خانه اصول کلی باغبانی  حساسيت محصولات کشاورزی و دما هاي بحرانی

 حساسيت محصولات کشاورزی و دما هاي بحرانی

5 ثانیه خوانده شده
۰
0
325

خسارت يخبندان به گياهان، ناشي از دماي سرد نيست، بلكه عمدتا به دليل تشكيل يخ خارج سـلولي نــه داخــل ســلول در درون بافــت گيــاه مــيباشــد كــه طــي ٓان، ٓاب ســلول خــارج و ســلولهــا دهيدراته ابگيري ميشوند و سبب خسارت به سلولها ميشـود. بـه دنبـال قـرار گـرفتن گياهـان در دوره سرما، ٓانان در برابر خسارت يخ زدگي مقاوم ميشوند و دوباره پـس از گـرم شـدن كوتـاه مـدت مقاومت خود را از دست ميدهند. تركيبي از اين عوامل، و ساير عوامل ديگر، ميزان درجه حرارتي كـه طي ٓان، درون بافت گياهي يخ تشكيل ميشود و زمان وقوع را خسارت تعيين ميكنند. ميزان خسارت يخبندان با كاهش دما افزايش مييابد و دماي مرتبط با سطح خاصي از خسارت، دماي بحراني يا دماي خسارت بحراني براي ٓان سطح گفته ميشود و با نماد Tco نـشان داده مـيشـود. بـه طـور كلـي بيـشتر دماهاي بحراني در اتاقك رشد و از طريق سرد كردن اتاقك با يـك نـسبت ثابـت تـا حـد پـايينتـر از دماي از پيش تعيين شده به مدت۳۰ دقيقه تعيين ميشوند. سپس درصد خسارت ثبت ميشود. T۱۰ و T۹۰ دمايي است كه ۱۰ درصد و ۹۰ درصد محصولات قابل ارائه به بازار خسارت ميبيننـد.

ميوه هاي هسته دار زماني كه گياهان نسبت بـه يـخ زدگـي در حـساس تـرين مرحلـه هـستند، افـزايش مييابند. مقادير T۹۰ در زمان شروع رشـد پـايين اسـت ولـي خيلـي سـريعتـر از دمـاي T۱۰ افـزايش مييابد. و تفاوت كمي بين T۱۰ و T۹۰ در شـرايطي كـه محـصول بيـشترين حـساسيت را دارد وجـود دارد. مقادير Tc براي باغهاي داراي درختـان بـرگريـز و تاكـستانهـا در مرحلـه فنولـوژيكي بـسيار متفاوت است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده مهندس نادر زینلی
بارگذاری بیشتر در اصول کلی باغبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

مناطق مناسب برای کاشت پسته در ایران

به طور معمول درختان پسته در ارتفاع۹۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته اند . برای بعضی …