خرید کود محلول پاشی برگی ( شمیایی و آلی ارگانیک)

کودهای محلول پاشی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم)

مقدار عناصر غذایی جذب شده توسط برگ های درختان مرکبات در مقایسه با مقدار عناصری که توسط ریشه ها می توانند جذب شوند ناچیز است. نیاز درختان به عناصر غذایی میکرو (کم مصرف) به آسانی می تواند با محلول پاشی تامین شود، زیرا درختان به مقدار زیادی از این عناصر نیاز ندارند. اما برگ ها معمولا یک محل جذب عمده عناصر غذایی (ماکرو پرمصرف) نیستند.

با این حال، موارد خاصی وجود دارد که نیاز است محلول پاشی نیتروژن، فسفر و پتاسیم انجام شود. باغداران مرکبات، باید بدانند که پاسخ مثبت درختان مرکبات به محلول پاشی نیتروژن یا فسفر، فراتر از بهبود وضعیت تغذیه ای این درختان است و احتمالا به علت اثرات مثبت این عناصر در فیزیولوژی آن ها است.

استفاده از نیتروژن در  کود های محلول پاشی برگی

شکل های تجاری اوره که در دسترس هستند به آسانی می توانند توسط برگ های درختان مرکبات جذب شوند به ویژه اگر با مویان های غیر یونی مصرف شوند. محلول پاشی زمستانه اوره می تواند تعداد گل ها و عملکرد درختان مرکبات را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. این محلول پاشی به احتمال زیاد، زمانی بیشترین تاثیر را دارد که گل انگیزی (Induction) در اثر تنش های خشکی یا سرماهای طبیعی، در آن منطقه شروع شده باشد.

بنابراین، برای موثر واقع شدن محلول پاشی اوره در زمستان، محلول پاشی باید پس از گل انگیزی و قبل از شروع تمایز جوانه های گل باشد. در استان مازندران، گل انگیزی جوانه های گل ممکن است در برخی سال ها تا اواخر دی ماه شروع نشود و از طرف دیگر، تمایز جوانه های گل ممکن است در اواسط اسفند ماه شروع شود (که این زمان ها برای ارقام و مناطق مختلف می تواند تفاوت معنی داری داشته باشد).

بعد از تنش سرمای زمستانه یا حداقل ۳۰ روز تنش خشکی، محلول پاشی ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم اوره در هکتار می تواند گل انگیزی جوانه های گل و عملکرد را افزایش دهد. باید مراقب بود که از غلظت مناسب اوره استفاده شود زیرا مصرف زیاد اوره می تواند سبب سوزش برگ ها شود. حداکثر نفوذ اوره به داخل برگ های مرکبات در ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از محلول پاشی رخ می دهد.

شرایط مناسب برای انجام محلول پاشی و افزایش جذب اوره

شرایط مناسب برای انجام محلول پاشی و افزایش جذب اوره شامل:

 • درجه حرارت هوا بین ۲۲ تا ۳۰ درجه سانتی گراد باشد.
 • رطوبت نسبی بیش از ۷۰ درصد باشد.
 • pH محلول اسپری، حدود ۶ الی ۷ باشد (برای جلوگیری از تجزیه اوره).

تحت شرایط مطلوب محیطی، تقریبا نصف مقدار اوره محلول پاشی شده به برگ ها نفوذ می کند و بیشتر از نصف آن از طریق تصعید، هدر می رود. مقدار اوره محلول پاشی شده باید به عنوان بخشی از مقدار نیتروژن کل سالانه درختان در نظر گرفته شود. برای مثال، محلول پاشی برگی ۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار معادل ۲۳ کیلوگرم نیتروژن در هکتار است.

اگر مقدار کل نیتروژن توصیه شده برای باغ، حدود ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در سال باشد فقط ۱۲۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار باید از طریق برنامه کوددهی خاکی مصرف شود. در برخی مناطق مازندران که سطح آب زیرزمینی بالاست و احتمال آلودگی آن به نیترات وجود دارد یا احتمال آلودگی بالقوه وجود دارد، محلول پاشی اوره برای تامین بخشی از نیاز نیتروژن درختان میوه به ویژه در اواخر زمستان و اوایل بهار (که پتانسیل شستشو بسیار زیاد است) ضروری است.

استفاده از نیتروژن در  کود های محلول پاشی برگی

استفاده از فسفر در کود های محلول پاشی برگی

برگ های مرکبات نسبت به کودهای فسفری به شکل فسفات (PO43) نفوذپذیری بسیار کمی دارند و شاید تقریبا غیرقابل نفوذ باشند. بنابراین، محلول پاشی کودهای مایع فسفر مانند آمونیوم پلی فسفات ها توصیه نمی شود. در مقابل، فرم فسفیت (2;PO) فسفر آسان تر توسط بافت های گیاه جذب می شود. فسفیت در درون گیاه پایدار است و به آسانی در گیاه به فسفات تبدیل نمی شود بنابراین ارزش تغذیه ای فسفیت تقریبا نامشخص است با این حال، فسفیت (توسط FDACS) به عنوان یک منبع فسفر برای محصولات شناخته شده است.

در کالیفرنیا، پژوهش های انجام شده نشان داده است که محلول پاشی برگی فسفیت قادر است جایگزین کوددهی استاندارد فسفر در باغ های مرکبات با کمبود فسفر شود. تبدیل فسفیت به فسفر احتمالا قبل از جذب توسط گیاه انجام می شود که ناشی از اکسیداسیون شیمیایی آرام با اکسیداسیون بیولوژیکی توسط باکتری ها و قارچ های اکسید کننده ای است که روی برگ های مرکبات زندگی می کنند.

محلول پاشی فسفیت باعث چه عواملی درگیاه یا درختان می شود؟

محلول پاشی فسفیت معمولا موجب افزایش شدت گل دهی، عملکرد، اندازه میوه، قند کل (TSS) و غلظت آنتوسیانین در مرکبات (بایک محلول پاشی مناسب می شود. فسفیت همچنین ممکن است فعالیت قارچ کشی (fungicidal) داشته باشد.

در فلوریدا، محلول پاشی برگی قبل از گل دهی درختان پرتقال با ۶ کیلوگرم فسفیت پتاسیم (۲۸ درصد P205) در هکتار به طور قابل ملاحظه ای تعداد گل ها، عملکرد میوه و قند کل (TSS) میوه ها را نسبت به شاهد افزایش داد. این نتایج نشان می دهد که اثر فسفیت ناشی از خاصیت قارچ کشی مولکول آن نیست بلکه به علت دیگر خواص آن از جمله خاصیت تحریک کنندگی رشد می باشد.

باغ داران مرکبات باید اهداف تولید خود را در هر سال مشخص نمایند (مثلا افزایش عملکرد، افزایش اندازه میوه یا بهبود کیفیت میوه و سپس محاسبه نمایند که آیا محلول پاشی فسفیت توجیه اقتصادی دارد یا خیر. باغداران باید مراقب باشند کودهای فسفیتی که به درستی فرموله نشده اند، می توانند پتانسیل سمیت قابل ملاحظه ای داشته باشند و ممکن است واکنش های نامطلوبی با دیگر مواد تانک کود (مانند عناصر غذایی میکرو یا حشره کش ها) داشته باشند و موجب سمیت گیاه، ریزش برگ، ریزش میوه و یا ایجاد لکه روی برگ و میوه شوند.

استفاده از پتاسیم در کود های محلول پاشی برگی

عوامل بسیاری در اندازه میوه مرکبات در یک سال خاص، نقش دارند از این عوامل می توان به میزان محصول، الگوی بارندگی و آبیاری، مدیریت کوددهی، هرس و ترکیب پایه و پیوندک اشاره کرد. با این حال، پیش بینی چگونگی تعامل این عوامل با یکدیگر برای تاثیر بر اندازه نهایی میوه در زمان برداشت، بسیار مشکل است.

اما آسان ترین و عملی ترین روش برای رسیدن به این هدف، مدیریت تغذیه است. از بین پارامترهای کیفی میوه، افزایش کوددهی پتاسیم، با افزایش اندازه میوه همراه است. به طور کلی، کمبود پتاسیم قبل از ظهور علائم کمبود، سبب کاهش عملکرد و کیفیت میوه می شود. در باغ های مرکبات با غلظت پتاسیم حدود 0/5 تا 0/8 درصد، کاهش عملکرد و اندازه میوه کاملا مشهود است.

درحالی که، بیشترین عملکرد و کیفیت میوه در باغ هایی مشاهده می شود که غلظت پتاسیم برگ آن ها، 1/2 درصد یا بیشتر باشد. محلول پاشی پتاسیم نمی تواند به طور کامل،جایگزین مصرف خاکی آن شود اما می تواند به عنوان یک مکمل باشد و توانایی آن در افزایش اندازه میوه به خوبی نشان داده شده است. همچنین محلول پاشی پتاسیم می تواند کمبود پتاسیم باغ های مرکبات را در خاک های آهکی رفع نماید.

استفاده از نیترات پتاسیم برای محلول پاشی، می تواند موجب افزایش سریع پتاسیم برگ شود زیرا جذب پتاسیم از این کود، سریع تر از کودهای دیگر است. البته اثر مثبت آن نیز کوتاه مدت تر است. همچنین اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم در افزایش پتاسیم برگ در مقایسه با مصرف خاکی نیترات پتاسیم و دیگر کودهای پتاسیمی، بسیار سریع تر است.

استفاده از پتاسیم در کود های محلول پاشی برگی

شاخص نمک یک کود به چه شکل است؟

شاخص نمک یک کود، اثر آن کود در افزایش پتانسیل اسمزی محلول خاک در مقایسه با مقدار معادل آن، از نیترات سدیم است. غلظت زیاد نمکهای محلول در خاک ممکن است سبب ایجاد فشار اسمزی بیشتری در محلول خاک منطقه ریشه نسبت به شیره گیاه شود که ممکن است موجب دهیدراسیون و خسارت دائمی شود. وقتی محلول های نمک روی سطح برگ اسپری شوند نیز ممکن است سبب ایجاد نتایج مشابهی شوند. به طور معمول، شاخص نمکی بیشتر، پتانسیل بیشتری برای سوختگی برگ و میوه دارد.

برخی منابع پتاسیم برای محلول پاشی

منابع پتاسیم برای محلول پاشی برگی درختان مرکبات، نیترات پتاسیم (۴۴ – 0 – ۱۳)، مونو پتاسیم فسفات (۳۴ – ۵۲ – 0) و دی پتاسیم فسفات (۵۳ – ۴۰ – 0) است. دی پتاسیم فسفات از ترکیب مونو پتاسیم فسفات و هیدروکسید پتاسیم تولید می شود. برای محلول پاشی، معمولا مونو پتاسیم فسفات یا دی پتاسیم فسفات توصیه می شود و بهتر است مقدار کمی اوره با بیورت پایین (۱ تا ۳ در هزار) نیز برای افزایش جذب به محلول اضافه شود. اما محلول پاشی نیترات پتاسیم را می توان بدون افزودن اوره یا مویان ها انجام داد.

 زمان و میزان مصرف پتاسیم

نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که مصرف حدود ۱۰ کیلوگرم پتاسیم (K2O) در هکتار به روش محلول پاشی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در هر محلول پاشی، نیاز است. مصرف مقدار بیشتر، سود بیشتری نشان نداده اما مقدار کمتر، موجب کاهش اندازه میوه شده است. اگر محلول پاشی برگی با ۲۰۰۰ لیتر آب یا بیشتر در هکتار انجام شود پتانسیل سوختگی بسیار پایین است بنابراین می توان ارزان ترین منبع پتاسیم را برای محلول پاشی انتخاب کرد.

هنگام محلول پاشی پتاسیم با تجهیزات کم حجم، مونو پتاسیم فسفات یا دی پتاسیم فسفات برای به حداقل رساندن پتانسیل سوختگی توصیه می شود. محلول پاشی مونو پتاسیم فسفات با غلظت های بالا (۱۰کیلوگرم مونو پتاسیم فسفات در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار) در شرایط گرم و خشک، هیچ گونه عوارض جانبی ایجاد نکرد. شاخص نمکی پایین مونو پتاسیم فسفات، که حدود یک ششم شاخص نمکی نیترات پتاسیم در واحد K2O آن را برای مصرف محلول پاشی برگی، بسیار ایمن (بی خطر) کرده است.

خرید کود فروت ست الیگو تفتان

این محصول تامین کننده نیتروژن، بر و روی به همراه اسید آمینه می باشد. نقش سه عنصر غذایی ازت (N)، روی (ZN) و بور (B) در برنامه محلول پاشی در زمان تورم جوانه ها مهمتر از سایر عناصر گزارش شده است. محلول پاشی مرحله تورم جوانه ها با شروع به حرکت و باز شدن جوانه ها شروع می شود. در این مرحله، فلس های روی جوانه ها از هم فاصله گرفته و درصد جذب آن ها افزایش می یابد.

توصیه می شود در درختان دو پایه، محلول پاشی روی جوانه های متورم درختان نر هم انجام شود. چنانچه در اوایل مرحله تورم جوانه ها موفق به محلول پاشی نشده و گل های نر باز شده باشند، سعی شود ضمن محلول پاشی، محلول روی درختان نر پاشیده نشود. گرچه بهتر است که زمان محلول پاشی طوری تنظیم شود که درختان نر هم محلول پاشی گردند؛ زیرا نقش عنصر بور موجود در فرمول محلول پاشی فروت ست، افزایش طول عمر گرده نر و همینطور افزایش طول فیزیکی لوله گرده نر هنگام فرآیند تلقیح می باشد.

محلول پاشی روی و بر بعد از برداشت، مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد و همچنین باعث بالا رفتن کیفیت محصول سال آینده می شود.محلول پاشی بعد از برداشت فروت ست در افزایش استحکام و پایداری جوانه‌های سال بعد، گرده افشانی قوی تر تاثیر بسزایی می گذارد. در ادامه آنالیز و شرایط مصرف در ادامه آورده شده است.

خرید کود فروت ست الیگو تفتان

احتیاط در مصرف محلول پاشی پتایسمی

محلول مونو پتاسیم فسفات در آب، pH حدود 4/5 دارد که ممکن است برای برخی ترکیبات داخل تانک مناسب نباشد. اما دی پتاسیم فسفات در آب، محلولی با pH حدود خنثی (7) ایجاد می کند بنابراین اگر در تانک کود قرار است مواد دیگری نیز باشد دی پتاسیم فسفات انتخاب بهتری است. زمان مصرف پتاسیم برای افزایش اندازه میوه نیز بسیار مهم است. پتاسیم، جزو عمده ی از دیواره سلولی است و بیشتر از ۴۰ درصد مواد معدنی میوه را تشکیل می دهد.

حدود 70 درصد از اندازه نهایی میوه، به تعداد، سلول ها در میوه بستگی دارد بنابراین تعداد سلول های بیشتر در میوه، به معنای بزرگ تر شدن  میوه است. به طور معمول، تقسیم سلولی در اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه متوقف می شود، بنابراین تغییر اندازه میوه پس از آن در (طول بقیه ماه های سال)، ناشی از بزرگ شدن سلول ها است.

از این رو، بیشترین تاثیر محلول پاشی پتاسیم در طول گل دهی و پس از گل دهی ( post – bloom ) است زمانی که، پتاسیم می تواند در فاز تقسیم در سلولی و فاز بزرگ شدن سریع سلول استفاده شود یک محلول پاشی دیگر با سم پاشی های تابستانه (به طور نرمال در اواخر تیر ماه تا اوایل مرداد ماه) توصیه می شود که برای اطمینان از تامین پتاسیم کافی در طول فصل رشد تابستانه است.

محلول پاشی پتاسیم در اواخر تابستان پاییز نیز در برخی سال ها برای ارقام پرتقال، گریپ فروت و نارنگی های میان رس و دیر رس می تواند مفید باشد. مصرف پاییزی آن بسیار موثرتر است (به ویژه، در سال های با تابستان و پاییز مرطوب). طول روز کوتاه تر و آب و هوای سردتر می تواند میزان توسعه میوه ها (انبساط سلولی) را بعد از مهر ماه در بیشتر سال ها به طور چشمگیری کاهش دهد.

بنابراین محلول پاشی پتاسیم برای بزرگ شدن میوه ها در اواخر تابستان یا اوایل پاییز توصیه می شود و این محلول پاشی پتاسیم، اگر در شهریورماه یا مهرماه انجام شود در افزایش اندازه میوه بسیار موثر خواهد بود (با توجه به رقم).

احتیاط در مصرف محلول پاشی پتایسمی

نتایج مورد انتظار محلول پاشی پتاسیمی

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که محلول پاشی پتاسیم می تواند از اندازه میوه های مرکبات را حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد نسبت به شاهد افزایش دهد. علاوه بر این، مقدار قند کل (TSS) را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. محلول پاشی پتاسیم قبل از گل دهی، پس از گل دهی و محلول پاشی تابستانه، متوسط قطر میوه پرتقال والنسیا را 0/40 تا 0/60 سانتی متر افزایش داد که می تواند معادل افزایش یک کلاس یا بیشتر در اندازه میوه باشد.

هنگامی که محلول پاشی پاییزه برای گریپ فروت انجام شد قطر میوه های گریپ فروت حدود 0/20 تا 0/40 سانتی متر افزایش یافت که معادل افزایش نیم تا یک کلاس در اندازه میوه است، محلول پاشی پتاسیم معمولا موجب افزایش نسبی تعداد میوه های درشت نسبت به میوه های کوچک نمی شود بلکه موجب می شود که تعداد قابل ملاحظه ای از میوه ها، از نظر اندازه به کلاس بالاتر بروند.

 توصیه های پیشنهادی حاصل از آزمایش های میدانی برای محلول پاشی پتاسیمی

 توصیه های پیشنهادی حاصل از آزمایش های میدانی به شرح زیر است:

 • برنامه توصیه شده برای بیشتر ارقام مرکبات، مصرف ۱۰ کیلوگرم پتاسیم (K2O) در هکتار در هر محلول پاشی است (قبل از گل دهی، پس از گل دهی و تابستان).
 • اگر تابستان و پاییز، مرطوب تر از معمول باشند مصرف دیرتر پتاسیم می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در اندازه میوه داشته باشد. این محلول پاشی در شهریور و مهر ماهتوصیه می شود.
 • محلول پاشی پتاسیم، تاثیر کمی در حجم عصاره، اسید، بریکس (قند) و نسبت قند به اسید دارد.
 • با محلول پاشی پتاسیم، قطر میوه های کوچک تر، بیشتر از قطر میوه های بزرگ تر افزایش می یابد.
 • سوختگی میوه ها در اثر محلول پاشی پتاسیم با غلظت های زیر مشاهده نشده است:
 1. ۲۰ کیلوگرم نیترات پتاسیم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار (با اتومایزر دارای پمپ هوا)
 2. ۵۰ کیلوگرم مونو پتاسیم فسفات در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار (با اتومایزر دارای پمپ هوا)
 3. ۱۵۰ کیلوگرم مونو پتاسیم فسفات در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار(محلول پاشی با هواپیما انجام شده است).

بنابراین باغداران باید توجه داشته باشند که مقدار محلول مصرفی در هکتار، در محلول پاشی اهمیت زیادی دارد. هرچه محلول مصرفی کمتر باشد نشان می دهد که سمپاش از توان پودر کردن محلول بیشتری برخوردار بوده است و هرچه محلول بیشتر پودر شود احتمال خسارت کمتر است.

در مقابل، هرچه محلول مصرفی در هکتار بیشتر باشد باید از غلظت پایین تر محلول، برای محلول پاشی استفاده شود و استفاده از غلظت بالا، احتمال خسارت را به شدت افزایش می دهد. بنابراین با سمپاش های معمولی و اتومایزر، حداکثر غلظت نیترات پتاسیم و مونوپتاسیم فسفات برای محلول پاشی به ترتیب ۸ و ۱۰ در هزار توصیه می شود.

 توصیه های پیشنهادی حاصل از آزمایش های میدانی برای محلول پاشی پتاسیمی

خرید کود های آلی ارگانیک محلول پاشی برگی 

کود بیولوژیک محلول پاشی

کود بیولوژیک محلول پاشی حاصل چندین سال تلاش متخصصین شرکت برای ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می باشد. کود بیولوژیک محلول پاشی در طی چند مرحله عصاره گیری از گیاهان دارویی چون فلفل، سیر، آنغوزه، اکالیپتوس، سیاه دانه و …. تهیه شده است و سپس به ترکیبات فوق پتاسیم با منشاء معدنی و سایر عناصر مورد نیاز گیاه در حد بسیار کم و متعادل اضافه گشته است.در مرحله نهایی ترکیبات به کمک میکروارگانیسم های مفید همگن گشته محصول نهایی به وجود آمده است.

کود بیولوژیک محلول پاشی تماما از مواد آلی و طبیعی تشکیل شده است و با توجه به وجود میکروارگانیسم های مفید و مواد آلی هم در دسته بندی کودهای بیولوژیک و هم در دسته بندی کودهای آلی قرار می گیرد. عصاره سیر، آنغوزه، فلفل، اکالیپتوس و روغن سیاه دانه موجود در این محصول هر کدام به تنهایی برای طیف وسیعی از آفات خاصیت دور کنندگی و کشندگی دارند از این رو کود بیولوژیک محلول پاشی را می توان یک محصول چند منظوره هم برای تقویت گیاهان و هم برای از بین بردن آفات بر شمرد.

مزایای کود بیولوژیک محلول پاشی:

 • دفع آفات
 • بهبود رشد
 • افزایش فتوسنتز
 • کاهش نیاز به سم پاشی
 • بهبود کیفیت و اندازه محصول
 • کمک به حفظ جوانه های زایشی
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفتاب سوختگی
 • استحکام دیواره سلولی و مقاومت در برابر سرمازدگی و تنش های محیطی
 • به جهت طبیعی (ارگانیک) بودن محصول هیچگونه اثر سویی بر روی انسان دام و محیط زیست ندارد.

برای خرید کود بیولوژیک اینجا کلیک کنید!

خرید کود محلول پاشی بیومین 464

بیومین 464 یک محصول منحصر به فرد حاوی عناصر غذایی ریز مغذی کلات شده با اسید آمینه گلیسین به همراه عنصر پر مصرف نیتروژن و گوگرد است.مهمترین وجه تمایز این محصول با سایر محصولات استفاده از کلات کننده طبیعی گلیسین است که این محصول را منحصر به فرد کرده است، گلیسین در طبقه بندی اسید آمینه های طبیعی قرار میگیرد و تفاوت آن با سایر اسید آمینه ها در این است که بسیار کوچک است در نتیجه جذب آن از طریق برگ و حرکت آن در گیاه به سادگی صورت می گیرید، از این رو تمامی عناصر کلات شده با این گلیسین به شکل کامل جذب گیاه می شوند. مصرف بیومین 464 باعث رفع سریع کمبود عناصر ریز مغذی در تمامی محصولات کشاورزی می گردد.

مزایای استفاده از کود بیومین 464:

 • بالاترین درصد جذب عناصر توسط گیاه نسبت به سایر محصولات بازار
 • رفع سریع کبمود عناصر میکرو (ریز مغذی) به خصوص در شرایط بد محیطی
 • جلوگیری از کمبود عناصر میکرو (ریز مغذی)
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها و تنش های آب و هوایی (سرما و گرما)
 • کمک به زودرسی محصول
 • بهبود خصوصیات کیفی محصول مانند رنگ، طعم، ارزش غذایی و قابلیت انبارداری

برای خرید کود بیومین اینجا کلیک کنید!

خرید کود محلول پاشی اکورمون

اکورمون یک عصاره جلبک دریایی می باشد که باعث افزایش رشد رویشی و زایشی گیاهان می شود، این محصول یک محرک رشد طبیعی به حساب می آید که به وسیله اسید آمینه ها و عنصر مولیبدن وضعیت رشد ابتدایی میوه ها (فروت ست) و رشد محصول را بهبود می بخشد و باعث می شود گیاه توان بالایی در به حداکثر رساندن کیفیت و کمیت محصول بدست آورد.

بر اساس منابع معتبر علمی عنصر مولیبدن باعث بهبود وضعیت فروت ست و زنده ماندن گرده ها می شود بنابراین این عنصر در عمل تلقیح نقش بسیار ویژه ای دارد و استفاداه از اکورمون باعث کاهش ریزش میوه ها خواهد شد.

اسید آمینه موجود در این محصول به وسیله باکتری (Brevibacterium) و آنزیم های مخصوص با روش هیدرولیز پروتئین های گیاهی استخراج شده است، به علاوه این محصول دارای عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیز می باشد.

مزایای این کود عبارت است از:

 • جلوگیری از ریزش شکوفه ها
 • افزایش سایز محصول
 • افزایش تعداد محصول
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
 • بهبود کیفیت محصول

برای خرید کود اکورمون اینجا کلیک کنید!

خرید کود محلول پاشی اکورمون

خرید بهترین کودهای آلی، ارگانیک و شیمیایی(مایع و جامد)

تمامی گیاهان و درختان موجوداتی زنده، و نیاز به تغذیه و آبیاری دارند تغذیه گیاهان و درختان باعث می شود که درخت یا گیاه شاداب پر بار و میوه ای سالم داشته باشد. بنابراین تغذیه گیاهان عملیات بسیار مهم و ضروری بوده و باید به این عملیات اهمیت داد و از بهترین کودها برای تغذیه آن ها استفاده کرد.

گاهی برای شما این سوال مطرح می شود که بهترین کودها را می توان از کجا و به آسان ترین شکل خریداری کرد؟

در جواب این سوال می توان گفت:

رسانه پسته رفسنجان ارائه دهنده انوع کود های آلی، ارگانیک و شیمیایی (به صورت مایع و جامد)  که بر طرف کننده عناصر پر مصرف و کم مصرف بوده و تمامی نیاز های تغذیه گیاه را برطرف می کند که شما می توانید بهترین کود ها را از فروشگاه ما به صورت آنلاین سفارش و خریداری کنید.

ما بزرگترین پرتال کشاورزی کشور هستیم!

 

 

برای عضویت در کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات پسته رفسنجان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

منبع:کتاب تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات از دکتر علی اسدی کنگر شاهی و دکتر نگین اخلاقی امیری

 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا