ترکیبات شگفت انگیز زنجبیل و نحوه استخراج آن

ترکیبات موجود در زنجبیل

ترکیبات ریزوم زنجبیل بسته به رقم، شرایط کشت، روشهای ترمیم، خشک کردن و شرایط و انبارداری متفاوت می باشد. به طور کلی ترکیبات موجود در ریزوم زنجبیل عبارت
است از
اسانس که شامل مشتقات مونو و سسکوئی ترپنها مانند زینجیبرن بوده و اغلب به روش تقطیر بخار آب یا استخراج توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی به دست می
آید و همچنین اولئورزین زنجبیل که توسط روش استخراج با حلال به دست آمده و حاوی اسانس به علاوه ترکیبات مسئول طعم تند زنجبیل مثل جینجرول و شوکائول می باشد.
سایر ترکیبات ریزوم زنجبیل عبارتند از؛ فیبر خام: ۴/۸ تا ۹/۸ ٪ ، نشاسته: ۴۰/۴ تا ۵۹ ٪ همچنین ۸۰/۹ ٪ رطوبت، ۲/۳ پروتئین، ۰/۹٪ چربی، ۱/۲٪ مواد معدنی، ۲/۴ ٪ فیبر و ۱۲/۳ ٪کربوهیدراتها، نشاسته و موسیلاژ. مواد معدنی موجود در زنجبیل شامل: آهن، کلسیم و فسفر، منیزیوم، پتاسیم (زنجبیل پتاسیم اکسالات نیز دارد) و همچنین حاوی ویتامینهایی مثل تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین ، ویتامین B6 و ویتامین ث می باشد.

ترکیبات شیمیایی موثر در عطر و طعم زنجبیل

ترکیبات فرار زنجبیل (اسانس):

ریزوم زنجبیل دارای ۴-۱ درصد اسانس می باشد. ترکیب اسانس بر اساس منطقه جغرافیایی رویش فرق می کند، اما ترکیبات اصلی تشکیل دهنده آن، سزکوئی ترین هیدروکربن ها (مسئول عطر زنجبیل) می باشند. این ترکیبات شامل آلفا و بنا زینجیبرن ، آر-کورکومن ، فارنسن و همچنین مقادیری بناسسسکونی فلاندرن، بتاسیسابولنا گاما سلیئن و بتا المن می باشند. مونوترین آلدئیدها و الکل ها هم وجود دارند.

درصد کمتری هیدروکربنهای مونوترینی مانند آلفا پینن ، بتا-پینن ، میرسن ، بتافلاندرن ، لیمونن ، پی۔ سیمن، کومن و مشتقات اکسیژنه آنها مثل اوسینتولا، لینالول، دی-بورنئول ترال و ژرانیول و بورنیل استات از جمله اجزای تشکیل دهنده اسانس زنجبیل می باشند. همچنین ترکیبات دیگری مانند برخی آلدهیدهای آلیفاتیک (نونانال، دکانال )، کنونها (متیل هپتنون ، الکلها (۲-هپتانول . ۲-نونانول)، استرهای استیک و کاپریلیک اسید و کاویکول نیز وجود دارند.

علاوه بر مونو و سسکونی ترینها، در اسانس زنجبیل تعدادی از مشتقات دی ترپنی نیز یافت می شود. مانند گالانولاکتون که یک فوران دی ترین است، به طور میانگین اسانس زنجبیل دارای ۸/۶۷ ٪ مونوترین، ۸۲/۸ ٪ سیسکوئی ترین، ۳/۱۸ مونوترپنهای اکسیژنه و ۳/۹۳ ٪ سسکوئی ترینهای اکسیژنه می باشد. بسیاری از این ترکیبات تشکیل دهنده اسانس فرار در عطر و طعم زنجبیل نقش دارند.

ترکیبات غیر فرارزنجبیل:

این ترکیبات شامل اولئورزین زنجبیل می باشد که در تعریف آن می توان گفت که اولئورزین مخلوطی از روغن و رزینوئید بوده و حاوی ترکیبات غیر فرار به علاوه کمی اسانس و سایر ترکیبات مانند کربوهیدراتها و اسیدهای چرب می باشد. (حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند جینجرولها، شوگانولها، پارادولها و زینچرون که موجب حس گرما و تندی زنجبیل می شوند، همچنین حاوی زینجیرول (ترکیب اصلی موثر در آروما)، جینجدیول ، دیاریل هپتانوئیدها، ویتامینها و فیتواسترولهاست) و سایر ترکیبات آلی و غیر آلی مانند ویتامین ث، آهن و منگنز علاوه بر اولئورزین قابل استخراج، زنجبیل حاوی بسیاری از چربیها، واکسها، کربوهیدراتها، ویتامینها و مواد معدنی است. ریزومهای زنجبیل همچنین دارای آنزیمهای پروتئولیتیک مانند زینجیبین می باشد که همان طور که قبلا ذکر شد، موجب تجزیه پروتئینهای گوشت می گردد.

ترکیبات تشکیل دهنده زنجبیل خشک

زنجبیل خشک به طور متوسط دارای رطوبت (۱۰/۸۵٪)، اسانس (۱/۸٪)، اولئورزین (عصاره استونی) (۶/۵٪)، عصاره آبی (۱۹/۶٪) عصاره الکلی سرد (۶٪)، نشاسته (۵۳٪)، فیبر خام (۷/۱۷٪)، پروتئین خام (۱۲/۴٪)، خاکستر کل (۶/۶۴٪)، خاکستر محلول در آب ( ۵/۴۸٪) و خاکستر غیر محلول در اسید ( ۰/۱۴٪) می باشد. ریزوم پودر شده حاوی ۳۶ ٪ چربی، ۹٪پروتئین، ۷۰-۶۰٪ کربوهیدراتهای ۸-۳٪ فیبر خام حدود ۸٪ خاکستر، ۱۲-۹٪آب و ۳-۲ ٪ اسانس، ترکیبات اسانس شامل عمدتا مونو و اس کوئی ترپنهاست ؛ کامفن، پتاسقلاندرن، کورکومن، سینئول، زرائیل استات، ترفینئول، ترینها بورنئول، ژرانیول، لیمونن، آلفازینجیبن (۷۰-۳۰٪ )، بتا-سسکوئی فلاندرن (۲۰-۱۵٪)، بنا۔ بیسابولن (۱۵-۱۰٪) و آلفا-فارماسن.

ترکیبات تشکیل دهنده زنجبیل تازه

در ریزوم زنجبیل تازه، جینجرول ها به عنوان ترکیب عمده فعال بوده و در بین آنها، [6] gingerol [5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxy phenyl) deccan-3 – oneفراوان ترین تشکیل دهنده در سریهای جینجرول است.

به عبارت دیگر جینجر ولها یک سری هومولوگهای شیمیایی متمایز شده توسط طول زنجیره های آلکیل بدون شاخه می باشند که به عنوان ترکیبات فعال در ریزوم تازه یافت می شوند. این ترکیبات مسئول طعم تند زنجبیل هستند و خواص درمانی نظیر اثر ضد تهوع نیز به آنها نسبت داده می شود.

سایر هومولوگهای جینجرول که در ریزوم زنجبیل یافت می شوند، عبارتند از: [۳-۶]-, [۸]-, [۱۰]-، [۱۲]- gingerols (به ترتیب دارای زنجیره جانبی با ۱۶ یا ۱۴، ۱۲، ۱۰-۷ اتم کربن) به علاوه شوگائول نیز از دیگر سریهای هومولوگ و فرم دهیدراته شده جینجرولها می باشد. پارادول شبیه جینجرول بوده و از روی فرم هیدروژنه شوگائول تشکیل می شود. در پودر خشک زنجبیل، شوگائول (محصول دهیدراته جینجرول)، ترکیب غالب را تشکیل می دهد.

مهمترین ترکیبات ایجاد کننده عطر و طعم زنجبیل تازه

آزمایشات مختلفی درباره تجزیه ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ریزوم زنجبیل انجام گرفته است، به عنوان مثال نتایج تجزیه اسانس توسط دستگاههای GC و GC-MS نشان می دهد که زینجیبرن ترکیب اصلی اسانس زنجبیل است. اسانس زنجبیل تازه دارای ژرانیال (۸/۵) به عنوان دومین ترکیب مهم است. و ترکیبات اکسیژنه شده بیشتری (۳۹/۲) در مقایسه با اسانس زنجبیل خشک (۱۴/۴ ) دارد.

اسانس زنجبیل خشک نیز دارای بتا-بیسابولن (۷/۲ )، آر-کورکومن (۱۱٪)، سسکونی فلاندرن (۶/۶٪) و گاما-کادینن (۳/۵) می باشد. بر اساس بررسیهای انجام گرفته ، عطر زنجبیل را بیشتر به دلیل وجود ترکیباتی چون؛ ۱و۸- سینئول، لینالول، سیترونلیل استات، بورنئول، ژرانیال و ژرانیول دانسته اند. نتایج به دست آمده از تست چشایی را می توان به این صورت خلاصه نمود که مسئول عطر و طعم شبه لیمویی زنجبیل، نرال، ژرانیال و ترینئول هستند.

سسکوئی فلاندرن و آر-کورکومن را نیز مسئول بخشی از خصوصیت عطر و طعم اولیه و ذاتی زنجبیل می دانند، نرولیدول نیز مسئول طعم چوبی، صابونی مانند زنجبیل است که البته خیلی به طعم آن مربوط نمی شود. همچنین سیس و ترانس سسکوئی فلاترول نیز از دیگر عوامل دخیل در طعم زنجبیل می باشد. و در مجموع، اینها موجب عطر و طعم زنجبیل می شوند.

مهم ترین ترکیبات مسئول فعالیت بیولوژیکی عصاره زنجبیل

ترکیبات مسئول فعالیت بیولوژیکی عصاره زنجبیل عبارتند از: جنجرولها، شوگانولها، پارادول، ۶-جینجردیول، جینجرتون أو زینجرون، دی آریل هپتانوئیدها، هگزاهیدروکورکومین و مشتقات آن مانند کورکومینوئیدها و سایر ترکیبات. از این رو ریزوم تازه عمدتا به عنوان تعه تهوع و استفراغ، درمان سرفه و سرماخوردگی، ضدسمیت و محرک گوارشی، ریزوم خشک برای معده درد به کار می روند. اسانس کاربرد دارد.

ساختمان مربوط به ترکیبات زینجرون، شوگانول و جینجرول( ترکیبات مسئول فعالیت بیولوژیکی عصاره زنجبیل)

جینجرول یا بعضا [gingerol-[6 ترکیب اصلی و فعال زنجبیل تازه می باشد، از نظر شیمیایی خویشاوند کاپسایسین است. این ترکیب در زنجبیل پخته به زینجرون تبدیل می شود، که تندی کمتری نسبت به جینجرول دارد. زمانی که زنجبیل خشک می شود، تحت واکنش دهیدراسیون، تبدیل به شوکائول می شود که حدود دو برابر تندتر از جینجرول است. به همین دلیل زنجبیل خشک بسیار تندتر از زنجبیل تازه است.

بر اساس بررسی های انجام گرفته ، جینجرول تهوع ناشی از بارداری را کاهش می دهد و همچنین می تواند درد میگرن را تعدیل کند. جینجرول جهت تاثیر بر سلولهای سرطانی تخمدان، سینه و پانکراس نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مثبتی در بر داشته است. در تحقیقاتی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده اند که جینجرولها تحرک دستگاه گوارش را افزایش می دهند و دارای تاثیرات ضد درد، آرامبخش، تب بر و ضد باکتریایی می باشند.

همانطور که قبلا ذکر شد، عطر و طعم زنجبیل به دلیل ترکیبی از زینجرون، شو کائول و جینجرول و اسانس زنجبیل می باشد. طعم تند زنجبیل به دلیل ترکیبات غیر فرار مشتق از النیل پروپانوئید به ویژه جینجرول و شو کائول است، که از جینجرول هنگامی که خشک یا بخند شود، تشکیل می شود. زینجرون نیز از جینجرول در طی این فرایند ساخته می شود. این ترکیب تندی کمتری دارد. زینجرون که وانیل استون نیز نامیده می شود، از نظر ساختار شیمیایی شبیه وانیلین و اوژنول است. زنجبیل تازه دارای زینجرون نمی باشد، حرارت باعث تبدیل جینجرول به زینجرون می شود. زینجرون احتمالا ترکیب فعال مسئول اثر ضد اسهال زنجبیل می باشد.

شوکائول که به عنوان 6-SnogaoI نیز نامیده می شود، ترکیب مسئول تندی زنجبیل است که از نظر ساختار شیمیایی مشابه جینجرول است و زمانی تولید می شود که زنجبیل خشک یا پخته شود. در حقیقت شوکائولها در طی انبارداری یا در اثر دمای بیش از حد، ممکن است با واکنش دهیدراسیون جینجرولها ایجاد شوند. نسبت شوگانول به جینجرول بعضا می تواند نشانگر کیفیت محصول باشد. نام شوکائول از نام ژاپنی زنجبیل (shoga) گرفته شده است شوگانول از نظر میزان تندی (Scoville scale معیار سنجش تندی )تقریبا ۱۶۰۰SHU (واحد میزان تندی) دارد. زمانی که با سایر ترکیبات تند مقایسه شود، شوگانول به طور متوسط تندتر از پیپرین اما کمتر از کاپسایسین است.

زینجرون و شوکائول در مقادیر کم در زنجبیل تازه و مقادیر زیاد در زنجبیل خشک یا عصاره حاصل از ریزوم یافت می شوند.

 روشهای استخراج، جداسازی و شناسایی اسانسهای زنجبیل

روشهای استخراج اسانس زنجبیل عبارتند از تقطیر، تصفیه به وسیله شستشو، پرس کردن، عصاره گیری با دی اکسید کربن فوق بحرانی، عصاره گیری توسط حلال و (Solid -Phase Microextraction)

 

آموزش قدم به قدم تقطیر اسانس زنجبیل

اسانسها ترکیبات فرار آلی گیاهان می باشند که متشکل از تعدادی ترکیبات می باشد که بعضی از آنها در دمای معمولی جامد هستند و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. نقطه جوش اکثر این ترکیبات از ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد در فشار اتمسفر متغیر است. در این دما بعضی از ترکیبات از بین می روند یا به ترکیبات نامطلوبی تبدیل می شوند. این ترکیبات حساس به گرما را می توان به روش تقطیر با آب به دست آورد.

اسانس زنجبیل هم از ریزوم تازه و هم ریزوم خشک به دست می آید. اسانس ریزوم خشک حاوی ترکیبات فرار دارای نقطه جوش پایین کمتری نسبت به ریزوم تازه می باشد (ترکیباتی که مسئول عطر و طعم زنجبیل هستند)، زیرا این ترکیبات طی فرآیند خشک کردن تبخیر می شوند. بهترین اسانس زنجبیل از کل ریزوم که پوست کنده نشده باشد، به دست می آید. زنجبیل خشک دارای ۱/۵ تا ۲/۵ ٪ اسانس است که مسئول عطر آن بوده و طعم تند زنجبیل را ندارد. تقطیر با آب شامل استفاده از بخار و آب، یکی از متداول ترین روشها برای دستیابی به اسانس زنجبیل و ترکیبات تشکیل دهنده آن می باشد.

در طول تقطیر، آب و اسانس یک ترکیب جدا از هم را تشکیل می دهند. در نقطه جوش، فشار بخار کل ترکیب با مجموع فشار بخار اجزای تشکیل دهنده آن ترکیب است. به علاوه، فشار بخار ایجاد شده همراه با ترکیب، کمتر از فشار بخار آن به تنهایی است. بنابراین دمای جوش برای یک ترکیب مایع دو فاز، همیشه کمتر از نقطه جوش هر کدام از آنها به تنهایی در فشار اتمسفر است.

بنابراین در مورد ترکیبات تشکیل دهنده یک اسانس، در دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتیگراد، به تدریج اجزای آن همزمان با نقطه جوش تبخیر شده و همراه با بخار آب جدا می شوند. با توجه به فشار بخار هر کدام از ترکیبات به تنهایی، می توان نقاط جوش آنها را از روی فشار بخار و نسبت رطوبت اسانس به آب محاسبه کرد. نسبت وزنهای دو ترکیب در بخار به صورت نسبت فشار بخار اجزای آن ضرب در نسبت وزن مولکولی آنها بیان می شود. تقطیر اسانس زنجبیل به سه صورت زیر انجام می گیرد؛

تقطیر زنجبیل با آب

در این روش، ماده خام گیاهی درون دستگاه تقطیر قرار گرفته و به آن آب اضافه می گردد. میزان آب باید به اندازه ای باشد که مواد گیاهی به راحتی درون آب جوش حرکت کنند. شعله مستقیم ممکن است موجب تبخیر زود موقع میزان آبی که مواد گیاهی در آن قرار دارد شود، ممکن است طی اسانس گیری نیاز به افزودن آب اضافی باشد. بخار آب و اسانس درون کندانسور سرد شده و در ظرف جمع آوری اسانس تجمع می یابد و به دلیل اختلاف در چگالی و در فاز بودن، اسانس از آب جدا می شود.

این روش مناسب مواد گیاهی خامی است که تشکیل می دهند و بخار نمی تواند بین آنها نفوذ کند. این روش احتیاج به فضای بیشتر و میزان سوخت بیشتری داشته و صرفه اقتصادی کمتری نسبت سایر روشها دارد.

در این روش امکان جداسازی تمام ترکیبات اسانس از آب، به طور کامل وجود ندارد. بعضی از ترکیبات عمده مانند استرها و الدهیدها تحت زمان طولانی در آب جوش، از بین می روند و همچنین آب جوش می تواند بعضی از ترکیبات غیر فرار فعال در گیاه را در خود حل کند. با این وجود، سادگی این روش، آن را برای تقطیر اسانس در ابعاد کوچک مناسب می سازد.

تقطیر زنجبیل با آب و بخار

در این روش اسانس گیری، مواد گیاهی بر روی یک صفحه مشبک داخل دیگ تقطیر قرار می گیرند و در قسمت زیرین آن آب وجود دارد. به آب حرارت داده می شود تا بخار تولید شود. معمولا بخار مرطوب بوده و دارای فشار پایین است، از میان صفحه مشبک بالا آمده و اسانس گیاه را با خود حمل می کند و به سمت کندانسور می برد. مزیت این روش به تقطیر با آب این است که گیاه در تماس مستقیم با آب جوش نیست.

تقطیر زنجبیل با بخار

این روش در صنعت بیشترین استفاده را دارد. در این روش، بخار خارج از دستگاه تقطیر ایجاد شده و در فشار مناسب به درون دیگ وارد می شود. اسانسهای تولید شده با این روش، کیفیت قابل قبولی نسبت به دو روش قبلی دارند.

اسانس زنجبیل به صورت تجاری، به روش تقطیر با بخار زنجبیل خشک پودر شده به دست می آید. زنجبیل پودر شده در دیگهای استیل ریخته می شود و دیگ را به مبرد و جداکننده وصل می کنند. بخار به طور مستقیم از پایین دیگ وارد می شود. بخار در حین اینکه از دیگ و صفحه ها بالا می رود، اسانس فرار را با خود بالا می برد. این بخار حاوی ترکیبات فرار بخار آب با اسانس، در کندانسور سرد شده و به مایع تبدیل می شود.

در جداکننده، اسانس از آب جدا می شود و درون شیشه یا بطریهای استیل جمع آوری می شود. اسانس به دست آمده، بدون وجود آب و در ظروفی در دمای خنک و به دور از نور نگهداری می شود.تقطیر مجدد می تواند موجب افزایش عملکرد اسانس شود. معمولا عملکرد اسانس به دست آمده از ریزومهای خشک ۱/۵تا ۳/۵ . بر اساس وزن خشک و ۰/۴٪ بر اساس وزن تر زنجبیل بسته به رقم می باشد.

در مقیاس آزمایشگاهی اسانس گیری زنجبیل توسط دستگاه کلونجر صورت می گیرد. به این ترتیب که ۱۰۰ گرم گیاه پودر شده زنجبیل به همراه ۳۰۰ سی سی آب مقطر درون بالن دستگاه ریخته شده و به مدت ۴-۳ ساعت با حرارت ۱۰۰ درجه روی هیتر قرار می گیرد تا مواد داخل بالن به جوش آید و سپس با عبور از مبرد، بخار اسانس به اسانس تبدیل شده و در ظرف جمع آوری می شود.

بر اساس تحقیق که در مصر انجام شده، زنجبیل علاوه بر ریزوم، مقدار کمی اسانس در شاخه ها نیز دارا می باشد. بین اسانس حاصل از شاخه های هوایی و ریزومها، تفاوت قابل ملاحظه ای به دست آمده است. به عنوان مثال در اسانس قسمتهای هوایی ژرانیل استات ترکیب عمده را تشکیل می دهد در حالی که در اسانس ریزومها، این ترکیب در میزان پایینی قرار دارد.

 استخراج اولئورزین زنجبیل(ترکیب شیمیایی مسئول طعم اصلی زنجبیل)

اسانس زنجبیل که از طریق تقطیر با بخار به دست می آید، تنها ترکیبات معطر آن را شامل می شود و فاقد ترکیبات غیر فراری است که مسئول تندی زنجبیل هستند. همانطور که قبلا نیز ذکر گردید، اولئورزین زنجبیل به روش استخراج با حلال به دست آمده و مسئول طعم اصلی زنجبیل می باشد.

اولئورزین شامل اسانس فرار و ترکیبات غیر فرار، آنتی اکسیدانت، رنگدانه ها و سایر ترکیبات می باشد. در حقیقت اولئورزین به عنوان عصاره اصلی زنجبیل مطرح بوده و می تواند جایگزین پودر این ادویه باشد.

اولئورزین زنجبیل یک مایع قهوه ای تیره دارای چگالی بالاست و معمولا ۳۵ تا ۳۵٪ اسانس دارد. اولئورزین به روش استخراج با حلال (استون، اتانول، دی کلرومتان، دی کلرواتان و تری کلرواتان) به دست می آید و عملکرد آن بسته به نوع رقم، منشا، شرایط محل کشت و کار، رسیدگی، فصل برداشت، منطقه کشت، نوع ریزوم (تر یا خشک) و شرایط استخراج ۳ تا ۱۱ درصد می باشد. استخراج ترکیبات فرار و غیر فرار از زنجبیل به صورت جداگانه با استفاده از دو مرحله یا بصورت ادغام شده در یک مرحله صورت می گیرد.

 انواع استخراج ترکیبات فرار و غیر فرار از زنجبیل

استخراج یک مرحله ای ترکیبات زنجبیل:

طی این این فرایند مرحله تقطیر با بخار صورت نمی گیرد، بلکه فقط با استفاده از حلال استخراج اولئورزین انجام می شود و شامل مراحل زیر می باشد.

پودر کردن زنجبیل خشک، استخراج توسط حلال، حذف حلال، به دست آمدن اولئورزین زنجبیل.

استخراج دو مرحله ای ترکیبات زنجبیل:

در ابتدا توسط سیستم تقطیر با بخار اسانس فرار ریزوم از زنجبیل خشک پودر شده استخراج می شود. این اساس مسئول عطر زنجبیل می باشد. سپس ترکیبات طعم توسط حلال استخراج می شوند. این بخشهای عطر و طعم به صورت متناسب با هم ترکیب می شوند.

جهت بررسی خواص زنجبیل به ویژه در شرایط این ویترو و تهیه دارو، روش تهیه عصاره هیدروالکلی زنجبیل در مقیاس آزمایشگاهی به این صورت است که ۱۰۰ گرم پودر زنجبیل درون ارلن یک لیتری ریخته شده و ۴۰۰ سی سی الکل ۹۶ درصد به آن اضافه می گردد به گونه ای که سطح پودر را بپوشاند. ارلن به مدت ۲۴ ساعت روی شیکر قرار گرفته، سپس به وسیله قیف بوخنر و کاغذ صافی، محلول صاف شده و مجددا به ترکیب باقیمانده ۷۵٪ الکل اضافه شده و این بار نیز به مدت ۱۲ ساعت روی شیکر قرار داده می شود.

در نهایت محلول صاف شده و حلال در دستگاه تقطیر در خلا (که در دمای ۵۰ درجه و سرعت چرخش ۹۰ دور در دقیقه تنظیم) تا یک سوم حجم اولیه تغلیظ می گردد. با روشهای مخصوصی پروتئین ها را جدا نموده و مواد را تصفیه می کنند. محلول حاصل در انکوباتور و دمای زیر ۵۰ درجه قرار می گیرد، بعد از چند روز پودر خشک عصاره حاصل می شود.

جداسازی و آنالیز ترکیبات موجود در زنجبیل نیز توسط روشهای مختلف کروماتوگرافی نظیر؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، کروماتوگرافی گازی (GC)، کرماتوگرافی لایه
نازک (TLC)، کروماتوگرافی ستونی (CC) و روشهای شیمیایی صورت می گیرد. میزان تندی زنجبیل فاکتور مهمی برای تعیین کیفیت آن می باشد و از این روشهای ذکر شده برای
شناسایی ترکیبات تعیین کننده تندی نیز استفاده می شود. البته جینجرول در دمای بالا در دستگاه کروماتوگرافی گازی تجزیه می شود، لذا HPLC روش موثرتری برای شناسایی
این ترکیبات محسوب می شود.

منبع:

راهنمای کاربردی پرورش زنجبیل ( سعیده علیزاده سالطه )

برای مشاهده اخبار روز صنعت پسته و مطالب مفید کشاورزی و پسته به کانال پسته رفسنجان بپیوندید 

برای عضویت در کانال بر روی تصویر زیر کلیک کنید:برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا