آشنایی با گلدهی درختان پسته

پسته گیاهی دو پایه است وگل های نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبی بر روی شاخه های یک ساله ظاهر می شوند.

گل های پسته فاقد گلبرگ و غده های شهد ساز هستند و گرده افشانی توسط باد انجام می شود.

اگر چه 92 درصد گل ها در گل آذین به صورت جانبی هستند ولی فقط 5 درصد آنها به میوه تبدیل می شوند که این میوه ها بیشتر در مجاورت نوک شاخه های جانبی قرار می گیرند.

در مقابل فقط 8 درصد گل های نقطه انتهایی (انتهای خوشه و انتهای خوشه چه ها) را اشغال می کنند، اما 66 درصد آن ها تبدیل به میوه می شوند.

بنابراین درصد میوه بندی در قسمت انتهایی گل آذین بالاتر است و به طرف قسمت های میانی و قاعده ای کاهش می یابد.

از تمام گل هایی که در گل آذین قرار می گیرند، تنها حدود 10 درصد به میوه تبدیل می شوند.

ارقام ماده از لحاظ زمان گلدهی به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. ارقام زودگل: کله قوچی، ممتاز، سفید پسته نوق
  2.  ارقام متوسط گل: احمد آقایی، اوحدی ، بادامی زرند
  3. ارقام دیر گل: اکبری، شاه پسند، خنجری دامغان

انتخاب گرده دهنده باید طوری باشد که اوج گلدهی آن در روز دوم تا سوم گلدهی رقم ماده باشد.

در زمان باز شدن گل ها تخمدان های پسته گرده افشانی نشده، غیر بالغ هستند.

در یک تحقیق، بیشتر گل های ماده ای که در روز تمام گل یا یک روز پس از تمام گل گرده افشانی شدند به مرحله بلوغ رسیده بودند.

گل هایی که دو روز پس از گل دهی، گرده افشانی شده بودند، فقط 25 درصد شان قابلیت باروری داشتند.

گل هایی که 3 روز پس از گل دهی، گرده افشانی شده بودند، میوه بندی کمی داشتند و به همین ترتیب گل هایی که 4 روز پس از گل دهی، گرده افشانی شده بودند کمترین میزان میوه بندی را داشتند.

بدین ترتیب بیشترین درصد میوه بندی در گل هایی به دست آمد که طی دو روز اول بعد از گلدهی، گرده افشانی شدند.

در گل های گرده افشانی نشده بیش از 50 درصد گل های ماده ناقص بودند.

زمان گرده افشانی گل های ماده پس از بازشدن اولین گل ها مهم و تعیین کننده مقدار محصول است.

تولید میوه های پوک (نیمه مغز) از خصوصیات چندین گونه پسته است.

در رقم کرمان از کل میوه هایی که گرده افشانی شدند حدود 5/ 24 درصد بر اثر سقط جنین پوک شده و 2/ 3 درصد پوکی نیز بر اثر پارتنوکارپی است.

با اینکه تاثیر کربو هیدرات ها بر میوه بندی پسته و در نتیجه بر میزان محصول تایید شده است، از نظر آماری اختاف معنی داری بین درصد تشکیل میوه سال های پربار و کم بار گزارش نشده است.

کرین در سال 1975 درصد پوکی رقم کرمان را 26 درصد اعام کرد، اما بیان کرد که درصد پوکی بسته به رقم از 23 تا 100 درصد متغیر است.

تولید جوانه های گل بر روی شاخه های رشد فصل جاری و گلدهی و تشکیل میوه بر روی شاخه های یک ساله می باشد .

به عبارتی گلانگیزی و اختصاصی شدن جوانه های گل، درسال قبل از گلدهی انجام می شود.

تشکیل گل آذین در محور برگ و تشکیل پریموردیوم گل برای محصول سال آینده در اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت صورت می گیرد.

جوانه های گل بزرگتر از جوانه های رویشی هستند و نوک آنها دارای انحنای بیشتری می باشد که در شرایط عادی به راحتی قابل تشخیص هستند.

جدول یک فنولوژی گل نر و ماده را در پسته نشان می دهد.

تشکیل گل آذین ماده بر روی شاخه یکساله

شکل شماره -1  تشکیل گل آذین ماده بر روی شاخه یکساله

مراحل تلقیح و رشد گل آذین ماده پسته

شکل شماره 2- مراحل تلقیح و رشد گل آذین ماده پسته

مراحل تلقیح و رشد گل آذین ماده در پسته

شکل شماره 2- مراحل تلقیح و رشد گل آذین ماده در پسته

سمت چپ گل آذین نر و سمت راست گل آذین ماده پسته

شکل شماره 4- سمت چپ گل آذین نر و سمت راست گل آذین ماده پسته

شکل شماره 5 – تولید جوان ههای گل بر روی شاخ ههای رشد فصل جاری و تشکیل میوه بر روی شاخ ههای یک ساله

یکی از شرایط محیطی مورد نیازجهت توسعه و تکمیل رشد جوانه های گل، نیاز سرمایی است.

نیاز سرمایی پسته (تعداد ساعات دمای کمتر از 7 درجه سانتی گراد) بین ارقام پسته اهلی متفاوت و بین 450 تا 1100 ساعت گزارش شده است.

درصورتیکه این نیاز سرمایی تأمین نشود، بازشدن جوانه های گل نامنظم شده و به تأخیر می افتد.

همچنین باعث تولید برگهای ساده و 2 برگچه ای، 4 برگچه ای و غیر نرمال و تأخیر زمان برگدهی می شود.

تولید گل بصورت جانبی و انتهایی بر روی شاخه های رشد فصل جاری، یکی از علایم آشکار عدم تامین نیاز سرمایی است.

رعایت نکات علمی و فنی در انتخاب اولیه محل احداث باغ پسته شرط اصلی در جلوگیری از بروز این مشکل است و چنانچه نیاز سرمایی در منطقه ای مرتفع نگردد می توان از سیانامید هیدروژن (پونتیکیس 1989 ) و اسید جیبرلیک (تزوتزوکو 1998 ) برای رفع خواب جوانه و نیز جلوگیری از به تأخیر افتادن شکوفایی جوانه ها استفاده نمود.

جدول 2- 1 : فنولوژی رشد و نمو گل های نر و ماده در P.vera

فنولوژی رشد و نمو گل های نر و ماده در P.vera

دیکوگامی

ناهمرسی گل های ماده و نر یا به عبارت دیگر گلدهی نا هم زمان آن ها پدیده ای رایج در درختان پسته است.

به طور کلی درختان نر زودگل تر از درختان ماده (پروتاندری) هستند.

هم رسی و هم زمانی گلدهی گل های ماده و نر برای انجام موفقیت آمیز گرده افشانی و تلقیح ضروری است.

در یک باغ پسته ارقام نر و ماده با همپوشانی زمان گلدهی بایستی وجود داشته باشد.

زمان گلدهی و طول دوره گلدهی ارقام مختلف بستگی به شرایط آب و هوایی هر منطقه دارد.

بطورکلی گلدهی ارقام نر حدود 5 تا 7 روز زودتر از ارقام ماده می باشد و زمان شکوفاهی در ارقام مختلف متفاوت است.

طول دوره گلدهی در ارقام نر متفاوت و بین 3 تا 12 روز است.

گلدهی ارقام ماده از 7 تا 30 فروردین ماه می باشد. بنابراین با توجه به اختلاف موجود بین ارقام مختلف از نظر زمان گلدهی، باید با توجه به شرایط محیطی هر منطقه رقم مناسب و تجاری برای آن منطقه را انتخاب نمود.

به تأخیر انداختن گل دهی در پسته

با به تأخیر انداختن گلدهی درختان نر می توان به طور موقت هم پوشانی با درختان ماده ایجاد کرد.

از سوی دیگر تأخیر در گلدهی درختان ماده می تواند آنها را از صدمات جدی سرمازدگی بهاره که در برخی از سالها خسارت سنگینی به باغداران وارد می نماید، مصون بدارد.

در این زمینه چند روش توصیه می شود:

  1. محلول پاشی با تنظیم کننده رشد پاکلوبوترازول موجب تأخیر گل دهی رقم اوحدی شده است. این ترکیب ضمن به تأخیر اندازی گلدهی، دوره زمانی ریزش گرده را افزایش می دهد به طوری که شکوفایی بساک ها و ریزش گرده از 1 الی 4 روز بعد از اتمام دوره پذیرش مادگی درختان ماده نیز ادامه یافته است. این ترکیب را می توان به صورت محلول در پای درخت و در محدوده سایه انداز وارد خاک کرد. با توجه به ماهیت ضد جیبرلینی این ترکیب، کاهش رشد رویشی و طول شاخه قابل پیش بینی بوده و منجر به باردهی بیشتر و کاهش هزینه ناشی از هرس، آبیاری و کوددهی می گردد.
  2.  محلول پاشی اتفون با غلظت بالا ) 1500 – 1000 میلی گرم در لیتر ( در رقم اوحدی به طور معنی داری باعث تأخیر در زمان گل دهی و افزایش طول دوره گل دهی می شود.
  3.  محلولپاشی با آب از اوایل اسفند هر 6 روز یک بار گل دهی را 7 تا 10 روز عقب می اندازد.

پیش رس کردن گل دهی

پاشیدن ترکیب روغن معدنی + دی نیتروارتوکروزول به عنوان ترکیبات ضد رکود، در طی دوره خواب جوانه های درختان ماده، باعث گل دهی زودتر آنها می شود که به هم پوشانی کافی آنها با درختان نر انجامیده و افزایش عملکرد را سبب شده است.

استفاده از روغن معدنی باغبانی علاوه بر کنترل آفات، باعث زودگل دهی، سفت ترشدن آندوکارپ و پر شدن  سریع مغز می شود.

زمان دقیق مصرف این ماده در اواخر بهمن گزارش شده است، استعمال بی موقع آن منجر به زود خندانی می گردد.

روغن ولک شکوفایی گل را 10 تا 14 روز به جلو می اندازند، البته جلو افتادن شکوفایی گل خطر سرمای دیررس بهاره را نیز بهمراه دارد.

مضرات استفاده از روغن ولک

روغن ولک با انسداد مجاری تنفسی و عدسک های درختان پسته باعث افزایش تنفس و سوخت وساز ترکیبات مضر می شود که این باعث می شود تا جوانه ها در زمان مناسب تری باز شوند.

همراه با سوخت و ساز ترکیبات مضر مانند اسید آبسایزیک اسید، مواد کربوهیدراته هم مصرف و به شدت کاهش می یابند و درختان در ابتدا با ضعف متابولیکی روبرو خواهند بود.

از مضرات دیگر خشکیدگی سرشاخه ها و افزایش جریان شیره آوندی با مصرف ترکیبات روغن ولک است که به صورت شیرابه های سفید رنگ از تنه در اوایل بهار خارج می گردد.

پس ضعف متابولیکی، افزایش خطر سرمای بهاره، و افزایش فشار جریانات آوند آبکش از مهمترین اثرات سوء روغن ولک می باشد.

نقش روغن ولک در درختان پسته

روغن ولک در سمپاشی زمستانه بمنظور کنترل انواع کنه ها، شپشکها، شته ها، پسیل، کرمهای جوانه خوار و… استفاده می شود.

روغن ولک با ایجاد لایه نازک تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می گردد.

روغن ولک قابلیت اختلاط با بسیاری از آفتکش ها را دارد ولی با قارچ کش کاپتان، سموم گوگردی مثل سولفور، آبامکتین نبایستی مخلوط شود.

جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب (ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه شود.

نتایج تحقیقات محققان نشان داد استفاده از روغن ولک در زمستان باعث تسریع در گلدهی و افزایش کمیت و کیفیت پسته می شود. استفاده از روغن ولک به صورت محلول پاشی زمستانه و نیز نیترات پتاسیم بر روی بعضی از درختان میوه به عنوان برطرف کننده قسمتی از نیاز سرمایی گزارش شده است.

استفاده از روغن ولک همراه با بنزوات سدیم سبب افزایش وزن صد دانه و درصد خندانی به ترتیب به میزان 6/ 24 گرم و 6/ 3 درصد نسبت به تیمار شاهد (بدون محلولپاشی) شده است.

جوانشاه و علیپور ( 2003 ) گزارش نمودند که استفاده از غلظت های بالای 3 درصد روغن ولک در ترکیب با نیترات پتاسیم به صورت محلولپاشی در بهمن ماه، باعث افزایش غلظت ازت و پتاسیم جوانه گل پسته نسبت به تیمار شاهد شد.

به عبارتی استفاده از این روغن کارایی جذب عناصر غذایی را در گیاه پسته بالا برد.

روغن ولک فقط برای کمک به القاء سرما و تامین نیاز سرمایی و تکامل و تکوین جوانه گل نیست بلکه برای تکوین و تکامل جوانه ی رویشی یا همان جوانه های برگ نیز ضروری است.

در صورت عدم تامین نیاز سرمائی، برگها بد فرم، دارای شکل های ناهنجار و غیر نرمال و به صورت دو یا سه برگچه ای خواهند بود که بر همه ی فرایند های سیگنالینگ و بیوسنتز برگ در فصل رشد بعد یقینا موثر خواهد بود.

از این رو استفاده از ترکیباتی مانند روغن ولک برای درختان پسته هم در سال آور و هم نا آور ضروری است.

دوز بهینه روغن ولک برای تامین نیاز سرمائی در رقم ا کبری 40 در 1000 و برای سایر ارقام مانند احمد آقایی و کله قوچی 30 در 1000 می باشد.

در مورد درختان پسته تا زمانی که 66 درصد نیاز سرمائی آن به صورت طبیعی تامین نشده است، مصرف روغن ولک با عدم مصرف آن تفاوتی نمی کند.

لذا بایستی سرمای تامین شده توسط مدلهای کار آمد مانند مدل یوتای بهینه شده محاسبه شده و روزی که عدد سرمای تامین شده به دامنه ی اشاره شده رسید روغن ولک مصرف گردد.

حساسیت این موضوع به گونه ای است که اگر چند روز قبل از رسیدن به این آستانه روغن پاشی انجام شود موفقیت حاصل نخواهد شد و محرک های داخلی درخت واکنش مناسبی نمی دهند.

عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته در ارقام با نیاز سرمایی بالا مانند اکبری و چروک به معنای دیر گلدهی و عدم باز شدن در زمان مناسب برای دست یابی به حداکثر گرده افشانی ممکنه و ایده آل است.

یکی از تیمارهایی که دیرگلدهی درختان پسته را تشدید میکند ترکیبات کودی نیتروژنه است که کاربرد بیش از حد و دیر هنگام آنها به هر فرمی در شرایط عدم تامین سرمای زمستانه کافی می تواند خسارت عدم تامین سرما را تشدید کند.

این ترکیبات می توانند در آخر فصل و با مصرف زیاد گل انگیزی سال بعد را متوقف و با مشکل مواجه کنند و این شرایط در سالهای با عدم تامین سرمای کافی بحرانی تر خواهد بود.

استفاده از نیترات پتاسیم بر روی پسته همانند خیلی از درختان میوه دیگر در شکستن خواب جوانه های رقم اوحدی که نیاز سرمایی بالایی داشته، موفقیت آمیز بوده است.

در یونان، پاشیدن سیانامید هیدروژن  (با غلظت 2تا 8 درصد) در دوره خواب درختان ماده، با تعجیل گلدهی، به هم پوشانی آن ها با گلدهی درختان نر انجامیده است.

بهترین زمان پاشیدن، اواخر دی و اوایل بهمن گزارش شده است. تأثیر مثبت استعمال اسید جیبرلیک در دوره خواب بر روی درختان ماده به زودتر باز شدن آنها منجر شده است.

خصوصیات ظاهری روغن ولک مناسب

روغن ولک بصورت استاندارد حاوی 80 درصد پارافین، 18 درصد آب و 2 درصد امولسی یوفایر می باشند.

روغن ولک بایستی بوی پارافین بدهد. بوی پارافین مایع تقریبا شبیه پارافین جامد است برخی سازندگان متاسفانه برای سود جویی بیشتر از گازوئیل جوشانده با اسیدسولفوریک اشباع شده بعنوان پارافین استفاده میکنند که بوی گازوئیل روغن ولک ناشی از این است.

برخی سازندگان از موادی بوگیر (اسانس های خاص) استفاده می کنند که این بو از روغن ولک متصاعد نشود.

روغن های ولک بر پایه گازوئیلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان می شوند.

روغن ولک مناسب با پایه پارافینی پس از حل در آب کاملا شیری رنگ خواهد بود و پس از 20 دقیقه توسط بافت کورتکس و بافت پوستی درختان پسته جذب می گردد و هیچ تغییر رنگی مشاهده نمی شود یا حداقل تغییر رنگ مشاهده می شود.

ترکیب روغن ولک مناسب به درختان بجای تیرگی، جا می دهد و براحتی موجب انسداد عدسکی و افزایش ریت تنفسی گیاه می شود.

ضمنا در گالن های حاوی روغن ولک نبایستی رسوب دیده شود و بعد از بهم زدن رنگ روغن ولک مناسب نبایستی لایه زرد رنگ بر روی روغن مشاهده شود.

از موارد مهمی که باغداران بایستی به آن توجه کنند عدم محلولپاشی روغن ولک بر روی درختان نر می باشد چرا که باعث همپوشانی مناسب تر در باز شدن درختان نر و ماده می گردد.

از دیگر موارد مهم که بر زمان مصرف روغن ولک در باغات پسته می تواند موثر باشد اثر بافت خاک است.

استفاده از روغن ولک در باغات پسته با بافت رسی بایستی زودتر از باغات با بافت شنی صورت گیرد، چرا که اصولا در بافت های سنگین و رسی توجه به بازشدن جوانه های گل در شرایط نرمال و افزایش همو گامی بیشتر مورد توجه است.

گرده افشانی ( pollination )

در درختان پسته با توجه به این که گلها بدون گلبرگ هستند و جذابیتی برای حشرات مخصوصاً زنبور عسل ندارند، گرده افشانی به وسیله باد صورت می گیرد.

عدم جریان هوا (باد ملایم) و آب و هوای بارانی، شرایط نامساعدی را برای پراکندگی دانه های گرده ایجاد می نمایند.

همچنین بادهای شدید و طوفانی باعث خشک شدن سطح کلاله و بارندگی باعث شستشوی سطح کلاله و از بین رفتن چسبندگی آن می شود.

دوره پذیرش کلاله مادگی را حدود 2تا 3 روز گزارش کرده اندکه در صورت وجود شرایط محیطی مناسب و تأمین گرده مناسب و کافی، دانه گره جوانه زده، لوله گرده رشد و وارد تخمدان می شود و پس از ترکیب با سلول تخم، جنین را به وجود می آورد.

درصورتیکه گرده افشانی انجام نگیرد، گل ها ریزش پیدا کرده و میوه ها پوک می شوند.

ریزش گلهای گرده افشانی نشده معمولا ظرف مدت 4- 3 هفته پس از مرحله تمام گل انجام می شود.

دورترین فاصله موثر درخت نر و ماده پسته که در آن با وزش بادی با سرعت ملایم ، حداقل یک دانه گرده زنده بر روی کلاله گل ماده یافت شود ، 20 متر است.

نسبت مناسب پایه های نر و ماده در یک باغ مهمترین عوامل موثر در گرده افشانی پسته است و رعایت نسبت یک درخت نر به ازای هر 8 درخت ماده می تواند گرده کافی و مورد نیاز را تأمین نموده و مشکل کمبود گرده را برطرف نماید.

کاشت یک ردیف درختان نر عمود بر مسیر باد غالب و در حاشیه باغ، گرده مناسب و فراوان تولید می کند.

در مناطقی که کشت و کارهای وسیع پسته و نیز وزش مناسب باد هنگام گلدهی درختان وجود دارد، نسبت درختان ماده به نر، قابل افزایش بوده و نسبت 20 تا 25 درخت ماده در مقابل یک درخت نر مناسب می باشد.

درمناطقی که گرده کافی وجود ندارد یا شرایط محیطی مانع از انجام گرده افشانی طبیعی می شود، گرده افشانی مصنوعی با استفاده از گرده های مطمئن و سالم انجام می گردد. بهترین زمان گرده افشانی اضافی هنگامی است که بیشترین گلهای جوان در خوشه وجود داشته باشد. افزایش زیاد گرده روی کلاله ممکن است در برخی حالات باعث ایجاد رقابت بین دانه های گرده روی کلاله شده و باروری گل ماده را کاهش دهد.

گرده افشانی مصنوعی

گرده افشانی مصنوعی به کمک اتومایزر در پسته (به صورت مخلوط 2 درصدگرده با  98درصد آرد گندم ) باعث افزایش میزان میوه نشینی از 9 درصد به 14 درصد شده است.

برای تهیه گرده مقارن با باز شدن اولین گل های انتهایی شاخه حاوی خوشه های مربوطه برداشت شده و در شرایط نسبتاً خشک و دمای اطاق ( 20 تا 25 درجه سانتی گراد) روی کاغذ تمیزی قرار داده می شود.

24 ساعت بعد خوشه ها را تکان داده یا می کوبند و مجموعه را برای خالص تر کردن گرده استحصالی از یک الک ریز( با منافذی به قطر تقریبی 100 میکرومتر) می گذرانند.

قوه نامیه گرده پسته در دمای اتاق ظرف 3 الی 4 روز به صفر می رسد.

بنابراین نگه داری آن در دمای پایین ضروری است. ضمناً می توان شاخه های حاوی گل های نر را که در حال باز شدن گل هستند را در ظرفی از آب گذاشته و در بین شاخه های درختان ماده قرار داد تا با باز شدن تدریجی گل های نر، گرده افشانی گل های ماده انجام شود.

گرده افشانی الکترواستاتیکی

مدت ها قبل کشف شد که گیاهان و حشرات گرده افشان دارای بار الکتریکی سطحی بوده و با میدان های الکتریکی احاطه شده اند.

این میدان ها نزدیک نقاط تیز و لبه ها متل بساک و کلاله گل ها شدیدتر است. مکانیزمی برای گرده افشانی مبتنی بر افزایش نیروهای الکترواستاتیکی در گرده معرفی شده است.

در این روش، گرده ها پیش از پاشیدن، توسط دستگاه ویژه ای که بر روی ذره پاش نصب شده است، در یک میدان یونی از نظر الکتریکی باردار (با بار منفی) می شود.

وقتی توده ای از این گرده های باردار در هوا پاشیده شده و به علت نیروی رانشی دستگاه و وزش احتمالی باد به سمت درخت ماده به حرکت در می آید، القای الکتریکی آن به برقراری جریانی از الکترون ها در درون درخت ماده به سمت خاک انجامیده و در نتیجه سطوح بیرونی گیاه هدف بویژه در محل های الکترواستاتیکی شدیدتر ( مثل کلاله) از نظر الکتریکی مثبت می شود.

نیروی جاذب میدان الکتریکی حاصل باعث حرکت گرده ها به سمت گل های ماده شده و راندمان گرده افشانی تکمیلی افزایش می یابد.

در آزمایشات انجام شده در پسته کاری های تجاری کالیفرنیا، افزایش راندمان گرده افشانی از این طریق به افزایش درصد بستن میوه، خندانی و کاهش چشم گیر درصد پوکی میوه انجامیده است.

اکنون این روش در ایالات متحده برای گرده افشانی تکمیلی بادام، سیب، زیتون، گردو و پسته مورد توجه قرار گرفته است.

لزوم استفاده از ماشین ذره پاش به همراه تجهیزات ویژه ای برای باردار کردن گرده ها و افزایش هزینه عملیات داشت باغ پسته بایستی مد نظر قرار گیرد.

توصیه می شود گرده ها پیش از به کارگیری در دستگاه، از نظر قوه نامیه مورد آزمایش قرار گرفته و گرده های قوی تر انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

علیرغم سهولت گرده افشانی بین گونه ای در پسته، استفاده از منابع گرده زا به غیراز گونه P.vera درباغهای تجاری قابل توصیه نمی باشد.

مطالعات نشان داده دانه گرده گونه های دیگر اثرات نامطلوبی بر روی رشد و نمو کیسه جنینی، آندوسپرم و جنین، وزن و حجم مغز، و خندانی آندوکارپ میوه گذاشته و ریزش گلهای ماده گرده افشانی شده ، پوکی و ریزش میوه را افزایش می دهد.

رابطه گرده افشانی با پوکی در باغات پسته

با توجه به دو پایه بودن درخت پسته وجود درخت نر کافی ضروری است.

انتقال گرده به گل ماده توسط باد صورت می گیرد و حشرات نقش مهم و تاثیرگذاری ندارند.

گل ماده درخت پسته فاقد بو، شهد و رنگ آمیزی خاصی که برای جذب حشرات لازم است می باشد.

برای جابجایی گرده وجود باد ضروری است. چنانچه در زمان گرده افشانی بارندگی صورت بگیرد و رطوبت نسبی هوا بالا باشد دانه های گرده با جذب رطوبت متورم و سنگین شده و فرایند تلقیح با مشکل مواجه می شود.

چنانچه در دوره گرده افشانی به سمپاشی و محلولپاشی نیاز باشد سعی شود درختان نر محلولپاشی نشوند.

بعد از بارندگی و محلولپاشی درختان نر، حداقل 2 تا 3 روز توان تولید گرده را ندارند.

گل های ماده که در مرحله گرده افشانی تلقیح نشده باشند در مرحله ارزنی شدن ریزش می نمایند.

بنابراین پوکی آخر فصل (هنگام برداشت) ربطی به گرده افشانی اول فصل ندارند.

پدیده پارتنوکارپی (دانه های بالغی که بدون مغز تا آخر فصل رشد نموده و بزرگ می شوند) در پسته بین 5 تا 7 درصد است.

پوکی های بالاتر مربوط به مسایل مدیریتی مانند تغذیه و گرمای شدید در مرحله پر شدن مغز می باشد.

کتاب: آشنایی با عملیات کاشت داشت و برداشت باغات پسته

نگارش: دکتر محمدرضا نائینیبرچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا