نماتودهای انگل مهم محصول ریشه ای هویج

نماتودهای مهم و خسارتزای ریشه هویج

هویج (Carrot (Daucus carota به عنوان یک محصول سبزی توسط همان نماتودهائی که دامنه وسیع میزبانی هستند و در فصل سبزیجات شرح داده شده اند مورد ابتلا قرار می گیرد.

این نماتودها شامل نماتودهای مهم تر گونه های گره ای ریشه  Meloidogyne hapla, M. incognita, M. javanica, M. arenaria و همچنین نماتود کاذب گره ای ریشه،  Nacobbus aberran، نماتود نیش دار Belonlaimus longicaudatus، نماتود زخم زا،.Pratylenchus spp و نماتودهای ریشه کلی (کوتاه و کلفت) Paratrichodorus و Trichodorus می باشند.

بنابراین نشانه ها، صدمه و اهمیت اقتصادی آنها روی هویج مانند یک محصول ریشه ای است. گونه های نماتودی گره ای ریشه تروپیکی شامل M. arenaria, M. incognita, M. javanica هستند و در کلیماهای تروپیکی و یا گرم یافت می شوند، گونه M. hapla نماتودی است که در کشورهای معتدل و مناطق کلیماتیک مانند ارتفاعات بالای تروپیک انتشار دارد.

نماتود Nacobbus نیز یک نماتود معتدلی است که بومی آندس بوده و در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مناطق جنوب غربی ایالات متحده شیوع دارد. گونه B. longicaudatus منحصر به دشت های پایین ساحلی نواحی جنوب غربی ایالات متحده می باشد.

گونه های Pratylenchus هم در نواحی تروپیک و هم معتدل جهان انتشار داشته و جنس های Paratrichodorus و Trichodorus اساسا نماتودهای معتدلی هستند.

دو جنس مهم نماتود ریشه هویج

دو جنس نماتود Nacobbus و Meloidogyne نماتودهای گره ای ریشه روی هویج باعث رشد بیش از حد ریشه و تشکیل گال می شوند، اما حتی در صدمات شدید به ریشه انباری، ظاهر بوده نسبتا طبیعی است. گونه M. hapla گال های کوچک جوش مانندی مانند آنچه Nacobbus توسط ایجاد می شود روی ریشه ها تشکیل می دهد و اغلب یک توده ریشه های کوچک به وجود می آید که به هویج ظاهر ریش داری می دهد.

گونه Belonlaimus longicaudatus نماتود نیشی باعث نکروز و توقف رشد ریشه های انباری می گردد. روی اندام های فوقانی در صورت آلودگی شدید کلروز و پژمردگی ظاهر می شود. این نماتود یک اکتوپارازیت نسبتا بزرگ با استایلت بلند است که در خاک پیدا می شود و از ریشه ها به صورت سطحی تغذیه می نماید. چرخه زندگی آن حدود یک ماه است.

گونه .Pratylenchus spp نماتودهای زخم زا آندوپارازیت و مهاجر، باعث ایجاد نکروز یا مردگی بافت در ریشه های انباری هویج می شوند. آنها را می توان از نسوج و خاک استخراج نمود. این گونه های معتدلی دارای چرخه های زندگی طولانی تر از گونه های تروپیکی هستند.

جنس های Paratrichodorus و Trichodorus نماتودهای ریشه کلی، رشد ریشه انباری را با تغذیه اکتوپارازیتی از نوک ریشه متوقف می سازند.

ریشه هویج گال دار و رشد بیش از حد ریشه که توسط نماتودهای گره ای ریشه ایجاد شده است.
گال زائی شدید ریشه هویج بر اثر Meloidogyne incognita و با توجه با نسبتا سالم باقی ماندن قسمت هوائی بوته.
قسمت قدامی بدن ماده Belonolaimus longicaudatus

مدیریت نماتودهای انگل مهم محصول ریشه ای هویج

نماتودها مخصوصا گونه های Meloidogyne آفات مهم هویج و سایر سبزی ها می باشند و علاوه بر کاهش محصول گال ها و پیچیدگی هائی روی ریشه های انباری هویج به وجود می آید که ارزش بازار پسندی آنها را کاهش می دهد.

روش های معمول برای مدیریت نماتودها روی هویج شامل: اجرای تناوب زراعی با استفاده از محصولات غیر میزبان، مصرف کودهای آلی، غرقاب کردن زمین و مبارزه بیولوژیک. اجتناب از کاشت هویج در زمین هائی که سابقه آلودگی به یکی از نماتودها دارد. تمام بقایای گیاهی را بایستی از مزرعه خارج و منهدم نمود تا موجب آلودگی مجدد زمین برای سال بعد نگردد.

 

همراهان همیشگی، سایت پسته رفسنجان بهترین و مرغوب ترین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی را با ضمانت در اختیار کشاورزان عزیز قرار داده و تلاش در جهت رشد کشاورزی کشورمان بالاترین هدف ماست. 

 

 

 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا