خرید کود برای درختان جوان

کود دهی درختان جوان (1 تا 3 سال)

 

درختان جوان مرکبات به مدیریت مناسب آبیاری، تغذیه، علف های هرز، آفات و بیماری ها و محافظت از سرما برای افزایش سریع رشد رویشی نیاز دارند. مصرف بهینه آب و نیتروژن، مهمترین عواملی هستند که در رشد درختان جوان تاثیر گذارند. بنابراین رسیدن به رشد مناسب، نیازمند آبیاری اصولی و مصرف بهینه نیتروژن است. اما مصرف زیاد از حد، هر کدام از آن ها غیر موثر و هزینه بر است و ممکن است موجب تلفات نیتروژن از طریق شستشو یا روان آب سطحی شود.


مقدار مصرف نیتروژن در درختان جوان

 

مهمترین عواملی که بر مقدار مصرف کود نیتروژنی در دامنه توصیه شده تاثیر دارند عبارتند از:

  • بافت و مواد آلی خاک: احداث باغ جدید در خاک های لومی با مواد آلی زیاد (بیشاز ۲ درصد) و با بافت لومی نسبت به درختان کاشته شده در خاک های شنی با مواد آلی کم نیاز به کود نیتروژنی کمتری دارند.
  • تاریخچه کشت زمین: باغ های جدید احداث شده در زمین هایی با سابقه کشت های زراعی یا کشت سبزیجات در مقایسه با زمین هایی که قبلا باغ بوده اند در سال های اول و دوم، نیاز به مصرف کود نیتروژنی کمتری دارند.
  • نوع کود نیتروژن مصرفی: استفاده از کودهای کندرها می تواند موجب کاهش مقدار کود مصرفی شود.
  • زمان و روش مصرف: مصرف کودها در چندین تقسیط، راندمان مصرف کودها را افزایش می دهد زیرا موجب حفظ پایدارتر قابلیت استفاده نیتروژن در خاک و کاهش پتانسیل شستشوی نیتروژن در خاک می شود. برای درختان جوان (۱ تا ۳ ساله) مصرف ۶ تا ۸ تقسیط در سال، از کودهای خشک نمکی مانند، اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم توصیه می شود. اما اگر کودها به صورت کود آبیاری مصرف شوند مصرف ۱۰ تا ۱۲ تقسیط در سال توصیه می شود. اگر از کود های کندرها استفاده شود مصرف ۲ تا ۳ بار در سال کافی است. برای درختان جوان کودهای کندرها می توانند قبل از کاشت (مخلوط کردن با خاک منطقه، ریشه). پس از کاشت مخلوط کردن با خاک سطحی حاشیه درختان و یا پخش سطحی مصرف شوند.

مقدار مصرف نیتروژن در درختان جوان


مقدار مصرف فسفر در درختان جوان

 

کودهای سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده، دی آمونیوم فسفات و مونوآمونیوم فسفات را می توان به روش خاکی، در اوایل فصل رشد مصرف کرد. اما کودهای مونو آمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات و اسید فسفریک را می توان به روش کود آبیاری در تقسیط های مختلف در طی فصل رشد مصرف کرد.

اما با مصرف کود فسفر در یک سال، برای تعیین این که در سال بعد چه مقدار کود فسفر مصرف شود (مصرف آن کاهش یابد یا حذف شود)، نیاز است دوباره آزمون خاک انجام و نتایج آن تفسیر شود و براساس این نتایج، نسبت به مصرف تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات کودهای فسفری اقدام شود. از سال سوم رشد به بعد، علاوه بر آزمون خاک، آزمون برگ نیز انجام شود و به طور کلی، نیاز به فسفر و توصیه آن بر اساس نتایج این آزمون ها انجام شود.

 


مقدار مصرف پتاسیم در درختان جوان

 

کودهای پتاسیمی مناسب برای درختان مرکبات شامل سولفات پتاسیم معمولی (با حلالیت کم)، سولفات پتاسیم (با حلالیت زیاد)، سولوپتاس، سولوکراس، نیترات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، دی پتاسیم فسفات، هومات های پتاسیم، سولفات پتاسیم منیزیم و …. است.

کودهای سولفات پتاسیم منیزیم و سولفات پتاسیم معمولی، اغلب در اوایل فصل رشد و به روش خاکی توصیه میشوند. اما کودهای سولوپتاس، سولوکراس، سولفات پتاسیم با حلالیت زیاد، مونو پتاسیم فسفات، دی پتاسیم فسفات، هومات های پتاسیم و نیترات پتاسیم به روش کود آبیاری در طول فصل رشد (در تقسیط های مختلف، به ویژه در فاز دوم رشد میوه). توصیه می شوند.

البته بخشی از نیاز پتاسیم درختان مرکبات را می توان با کلرور پتاسیم تامین کرد به شرطی که خاک و آب، شور نباشند همچنین باغ، مانداب سطحی نداشته باشد و از زهکشی مناسبی نیز برخوردار باشد. مدیریت مناسب آبیاری در امکان مصرف کلرور پتاسیم و کاهش خسارت های احتمالی آن، بسیار موثر است.

مقدار مصرف پتاسیم در درختان جوان


مدیریت کوددهی درختان جوان (۱ تا ۳ سال) در شمال کشور

 

با توجه به این که راندمان مصرف کودها در درختان جوان، به ویژه در اوایل فصل رشد بسیار پایین است (به ویژه در مناطق شمالی کشور). از طرف دیگر، رشد فلش های بهاره (جهش های رشدی در بهار)، بیشتر تحت تاثیر مواد غذایی ذخیره درختان است و این ذخیره، بیشتر به مدیریت کوددهی اواخر فصل رشد در سال گذشته بستگی دارد. بنابراین کوددهی در اوایل فصل رشد در سال جاری، تاثیر چندانی در افزایش مقدار ذخیره و رشد فلش های بهاره ندارد.

لذا توصیه می شود که باغداران، کوددهی اوایل فصل را با حداکثر ۵ الى ۱۰ درصد نیاز سالانه درختان شروع نمایند و به تدریج، مقدار مصرف (درصدی از نیاز سالانه را افزایش داده و در اواسط تابستان به حداکثر مقدار مصرف ارتقا دهند. سپس مقدار مصرف کود، به تدریج کاهش داده شود و در اواخر فصل رشد برای بهبود تحمل درختان جوان نسبت به تنش های سرمایی، مصرف کودها را به حداقل مقدار کاهش دهند یا کوددهی را متوقف کنند. به طور کلی، این روند مصرف باید به گونه ایی مدیریت شود که بافت های فلش های رشدی سوم (فلش های پاییزی)، فرصت زمانی کافی برای کامل شدن داشته باشند.

 براساس کارهای پژوهشی و میدانی نگارندگان در مناطق میانه و شرق مازندران، برای درختان جوان این مناطق توصیه می شود مصرف کودهای نیتروژنی با ۵ درصد نیاز سالانه در فروردین ماه شروع شود و در ماه های مرداد و شهریور به حداکثر مقدار (۲۰ درصد نیاز سالانه)، افزایش داده شود و سپس در مهر و آبان کاهش یابد به طوری که در آبان ماه با مصرف ۵ درصد نیاز سالانه، مصرف کودهای نیتروژنی متوقف شود.

اما به علت نقش کودهای پتاسیمی در تحمل به تنش سرمای زمستانه و انتقال کربوهیدرات ها به بافت های ذخیره، کوددهی پتاسیم با ۵ درصد نیاز سالانه در اوایل فصل (فروردین ماه) شروع شود و در شهریور و مهر به حداکثر مقدار (۲۰ درصد نیاز سالانه افزایش داده شود و در آبان ماه با مصرف ۱۵ درصد مصرف سالانه، کوددهی متوقف شود.

مدیریت کوددهی درختان جوان (۱ تا ۳ سال) در شمال کشور

مدیریت کوددهی درختان جوان (۱ تا ۳ سال) در جنوب کشور

 

با توجه به گرمای شدید تابستان در مناطق جنوب کشور مانند حاجی آباد و نازدشت بندرعباس، جیرفت، دزفول و …..، توصیه می شود تغذیه درختان مرکبات در دو مرحله (فاز) انجام شود. کوددهی مرحله اول، از اواخر بهمن ماه شروع شود و تا اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه ادامه یابد سپس به دلیل گرمای شدید هوا، کوددهی متوقف گردد. کوددهی مرحله دوم، از نیمه دوم شهریور ماه، آغاز و تا اواخر آذر ماه ادامه داده شود.

بر اساس کارهای میدانی نگارندگان در بندرعباس (ابراهیم آباد و نازدشت) و دزفول، توصیه می شود در مناطق جنوبی کشور، مصرف کودهای نیتروژنی با ۵ درصد نیاز سالانه، از نیمه دوم بهمن ماه شروع شود و در ماه های فروردین و اردیبهشت به حداکثر مقدار (به ترتیب با ۱۵ و ۲۰ درصد مصرف از کل نیاز سالانه)، افزایش داده شود و در اواخر خرداد یا حداکثر نیمه اول تیرماه با مصرف ۵ درصد نیاز سالانه، مصرف کودهای نیتروژنی متوقف شود. سپس در نیمه دوم شهریورماه، کوددهی نیتروژن دوباره آغاز و تا آذر ماه ادامه یابد.

اما به علت نقش کودهای پتاسیمی در تحمل به تنش های گرمایی و سرمایی و همچنین انتقال کربوهیدرات ها به بافت های ذخیره، کوددهی پتاسیم با ۵ درصد نیاز سالانه در نیمه دوم بهمن ماه شروع شود و در اردیبهشت و خرداد ماه به حداکثر مقدار (به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد نیاز سالانه افزایش داده شود و در نیمه اول تیر ماه، با مصرف ۵ درصد نیاز سالانه مصرف کودهای پتاسیمی متوقف شود. سپس در نیمه دوم شهریور ماه با مصرف ۵ درصد مصرف سالانه، کوددهی پتاسیم دوباره آغاز شود و در آبان ماه به حداکثر مقدار مصرف ( درصد نیاز سالانه)، افزایش یابد و در آذرماه نیز کوددهی متوقف شود.

خرید بهترین کودهای آلی، ارگانیک و شیمیایی(مایع و جامد)

 

تمامی گیاهان و درختان موجوداتی زنده، و نیاز به تغذیه و آبیاری دارند تغذیه گیاهان و درختان باعث می شود که درخت یا گیاه شاداب پر بار و میوه ای سالم داشته باشد. بنابراین تغذیه گیاهان عملیات بسیار مهم و ضروری بوده و باید به این عملیات اهمیت داد و از بهترین کودها برای تغذیه آن ها استفاده کرد.

گاهی برای شما این سوال مطرح می شود که بهترین کودها را می توان از کجا و به آسان ترین شکل خریداری کرد؟

در جواب این سوال می توان گفت:

رسانه پسته رفسنجان ارائه دهنده انوع کود های آلی، ارگانیک و شیمیایی (به صورت مایع و جامد)  که بر طرف کننده عناصر پر مصرف و کم مصرف بوده و تمامی نیاز های تغذیه گیاه را برطرف می کند که شما می توانید بهترین کود ها را از فروشگاه ما به صورت آنلاین سفارش و خریداری کنید.

ما بزرگترین پرتال کشاورزی کشور هستیم!

 

برای عضویت در کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات پسته رفسنجان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

منبع:کتاب تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات از دکتر علی اسدی کنگر شاهی و دکتر نگین اخلاقی امیری

 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا