дом Фисташки гибрид ( американский ) И соединительно

Фисташки гибрид ( американский ) И соединительно

Причины дерева отмирания в первый год

Наиболее важные причины для сушки растений и борьбы с ним: آبیاری نامناسب از مواردی که در آبیاری باغ های تازه احداث شد باید مورد توجه قرار داد آبیاری نهال در صبح ها یا عصرها انجام شود.اما مشاهده شده آبیاری در اواسط روز و در گرما آبیاری انجام می گیرد نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این что …

Подходящие участки для посадки фисташки в Иране

پسته در چه شهرهای از ایران یا چه مناطقی قابل کشت اقتصادی هست؟ این که میگویند کشت اقتصادی ، منظور این که کاشت آن مرقوم به صرفه باشد، بهترین مکان برای کشت پسته منطقه ای است که در زمستان ها به نسبت سرد (диапазон 1200 При температурах ниже 6 степень) И в марте это время температура всходов …

Корона гнили или Gmvz Фисташки

نشانه هاي بیماري روي قسمتهاي هوایی نهال پسته متاسفانه موقعی ظاهر می شود که بیماري طوقه و تنه نهال پسته را پوشانده باشد و در واقع نهال پسته تا سر حد مرگ پیش رفته است. روي شاخه هاي اصلی و قسمتهاي هوایی تنه حبابهاي شفاف و کوچک صمغ ترشح می شود و شاخه هاي کوچک نیز از انتها شروع به

Обучение обрезку Фисташки

Для обрезки формы фисташковых следующих пунктов следует рассматривать: 1- Максимальный свет, солнечное отопление и воздух в полог фисташковых саженцев Reach. 2-Угол Bardhndh между ветвью и главной ветвью фисташкой, несущим ветвями нагрузки является обязательным 60 до 80 درجه باشد تا در اثر وزن زیاد محصول شاخه بار دهنده از

Лучшие фисташки время посадки

در روزهاي ٓافتابی وگرم و یا یخبندان و روزهایی که باد شدید است از کاشت نهال پسته جدًا خودداري شود بهترین شرایط براي غرس نهال پسته روزهاي ابري وهواي ٓارام است و بهترین زمان کاشت نهال پسته عموالً هنگام خواب نهال پسته است در مناطق گرم و متعدله و نیمه سردسیر ، بهترین زمان کاشت ، پائیز پس از خواب

процедуры прививки фисташки

Три гибридизация фисташек в Иране, включая следующие: 1 -трубка ссылка Фисташки 2- Многообещающий Фисташки 3- پیوند اسکنه اي نهال پسته زمان مناسب براي پیوند نهال پسته به طور عمده در اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد یعنی هنگامی است که درخت به راحتی پوست میدهد و دماي هوا در حد

Aria базовой передачи гибридные сеянцы в горшки

انتقال نهال ها از گلخانه های سازگاری دوم از داخل سینی های کشت به گلدان ها، در این مرحله گیاه تا حد زیادی با محیط طبیعی سازگار شده و بعد از این نیاز به سازگاری در شرایط سخت تر است. Март-апрель, эти растения имеют способность передавать к главной земле.  

Купить Фисташки связаны с гибридным (американский)

Aria основанной на знаниях компания, производящая самые лучшие и самые качественные саженцы Рафсанджан фисташковых гибридных сеянцев (американский) В стране, которая пережила лучшие специалисты Биотехнологии – Фармацевтическое растениеводство и. гибридные сеянцы компании выращиваемых фисташки являются высокими по отношению к солености и засухам, холода Vgrma очень стойкой и свободной от …

Преимущества выращивания фисташки, связанные с гибридной базой

Aria Рафсанджан заводы по производству лучших гибридные сеянцев и реформировать США в стране . Преимущество использования гибридных сеянцев, как показано ниже: 1. Сохранить 4 до 5 лет, в то время и стоимость довольно свидетельство о рождении с садом 2.dashtn. 3.atmynan трансплантата (К сожалению, некоторые ссылки в традиционных сельскохозяйственных честных женщин …

Преимущества американского фисташковых саженцев(Фисташки гибрид)

В традиционном сельском хозяйстве и предполагает использование нативных рассады, посадки рассады пересаживают в грунт до тех пор, пока по крайней мере два-три года.. Фисташки модифицированного гибрида базы растут быстрее, чем традиционные базы и более высокая устойчивость к холоду, засоленности и болезням. База более высокую производительность по сравнению с другими сортами фисташки и …

страница 1 из 212

язык

Сегодняшние цены персидской дата эсфанды 11

Акбери фисташки предпочтение Ans24-22 50000 تومان پسته اکبری درجه دو انس 24-22 47000 تومان پسته کله قوچی انس 24-22 49000 تومان پسته کله قوچی انس 26-24 47000 تومان پسته احمد آقایی انس 26-24 49000 تومان پسته فندقی انس 34-32 37500 تومان پسته فندقی انس 36-34 36500 تومان پسته آبخندان (Промышленные улыбается) Кли Qvjy 30000 RS

Продажи Рафсанджан фисташки

-Продажи фисташек( Акбери-Ahmadaghaii-карий-Kalleghoochi)

-Купить подсоленной Фисташки (jyly) И сырой Большой и Малый
-Купить мозг , Рот закрыт и Bkhndan
-Купить Mshtghat фисташки (Фисташки масло, фисташки Qavvt и ...)

Для получения консультации и информации, пожалуйста, обратитесь к следующей цене Фисташки номер
шифр: Г-н Ранджбар
09131923700
Если этот номер не отвечает на вызов
09136523595

Купить Фисташки культуры ткани – американский

Aria рассада Рафсанджан Фисташки производитель самого высокого качества гибридных сеянцев в мире

Производство рассады с использованием тканевой культуры с опытными специалистами из биотехнологии - Селекция растений и фармацевтические препараты сделаны .

Лучшая особенность, давая деревья на другие деревья :

  • Очень быстрый рост
  • Устойчива разновидность заболеваний
  • Устойчив к морозу
  • Устойчив к засухе и засоленности почвы
  • Более других сеянцев культур

Отправить на все части страны !

направление, купить Рекомендации и получить более подробную информацию или получить контракт с компанией, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам :

телефон ( Г-н Zeinali) : 09135459282

И как вы можете для получения дополнительной информации Лучшие продажи гибридных сеянцев (Нажмите) посещение .
Если этот номер не отвечает на вызов
09136523595

Смарт Retention Купить Удобрение Воды

 

Рекомендуется сайт Рафсанджан Фисташки


Содержат консерванты, воду и питательные вещества

این محصول حاصل تحقیق و پژوهش موسس شرکت آب نگهدار کویر آریا دکتر احسان عسکری در دانشگاه معتبر ایوای امریکا و تلاش برای تولید محصولی با قابلیت رقابت با انواع خارجی است.
Задержка воды органическое удобрение состоит из двух частей, которые делают его до коровы и куриного помета для растений и минералов, таких как кальций, калий и воду и консерванты …
Преимущества этого удобрения:

1.Навоза удерживает влагу в корневой зоне увеличит эффективность орошения
2.Предотвратить возвращение воды к поверхности почвы и испаряются его и тем самым предотвратить засоление почвы.
3.В районах, которые обезвоженные, в результате чего навоз действует как живучести чуда растений и радости
4.Предотвращение выщелачивания питательных веществ и поддержание этих элементов в корневой зоне
5.Повышение эффективности удобрений
6.Способствовать формированию почвенных агрегатов
7.Проницаемой почвы и улучшить его вентиляцию
8.Помогите развивать и поддерживать здоровый корень
9.Способствовать развитию полезных почвенных микроорганизмов
10.Захваченные токсины и тяжелые металлы и предотвратить их поглощение растениями
11.Меньше орошения продукт Подробнее
12.Возможность увеличения эффективного использования удобрений и орошение интервалов и в конечном итоге снизить издержки производства .

 

В этих случаях использование удобрений может :
Все деревья, растения и цветы, и лучший вариант для газона и сада .

Для приобретения удобрений заводской цены официального представителя компании контактного номера .

Г-н Zeinali : 09135459282

Для получения дополнительной информации по этому вопросу пост посещение .

Если этот номер не отвечает на вызов
09136523595

Оставайтесь с нами …

Рафсанджан Фисташки Телеграмма


Все права защищены пространство для компании Рафсанджан Ryapart с регистрационным номером 3351 зарезервированный .