راهکار های افزایش میزان خندانی پستهپسته خندان

میوه های ناخندان پسته خوراکی بر خلاف گونه های مورد استفاده برای پایه، با خندان شدن پوست استخوانی در زمان بلوغ شناخته می شود.

خندان شدن حدود اواسط مرداد، حداقل یک ماه قبل از بلوغ میوه، شروع شده تا اواخر شهریور ادامه می یابد.

همزمان با افزایش رشد مغز، بلوغ نهایی مغز با جدا شدن پوست سبز از پوست استخوانی مشخص می شود که با شکسته شدن رنگدانه های کلروفیل و ظاهر شدن رنگدانه های قرمز در پوست سبز همراه است.

بنابراین نشانه واضح خندان شدن پوست استخوانی، ظاهر شدن رنگ قرمز در پوست سبز است.

پسته ممکن است در طول محور طولی و یا در نوک پوست استخوانی خندان شود.

خندانی می تواند در یک و یا دو طرف محور طولی پسته همراه و یا بدون شکاف در نوک و یا فقط در  قسمت نوک روی دهد.

بررسی آناتومی محل شکاف خوردن طولی و نوک ناحیه خندانی نشان می دهد که این قسمت های پوست استخوانی متفاوت با دیگر قسمت ها هستند که مکانیزم های متفاوتی ممکن است در جدا شدن و خندان شدن پوست استخوانی در هر قسمت دخالت داشته باشند.

خندان شدن پوست استخوانی به رشد مغز و توسعه آن در داخل پوست استخوانی مربوط است. یک  روابط بین خندان شدن پوست استخوانی و رشد مغز را نشان می دهد.

توجه آن که رشد مغز بعد از رشد پوست استخوانی و رسیدن آن به اندازه نهایی خود شروع می شود. اولین خندان شدن پوست استخوانی در حدود زمان کامل شدن رشد مغز و پر شدن پوست استخوانی و در نتیجه فشار فیزیکی مغز ایجاد می شود.

در این زمان پوست استخوانی بطور کامل چوبی شده است (سخت شده) و سلول هایی که در ناحیه خندانی هستند، می میرند. به نظر می رسد که عوامل بیوشیمیایی متفاوت با یک عامل شیمیایی در کنترل مکانیزم خندان شدن و تسریع خندانی پوست استخوانی دخالت دارند، که بایستی کشف شوند.

در هر حالت نسبت مغز به اندازه تولید پسته اندازه پوست استخوانی برای میوه کاملا خندان، بزرگتر از میوه های دارای خندانی نوک یا ناخندان است.
جالب آن که اختلاف معنی داری بین میوه های دارای خندانی نوک و میوه های ناخندان وجود ندارد.

یک یافته بر اساس نشانه های آناتومیکی نشان می دهد که پسته های نوک خندان و پسته دارای خندانی طولی دارای مکانیزم های متفاوتی هستند. بعلاوه در میوه های کاملا خندان، نسبت قطر مغز به پوست استخوانی در محور کوچک، یعنی عمود بر محل برآمدگی طولی، بطور ثابت بیشتر می باشد.

بدین معنی که در میوه های کاملا خندان، اندازه مغز بزرگتر از اندازه پوست استخوانی، در جهتی که نیرو به قسمت داخلی پوست استخوانی وارد شده و متمایل به راندن و جدا کردن دو قسمت پوست استخوانی دارد، می باشد.

این همبستگی ها بر وجود نیروی مکانیکی ایجاد شده توسط رشد مغز بر دیواره پوست استخوانی بعنوان مکانیزم خندان شدن دلالت دارد. باید توجه داشت که مدارک آزمایشی جهت تائید این استنتاج وجود ندارد.

پسته خندان

 

اثرات رقم ماده، منبع گرده و پایه روی میزان خندانی پسته

تحقیقات در ۲۰ سال گذشته، اثرات رقم، منبع گرده و با شدت کمتر پایه را روی میزان خندانی اثبات نموده است. اختلافات در میزان خندانی در ارقام پسته خوراکی ثابت شده است، میزان خندانی اولین خصوصیت مهم در انتخاب ارقام جدید و همچنین انتخاب رقم کرمان بوده است.

انتخاب گرده از درختان نر پیترز و آسک درصد زیادتری پسته خندان نسبت به نر آتلانتیکا تولید می کند. مدرکی در خصوص تاثیر پایه های مختلف بر روی خندانی، موجود نیست. آزمایشات پایه که اخیرا در کالیفرنیا انجام شده است، نشان داده که اختلاف معنی داری در درصد خندانی بین پایه هایP . integrrima P . atlantica و تلاقی این دو پایه وجود ندارد.

خندانی پسته

اثرات عملیات قبل از برداشت بر روی خندانی پسته

عملیات  زراعی خاصی مانند زمان برداشت، مدیریت آبیاری ، تغذیه بور و هرس زمستانه بر روی خندانی تاثیر دارند. نتایج تحقیقاتی نشان داده است که بالاترین میزان خندانی در حالتی که برداشت تا بیشترین تعداد شکاف خوردگی پوست سبز میوه و یا بیشترین جدا شدن پوست سبز از پوست استخوانی به تاخیر افتد، دیده می شود.

خندانی در ابتدا با تغییر رنگ پوست سبز به قرمز شروع می شود. در این زمان نمونه گیری تصادفی از درخت برای بررسی میزان خندانی انجام می شود. جمع آوری تعداد ۱۰۰ میوه از اطراف درخت، بخاطر داشته باشید که میوه های یک چهارم بالایی سمت جنوب غربی درخت در ابتدا می رسند، و تعیین درصد میوه هایی که پوست سبز آن ها به راحتی از پوست استخوانی جدا می شوند و خندان هستند، انجام می شود.

این عمل را روزانه تا زمان افزایش کند و آهسته میزان میوه های خندان ادامه دهید. در این دوره بیشترین درصد وقوع خندانی دیده می شود که بایستی در مقابل تهدید آفت کرم ناف پرتقال (NOW) (امکان سم پاشی قبل از برداشت) تا زمان دسترسی به ماشین برداشت مراقبت شود.

تاخیر در برداشت تا زمان بیشترین میزان خندانی ممکن است باعث افزایش آلودگی به کرم ناف پرتقال و لکه دار شدن پوست استخوانی شود. تحقیقات دیگر نشان داده است که آبیاری ناکافی از اواخر مرداد تا اوایل شهریور بطور معنی داری درصد خندانی را کاهش می دهد.

داده های مقدماتی حاضر پیشنهاد می کند که برطرف نمودن کمبود آب آبیاری از اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر ممکن است میزان خندانی را افزایش دهد. مطالعات نشان داده است که پاشش 2/24 تا 5/6 کیلوگرم در هکتار سولوبور در زمان خواب و در زمان متورم شدن جوانه ها، بطور معنی داری درصد خندانی را افزایش می دهد که می تواند در تانکر به همراه عنصر روی نیز استفاده شود.

هرس زمستانه اثر ناچیزی روی درصد خندانی دارد. تغییرات در میزان محصول در اثر هرس زمستانه در جدول یک نشان داده شده است. آنچه از داده ها استنباط می شود این است که فقط هنگامی که هرس زمستانه باعث ایجاد اختلاف در میزان محصول در درخت شده، تغییرات در درصد خندانی معنی دار است (سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱).

این اختلافات در اثر تیمارهای هرس در سال های چهار و هفت ایجاد شده است. تحقیقاتی بعدی نشان داده است که تقریبا نصف جوانه های گل یک درخت پسته می تواند حذف شود و درخت آن را با افزایش تعداد پسته در خوشه با همان درصد خندانی درختان هرس نشده، جبران خواهد کرد.

بنابراین هرس زمستانه، مگر اینکه شدید باشد، اثر محدود کننده ای روی درصد خندانی ندارد، چونکه هرس میزان محصول را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بنابراین میزان خندانی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. گذشته از این همانطور که در قبل توضیح داده شد، میزان خندانی بسیار تحت تاثیر سال کم بار و پربار است تا میزان محصول تک تک درختان. هیچ اطلاعاتی در کالیفرنیا جهت اثبات تاثیر کیفیت آب آبیاری روی میزان خندانی وجود ندارد. بنابراین در این بحث، نقش عملیات به زراعی بر آن در نظر گرفته نشده است.

با وجود این، اطلاعات اولیه موجود در فلسطین  نشان می دهد که شوری آب آبیاری ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر مواد جامد محلول (TSS)، بطور عمده سدیم (Na) و کلر (CI)، باعث کاهش میزان خندانی می شود. اخیرا آزمایشات در حال اجرای مربوط به پایه ها جهت تعیین میزان مقاومت به شوری پایه های P. atlantica و P . integerrima و در تلاقی حاصل از این دو گونه به شوری، در دامنه ای از هدایت الکتریکی0/75 تا 8 می باشد.

اثرات عوامل پس از برداشت بر روی درصد خندانی پسته

تاکنون هیچ عملیات پس از برداشتی که تاثیر بر روی درصد خندانی پسته داشته باشد، اثبات نشده است. با وجود این، چون که پوست استخوانی پسته دارای مقدار زیادی رطوبت می باشد، هر زمان که پسته های برداشت شده در معرض حرارت در طول مرحله حمل و نقل و قبل از فرآوری قرار گیرند، باعث کاهش میزان رطوبت و چروکیدگی جزئی پوست استخوانی و افزایش عرض خندانی می شود.

بنابراین پسته ها در هنگامی که از باغ برداشت می شوند، دارای عرض خندانی کمتری نسبت به زمانی که به محل فرآوری می رسند، هستند. در طول فرآوری، افزایش در عرض خندانی در مرحله خشک کردن اولیه زیادتر شده و در دمای خشک کن از 48/9 تا 87/8 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. این افزایش عرض خندانی ممکن است باعث بیرون افتادن مغز از پوست استخوانی نیز شود.

 

نتیجه گیری

عوامل قابل کنترلی که بر روی میزان خندانی تاثیر می گذارند عبارتند از:

-زمان برداشت

-آبیاری و تغذیه بور

برای گرفتن بهترین درصد خندانی در رقم ماده کرمان و رقم نر پیترز بایستی زمان برداشت بر مبنای ظهور رنگ و نمونه گیری از درصد خندانی انجام شود، درختان نبایستی (از اواسط آگست تا سپتامبر اواخر مرداد تا اوایل مهر) دچار تنش آبی شوند، میزان بور برگ بایستی بالای ppm۱۲۰ وزن خشک برگ در جولای باشد.

امید است در برنامه اصلاح ارقام و پایه ها که در جریان است، اطلاعات در رابطه با اثرات پایه و شوری روی درصد خندانی مشخص شود و همچنین ارقام ماده و گرده دهنده جدید در سال های نه چندان دور در دسترس باشد.

 

منبع :

راهنمای تولید پسته ( ترجمه )

مهندس ناصر صداقتی ، مهندس زهرا شیبانی تذرجی ،

مهندس علی تاج آبادی پور ، دکتر حسین حکم آبادی ،

مهندس معصومه حقدل و دکتر محمد عبدالهی عزت آبادی

 

مشاهده محتوا بیشتر
 • ریواس و خواص ریواس

  شرایط رشد و پرورش ریواس

  شرایط رشد و پرورش ریواس ریواس، سبزی فصل سرد و گیاهی چند ساله است که در برابر سرمای سخت زمس…
 • ریواس چیست و چه خواصی دارد؟

  ریواس چیست و چه خواصی دارد؟(Rhubarb-currant-fruited rhubarb.warted leaved rhubarb) ریواس  …
 • نکات ایمنی در سم پاشی

  نکات ایمنی در سم پاشی سموم از طریقه های مختلف چشم، تماس با پوست، دستگاه تنفسی و یا تنفسی (…
ادامه مطلب مهندس مرتضی زینلی
بارگذاری بیشتر در پسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

شرایط رشد و پرورش ریواس

شرایط رشد و پرورش ریواس ریواس، سبزی فصل سرد و گیاهی چند ساله است که در برابر سرمای سخت زمس…