alternaria لازم شد، فواصل پس از برداشت مواد موجود نقش مهمی را در تعیین زمان سم پاشی برای به حداقل رساندن مشکلات وارده به باغ بازی می کنند.
 4. ظهور پژمردگی ورتیسیلیومی بررسی شود و پیشنهاداتی برای حذف درختان آلوده اتخاذ گردد.

مبارزه با آفات

شهریور – مهر

 1.  در طول فصل برداشت همچنان ردیابی لارو آفات، ظهور گسترده سن های بزرگ و بیماری ها را ادامه دهید. کارشناسان IPM باید به طور دائم با باغ دار در ارتباط باشند. برنامه های برداشت در جاهایی که اجتناب از خسارت اقتصادی، با از بین بردن حشرات و یا بیماری ها عملی است ممکن است تغییر یابد. در این ماه قارچ BotryOSphaeria (در صورت وجود) به راحتی با حضور پیکنیدیوم ها بر روی دانه های پسته یا سوختگی سرشاخه ها مشخص می شود. Alternaria و Botryosphaeria در درختان پربار دیده می شود.
 2. گزارش های مربوط به برداشت محصول به محض آماده شدن باید تجزیه و تحلیل شوند. ضروری است بین ردیابی مزرعه و نتایج فرآوری گیاه رابطه برقرار کرده، در صورت متوجه نشدن رابطه بین آن ها تغییراتی در پروتکل تجزیه و تحلیل مزرعه بدهید. باید تطابقی بین ردیابی مزرعه با شرایط کنونی یا تجزیه و تحلیل کیفیت مرحله فرآوری گیاه صورت گیرد، به طوری که در برداشت دیر هنگام مزارعی که به طریق دستی برداشت می شوند راجع به مدیریت آفات، حداکثر بازده را به کشاورز بدهد.

 مهر – آبان

 1. تمام اطلاعات تجزیه و تحلیل شوند. رابطه ای بین نتایج طبقه بندی شده و ردیابی مزرعه برای آماده سازی برنامه مدیریت سال بعد پیدا کنید.
 2. سطح بیماری مزارع را ردیابی کنید تا به وسیله آن پیشنهادات تنظیم شده ای برای سال بعد و برنامه هرس سال های آینده ارائه کنید.
 3. هر مزرعه از نظر میزان بقایای مومیایی شده و سطح جمعیت کرم ناف پرتقال ارزیابی گردد. پیشنهادات خود را برای اقدامات بهداشتی ارائه کنید.
 4.  بررسی علف های هرز پاییزه را شروع کنید که برای برنامه ریزی مبارزه با علف های هرز، پیش از خروج بهاره آن ها استفاده می شود و سبب ارائه پیشنهاداتی درباره مدیریت کلیه گیاهان رویشی فصل آتی می گردد.
 5. شپشک های نرم تن را روی شاخه های یکساله ردیابی کنید. سطوح جمعیت پارازیتوئیدها (در صورت وجود) ارزیابی گردد.
 6. تجمعات سفید رنگی شپشک های آرد آلود را بر روی تنه و شاخه های اصلی جستجو کنید. قسمت های آفت زده را برای سم پاشی ماه ژوئن (نیمه خرداد – نیمه تیر) بعدی علامت بزنید.

آبان – آذر

تجزیه و تحلیل پی در پی نتایج، در مقابل مشاهدات مزرعه ای بررسی شود. جاهایی که نیاز است بهبود یابند تعریف گردند. بواسطه تحرک آفات در باغ های پسته اگر شخصی دائماً این تطبيق را انجام ندهد، حداکثر بازدهی اقتصادی آن در بهترین شرایط کم خواهد بود.

منبع :

راهنمای تولید پسته

مترجمین:
مهندس ناصر صداقتی، مهندس زهرا شیبانی تذرجی، مهندس علی تاجآبادي پور، دکترحسین حکم آبادي،

مهندس معصومه حقدل و دکتر محمدعبدالهی عزت آبادي

اینستاگرام
تلگرام
آپارات
ایتا
روبیکا
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویس برامون!x